Хороскоп за 11 юни

0
212

ОВЕН

Съ­бо­та е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­ки­те дни да дой­де ус­по­кое­ние. Ра­бот­ният ден се свър­зва с пре­ду­се­ща­ния­та ви за почивния ден и под­го­тов­ка­та ви за за­ми­на­ва­не­то на ви­ла или прос­то сред при­ро­да­та. Ето за­що в про­фе­сио­на­лен ас­пект съ­бо­та ще пре­ми­не бър­зо, без осо­бе­ни „явле­ния“.

ТЕЛЕЦ

Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­по­кое­ние по про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си и то ид­ва с из­год­но пред­ло­же­ние за вас. Включ­ва бла­гоп­рия­тна пром­яна на бю­дже­та ви, но доб­ре да го об­мис­ли­те от всич­ки стра­ни. Има и риск, кой­то, ако го прие­ме­те ка­то пре­диз­ви­ка­телс­тво, ще ви за­до­во­ли, но труд­нос­ти­те ни­кой няма да ви спес­ти.

БЛИЗНАЦИ

Съ­бо­та но­си раз­лич­ни ви­до­ве опа­снос­ти за вас. Не са го­ле­ми и до­ри не тол­ко­ва зна­чи­тел­ни, ка­то зас­ягат най-ве­че ин­тим­ния ви жи­вот. Някои се­мей­ни Близ­на­ци ще се под­да­дат на флирт, та­ка са­мо ще се ком­про­ме­ти­ра­те. Ра­бот­ният ден е спо­коен и оби­кно­вен, лип­сва ви ком­па­ния­та на бли­зък ко­ле­га. Не­под­ходящ ден за фи­нан­си.

РАК

Съ­бо­та е тру­ден ден за Ра­ци­те, тъй ка­то си имат лич­ни при­тес­не­ния и им лип­сва прия­телят, с ко­го­то мо­гат да спо­делят. В про­фе­сио­на­лен ас­пект денят но­си но­ви­ни, не е из­клю­че­но за някои за­ми­на­ва­не в слу­жеб­на ко­ман­ди­ров­ка. В биз­не­са на някои да­ми ще се на­ло­жи да по­търсят под­кре­па­та на влия­те­лен мъж.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са щас­тли­ви днес от пъ­ту­ва­не­то им с цел от­мо­ра и раз­вле­че­ния. Нас­трое­ние­то ви за прия­тно пре­кар­ва­не ви да­ва си­ли през ра­бот­ния ден и той ще пре­ми­не ху­ба­во, ка­то не е из­клю­че­но и тук да има­те по­вод за ра­дост. Стре­ме­жа ви за дос­ти­га­не на фи­нан­со­ва ста­би­ли­за­ция ед­ва ли ще за­до­во­ли­те днес.

ДЕВА

Де­ви­те са об­на­деж­де­ни за ху­бав ден, по­ра­ди пред­стоя­щия уи­кенд. Ос­вен то­ва оча­ква­те и раз­ре­ша­ва­не­то на ине­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си днес. Има­те пред­пос­тав­ки за доб­ри съоб­ще­ния и ни­що чуд­но да са в та­зи ръз­ка. В до­ма ви се пла­ни­ра за­ми­на­ва­не. Слу­жеб­ни­те ви проб­ле­ми се свеж­дат до ма­те­риал­на­та сфе­ра.

ВЕЗНИ

На пръв пог­лед проб­ле­ми­те ви из­глеж­дат не­раз­ре­ши­ми за вас, но още днес ще раз­бе­ре­те, че не са тол­ко­ва теж­ки и ви­на­ги има „вра­тич­ка“. В та­зи връз­ка съ­бо­та е пов­ра­тен ден за Вез­ни­те. Не са­мо ще се спра­ви­те, но поч­ти вед­на­га те ос­та­ват в спо­ме­ни­те ви. Има­те тен­ден­ция за по­доб­ре­ние на фи­нан­си­те.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те пос­ре­щат съ­бо­та ка­то един оби­кно­вен ден, ако има­те на­ме­ре­ние все пак да се за­ни­ма­ва­те с фи­нан­со­ви въп­ро­си, няма да ус­пее­те и ще от­ло­жи­те ак­тив­нос­тта за друг ден. Мно­зи­на мъ­же ще се чувс­тват неп­рия­тно от­нос­но се­мей­ни или до­маш­ни проб­ле­ми и вън­шна­та им из­ява ще бъ­де мъл­ча­ние и са­мов­глъб­ява­не.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те са зат­ру­па­ни от фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Няма да ус­пее­те да ги раз­ре­ши­те по про­фе­сио­нал­на ли­ния. Има и та­ки­ва меж­ду вас, чии­то стре­ме­жи са мно­го сил­ни в та­зи връз­ка, но не прояв­яват необ­хо­ди­ма­та ре­ши­тел­ност, за да за­до­волят ин­те­ре­си­те си. Про­фе­сио­нал­ната съ­бо­та пред­ла­га мно­го ра­бо­та и не толкова развлечения.

КОЗИРОГ

При Ко­зи­ро­зи­те има мно­го ра­бо­та днес, но за по­ве­че­то е на­ли­це справ­яне­то. Ще се ус­по­кои­те по фи­нан­сов проб­лем и раз­ре­ше­ние­то му ще дой­де по пътя на обе­ди­не­ние­то. Мно­зи­на имат връз­ки с ши­ро­ко влия­ние и ще по­лу­чи­те по­мощ и съ­дей­ствие по ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си. В служ­ба­та ви има ре­фор­ми, които ще засегнат финансовите ви постъпления.

ВОДОЛЕЙ

Око­ло вас поч­ти все­кид­нев­но има но­ви и но­ви про­ме­ни, кои­то бук­вал­но „раз­друс­ват“ някои Во­до­леи. Един мно­го ва­жен проб­лем от лич­но ес­тес­тво ви при­тесн­ява днес и той ка­сае лю­бов­та и за­гу­би­те, кои­то сте пре­тър­пе­ли в то­ва от­но­ше­ние. Съ­бо­та ще про­ме­ни оба­че те­зи об­стоя­телс­тва във ва­ша пол­за. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви и изчакайте моментът да настъпи!

РИБИ

Съ­бо­та е тру­ден ден и по-гол­ямо­то на­то­вар­ва­не се па­да на мъ­же­те от Ри­би. За реа­ли­за­ция в сфе­ра­та на фи­нан­си­те за мно­зи­на се на­ла­га пъ­ту­ва­не. Но ра­бот­ният ден е мно­го бла­гоп­рия­тен и пред­ве­ща­ва доб­ри съ­би­тия. На­рас­тват въз­мож­нос­ти­те ви за ма­те­риа­лен ста­би­ли­тет в се­мей­ство­то и още днес ще усе­ти­те  про­ме­нитe.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук