Хороскоп за 1 май

0
137

ОВЕН

Неделя има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за кон­так­ти и срещи с приятели. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние ще има­те осо­бе­но пло­дот­во­рен ден, не бъ­де­те на­и­в­ни, за­що­то ня­кой мо­же да се въз­пол­з­ва и да ви при­чи­ни големи фи­нан­со­ви за­гу­би.

ТЕЛЕЦ

Днес вие сте из­ра­зи­тел­ни и ус­т­ре­ме­ни и в със­то­я­ние да пос­тиг­не­те ви­сок ус­пех в лич­ни­те или в про­фе­си­о­нал­ни­те си де­ла. Не про­я­вя­вай­те аг­ре­сив­ност при важ­ни за вас кон­так­ти. Из­бяг­вай­те кон­ф­рон­та­ции с колеги.  Само ще вгорчите деня си.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци неделя е осо­бе­но до­бър ден, ус­пе­шен във вся­ко от­но­ше­ние. На ра­бот­но­то си мяс­то ня­кои от вас ще про­я­вят не­до­вол­с­т­во и е въз­мож­но да се по­чув­с­т­ват зат­руд­не­ни. Доб­ри при­я­тел­с­ки кон­так­ти ще имат мно­зи­на от вас с въз­мож­нос­ти за осъ­щес­т­вя­ва­не на вза­и­м­ни пла­но­ве.

РАК

Неделя е бла­гоп­ри­я­т­но на­ча­ло за ва­шия про­фе­си­о­на­лен и де­ло­ви жи­вот през сед­ми­ца­та, но тряб­ва да се съ­о­б­ра­зи­те с ня­кои мно­го важ­ни не­ща. Бъ­де­те уме­ре­ни във всич­ко, ко­е­то се от­на­ся до де­ло­вия ви жи­вот, не се пре­до­ве­ря­вай­те ни­ко­му и не раз­к­ри­вай­те на­ме­ре­ни­я­та си.

ЛЪВ

Лип­са­та на ин­фор­ма­ция по ин­те­ре­су­ва­щи ви въп­ро­си е най-при­тес­ни­тел­но­то яв­ле­ние за вас. Ос­та­ве­те не­ща­та та­ки­ва, как­ви­то са. Съ­щес­т­ву­ват из­вес­т­ни въз­мож­нос­ти ня­кой да ви съз­да­де го­ле­ми про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти. Не дейс­т­вай­те драс­тич­но в лю­бов­ни­те си от­но­ше­ния.

ДЕВА

Неделя е ден за ус­пе­хи, пъл­но­та и изо­би­лие. Днес Де­ви­те ня­ма да имат ни­как­ви проб­ле­ми от де­ло­во и про­фе­си­о­нал­но ес­тес­т­во. От­на­сяй­те се с по-мал­ко до­ве­рие към окол­ни­те, опит­ват се да ви шпи­о­ни­рат. Ус­пе­шен ден и за лю­бов­ни­те кон­так­ти. Позитивен ден за бизнес-отношения.

ВЕЗНИ

Днес ва­ши близ­ки ще се обър­нат към вас за по­мощ, не­дей­те да им я от­каз­ва­те. Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пе­хи в про­фе­си­я­та, в де­ло­ви­те кон­так­ти и в за­ни­ма­ния от об­щес­т­вен ха­рак­тер. Има ре­а­л­на въз­мож­ност да пос­та­ви­те но­во на­ча­ло в до­маш­ни­те от­но­ше­ния. Бъдете толерантни.

СКОРПИОН

Днес си­ла­та на Скор­пи­о­ни­те е из­ра­зи­тел­на, но об­с­то­я­тел­с­т­ва­та не ви поз­во­ля­ват да дейс­т­ва­те. Съ­щес­т­ву­ват някои зад­ръж­ки, ко­и­то са у са­ми­те вас. Днес ва­ши­те про­фе­си­о­нал­ни де­ла ще се раз­ви­ват най-доб­ре и тряб­ва да на­со­чи­те из­ця­ло енер­ги­я­та си на­там. Кон­так­ти­те ви за де­ня ня­ма да са на ни­во.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пех ще пос­тиг­не­те в де­ла, свър­за­ни с имоти. Де­нят ви из­п­ра­вя пред за­ви­си­мост от оп­ре­де­лен кон­такт от де­ло­ви по­ря­дък. Ако го осъ­щес­т­ви­те, ва­ши­ят ус­пех не под­ле­жи на съм­не­ния. Във фи­нан­со­ви­те де­ла неделя има не­га­ти­вен из­раз.

КОЗИРОГ

Тру­ден ден е неделя и мо­же би ня­кои ще имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, ко­и­то ня­ма да им да­дат въз­мож­ност да ре­а­ли­зи­рат де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Чо­век, кой­то ми­на­ва за вас при­я­тел, ще се стре­ми да ви из­ма­ми. Про­я­ве­те мак­си­мал­но дип­ло­ма­тич­ност при ад­ми­нис­т­ра­тив­ни ин­с­тан­ции.

ВОДОЛЕЙ

В неделя е не­о­б­хо­ди­мо да про­я­ви­те по­ве­че от по­ло­жи­тел­ни­те си ка­чес­т­ва, ка­то ак­тив­ност, усет за хар­мо­ния и спо­соб­ност­та ви да убеж­да­ва­те, за да пос­тиг­не­те ус­пех в на­чи­на­ни­я­та си. Мно­зи­на имат до­маш­ни проб­ле­ми, ко­и­то днес ще на­ме­рят раз­ре­ше­ние.  Въз­пол­з­вай­те се от къс­ме­та си.

РИБИ

Денят съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция или ак­тив­ност в де­ло­ви план. Въз­мож­ни са зад­ръж­ки в де­ла­та, по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­но ин­фор­ма­ция. С по-го­ля­мо вни­ма­ние тряб­ва да се от­на­ся­те към пред­ло­же­ния от стра­на на при­я­те­ли. В лич­ни­те от­но­ше­ния  тряб­ва да про­я­ви­те по­ве­че тър­пе­ние.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук