Хороскоп за 10 декември! Успешен ден за три зодии

0
68

ОВЕН

Днес Ов­ни­те ще имат един неп­ред­ска­зуем ден. Ни­то ще ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те на­ме­ре­ния­та си в пъл­но­та, ни­то ще има­те въз­мож­ност да се уса­мо­ти­те и да се от­къс­не­те от всич­ко и всич­ки. През це­лия ден ще трябва да се съоб­раз­ява­те с чуж­ди же­ла­ния. Вие обо­жа­ва­те по­ло­вин­ка­та си и ще е най-доб­ре да се зае­ме­те със съв­мес­тни за­ни­ма­ния.

ТЕЛЕЦ

Оча­ква ви прия­тен ден, мно­го под­ходящ за об­щу­ва­не, прия­тел­ски сре­щи и но­ви за­поз­нанс­тва. Ще пре­ка­ра­те вре­ме­то си доб­ре, на­ми­рай­ки мно­го по­во­ди за ра­дост и ве­се­лие. Лес­но ще се справ­яте с до­маш­ни­те за­дъл­же­ния. Ще се появят но­ви ид­еи и пла­но­ве. Фи­нан­со­ва­та си­туа­ция е бла­гоп­рия­тна и ще мо­же да пра­ви­те по-ед­ри по­куп­ки.

БЛИЗНАЦИ

Всич­ки днес ще бъ­дат с вас вни­ма­тел­ни и офи­циал­ни. В то­ва мо­же да от­крие­те своеоб­раз­на пре­лест – в край­на смет­ка не мо­же да се флир­ту­ва неп­ре­къс­на­то. Но ако сте ис­тин­ски май­стори, мо­же да се опи­та­те да сто­пи­те ле­да мал­ко по мал­ко. За някои в съ­бо­та ще бъ­де доста труд­но да се със­ре­до­то­чат, за да прик­лю­чат с те­ку­щи­ проек­ти.

РАК

Раз­го­во­ри­те днес мо­гат да до­ве­дат до се­риоз­ни от­кри­тия и за­то­ва се пос­та­рай­те по­ве­че да об­щу­ва­те с об­кръ­жа­ва­щи­те ви хо­ра. За­да­вай­те про­ти­во­ре­чи­ви въп­ро­си и не се от­тегл­яйте от го­ре­щи спо­ро­ве. Има хо­ра с уди­ви­тел­ни ид­еи и вие бих­те мог­ли да се поу­чи­те от тях. От­во­ре­те ра­зу­ма си и се при­гот­ве­те да пре­раз­гле­да­те свои­те от­дав­наш­ни убе­жде­ния.

ЛЪВ

В съ­бо­та трябва да се  съоб­ра­зи­те с мне­ние­то на про­ти­во­по­лож­ния пол от­нос­но ва­ше на­чи­на­ние, кое­то сте от­ла­га­ли по­ра­ди фи­нан­со­ва не­въз­мож­ност. Те мо­гат ви ока­жат цен­на по­мощ, най-мал­ко мо­рал­на под­кре­па. Ва­ша­та по­ло­вин­ка се явява за вас точ­ният из­бор. За дру­ги от Лъв са ве­роя­тни пъ­ту­ва­ния, кои­то ще бъ­дат умо­ри­тел­ни, но ус­пеш­ни.

ДЕВА

Ако ста­ва ду­ма за тър­пе­ние, то ще ви е мно­го необ­хо­ди­мо днес. Ако не­що мо­же да ста­не не как­то трябва, точ­но та­ка и ще се слу­чи. Но има и доб­ри но­ви­ни – вие сте в чис­ло­то на мал­ко­то хо­ра, кои­то ще ус­пеят да се справят с тези драз­не­щи дре­бо­лии, кои­то в съ­бо­та ще се появ­яват по пътя ви. Ам­би­циоз­на­та ви на­ту­ра няма да се за­до­во­ли с по­ло­вин­ча­ти не­ща.

ВЕЗНИ

През то­зи ден ви пред­стои мно­го от­го­вор­на сре­ща, от ре­зул­та­та на коя­то до гол­яма сте­пен ще за­ви­си ва­ше­то бъ­де­ще. Ос­та­ва да се над­ява­те, че сре­ща­та все ще бъ­де лю­бов­на, ма­кар че не е из­клю­че­но за някои Вез­ни да се ока­же де­ло­ва. Но та­ка или ина­че, е доб­ре да се пос­та­рае­те. Ни­ко­га не се знае кой мо­же да ви наб­лю­да­ва в да­де­ния мо­мент.

СКОРПИОН

Днес по­ве­че­то от вас из­вед­нъж ще се сетят, че има не­що, кое­то са заб­ра­ви­ли да свър­шат. С доб­ра мо­би­ли­за­ция ще ус­пеят да до­ве­дат не­ща­та докрай. Скор­пио­ни, след ка­то сте си из­ясни­ли за как­во ста­ва ду­ма, сте го­то­ви да тър­си­те же­ла­но­то, но не се прес­та­ра­вай­те, въз­мож­ни са греш­ки. Пом­не­те, че неви­на­ги не­ща­та за­висят са­мо от вас.

СТРЕЛЕЦ

През днеш­ния ден ще бъ­де труд­но да прояв­ява­те чувс­тва­та си, как­то и да раз­ви­ва­те твор­чес­ки­те си да­де­нос­ти. Ва­ша за­да­ча ще бъ­де не по­кор­ява­не­то на но­ви вър­хо­ве, а пот­вър­жда­ва­не­то на ве­че нап­ра­ве­на зая­вка. По­бе­да­та е въз­мож­на, но за цел­та ще трябва да се прео­дол­яват препя­тствия. Ре­зул­татът мо­же да се ока­же по-ни­сък от оча­ква­ния­та, но винаги съдбата предоставя нова възможност.

КОЗИРОГ

Ни­що не ви на­помня за стой­нос­тта на па­ри­те та­ка доб­ре, как­то ка­чес­тве­на­та и нап­рег­на­та ра­бо­та. Днес ще се на­ло­жи да упо­тре­би­те уси­лия, а ре­зул­та­тът мо­же и да не ви за­рад­ва мно­го. За смет­ка на то­ва са­мият про­цес на ра­бо­та ще бъ­де дос­та ин­те­ре­сен, а и бла­го­да­ре­ние на всич­ко ще мо­же­те да се за­поз­нае­те с но­ви хо­ра, ще се от­крият но­ви въз­мож­нос­ти и по-голем шанс успешни дейности.

ВОДОЛЕЙ

Уда­чен ден от фи­нан­со­ва глед­на точ­ка за по­ве­че­то от вас, но за да ви до­не­се реал­ни до­хо­ди, трябва дос­та да се пот­ру­ди­те. Днес няма да сте мно­го във въз­торг, тъй ка­то ще се на­ло­жи да се зае­ме­те с ре­ша­ва­не­то на чуж­ди проб­ле­ми. До­вър­ше­те ос­та­ве­ни­те за пос­ле ра­бо­ти, те ще на­помнят за се­бе си и ще се на­ло­жи да се оп­ра­ви­те с тях. Мерете думите си днес при разговори с началници.

РИБИ

Дос­та ус­пе­шна ще бъ­де съ­бо­та за Ри­би­те. Съ­ве­ти­те към тях са да раз­чи­тат са­мо на свои­те си­ли, без да оча­кват по­мощ от дру­ги­те. Кол­ко­то по-не­за­ви­си­ми бъ­дат в раз­съж­де­ния­та и пос­тъп­ки­те си, тол­ко­ва по-доб­ре. Фи­нан­со­во­то ви по­ло­же­ние ще се по­доб­ри. Меж­дув­ре­мен­но ще по­лу­чи­те оча­ква­ни пла­ща­ния, а е въз­мож­но и връ­ща­не на ста­ри дъл­го­ве.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук