Хороскоп за 11 юни

0
189

ОВЕН

Днес са на­со­че­ни про­тив вас дейс­т­вия от стра­на на ва­ши при­я­те­ли. Та­зи “при­я­тел­с­ка” ак­тив­ност е очак­ва­на от вас и ве­ро­я­т­но сте се пог­ри­жи­ли за за­щи­та­та си. То­зи ден е на­ча­ло на по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни за вас, ко­и­то се ха­рак­те­ри­зи­рат с на­рас­т­ва­не на фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти, про­фе­си­о­нал­ни сдру­же­ния и ста­би­ли­за­ция в биз­не­са.

ТЕЛЕЦ

По­ло­жи­те­лен ден е неделя за Тел­ци­те, кой­то съз­да­ва пре­въз­ход­ни въз­мож­нос­ти за но­ви кон­так­ти или осъ­щес­т­вя­ва­не на до­го­во­ре­ност. Очак­вай­те по­ло­жи­тел­ни но­ви­ни днес, те ще ви пре­дос­та­вят но­ви въз­мож­нос­ти. Ус­пеш­но се раз­ви­ват де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те, но не от­ла­гай­те ра­бо­та­та по ня­как­ви фи­нан­со­ви де­ла.

БЛИЗНАЦИ

За­поч­ва­те де­ня раз­се­я­ни и се ув­ли­ча­те в спо­ме­ни. Но по то­зи на­чин мо­же­те са­мо да за­ба­ви­те раз­ви­ти­е­то на де­ла­та си. От про­фе­си­о­нал­на глед­на точ­ка неделя се явя­ва ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те – по­я­вя­ва се из­год­на слу­чай­ност, ко­я­то раз­ши­ря­ва въз­мож­нос­ти­те. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни с ня­кои ан­га­жи­мен­ти в до­ма.

РАК

Днес съ­щес­т­ву­ват из­вес­т­ни про­ти­во­ре­чия при Ра­ци­те, но се­га те са пре­дим­но на пси­хи­чес­ка ос­но­ва и при доб­ро же­ла­ние лес­но мо­же­те да ги от­с­т­ра­ни­те. Тър­се­те хар­мо­ни­я­та и съг­ла­си­е­то с ко­ле­ги­те в служ­ба­та или съд­руж­ни­ци­те и пар­т­ньо­ри­те в биз­не­са. Наб­лег­не­те и на твор­чес­кия си из­раз и ин­тер­п­ре­ти­рай­те за­дъл­же­ни­я­та си.

ЛЪВ

При Лъ­во­ве­те днес ли­чи не­а­н­га­жи­ра­ност към де­ла­та и бе­зот­го­вор­ност. На ед­на част им пред­с­тои да ре­ша­ват дос­та проб­ле­ми и ако дейс­т­ват та­ка, ня­ма да ус­пе­ят да ги раз­ре­шат. В мно­го слу­чаи раз­чи­тай­те на при­я­тел­с­ка­та под­к­ре­па, но тряб­ва да про­я­ви­те и не­о­б­хо­ди­ма­та дейс­т­ве­ност. Ня­кои ще бъ­дат из­не­на­да­ни на ра­бот­но­то си мяс­то.

ДЕВА

Де­ви­те мо­гат да се на­дя­ват на ус­пе­хи днес, ко­и­то оба­че в по­ве­че­то слу­чаи се дъл­жат на слу­чай­ност­та. Твър­де раз­пи­ле­ни са по­ве­че­то от вас и пред­по­чи­тат да пре­ка­рат де­ня в без­дейс­т­вие. То­ва не е най-доб­ро­то ре­ше­ние, ще се ока­же­те в труд­но по­ло­же­ние. Неб­ла­гоп­ри­я­т­но въз­дейс­т­вие ще ока­же гне­вът на ня­кои от вас на ра­бот­но­то мяс­то.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни в мно­го от­но­ше­ния днес. Тряб­ва да се от­бе­ле­жи съг­ла­си­е­то ка­то един от важ­ни­те фак­то­ри за пос­ти­га­не на пре­дим­с­т­во във ва­ши­те раз­го­во­ри, кон­так­ти или де­ло­ви дейс­т­вия, как­то и към ва­ши­те род­ни­ни и при­я­те­ли, ко­и­то мо­гат да се на­ме­сят в лич­ния ви жи­вот и да ви пре­дос­та­вят прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за изя­ва.

СКОРПИОН

Днес Скор­пи­о­ни­те имат да ре­ша­ват ли­чен въп­рос, кой­то дос­та­тъч­но ви е при­тес­нил. Бла­гоп­ри­я­т­ни са въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то ви пред­ла­га неделя, ще пос­тиг­не­те за­до­во­ли­тел­но ре­ше­ние по въп­ро­са. Ха­рак­тер­но яв­ле­ние за ня­кои от вас е пос­ти­га­не­то на съг­ла­сие по па­ри­чен въп­рос и ско­рош­ни при­до­бив­ки на та­зи ос­но­ва.

СТРЕЛЕЦ

Око­ло вас всич­ко про­ти­ча нор­мал­но и в ня­кои слу­чаи мо­же да се го­во­ри за ус­пе­хи. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден е по­ло­жи­те­лен, но мно­зи­на от вас ще про­пус­нат ва­жен мо­мент, свър­зан с ре­а­ли­за­ци­я­та им. То­ва се дъл­жи на фак­та, че се­га се из­вър­ш­ват лич­ни про­ме­ни за мно­зи­на, свър­з­ват се с не­що неп­ри­я­т­но, а то­ва оз­на­ча­ва вре­ме­нен зас­той.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са от­пус­на­ти днес фи­зи­чес­ки, но за смет­ка на то­ва с доб­ро твор­чес­ко въ­о­б­ра­же­ние. Ва­ша­та фи­зи­чес­ка от­пус­на­тост до го­ля­ма сте­пен се дъл­жи на до­маш­ни неп­ри­я­т­нос­ти, от ко­и­то, ако не се отър­си­те, ще дейс­т­ват по­тис­ка­що през це­лия ден за вас. Доб­ри­те про­фе­си­о­нал­ни въз­мож­нос­ти не лип­с­ват за по­ве­че­то Ко­зи­ро­зи.

ВОДОЛЕЙ

Де­нят е тру­ден и при­я­те­ли­те са те­зи, ко­и­то ще ви по­мог­нат да над­мог­не­те вре­мен­ни­те си неп­ри­я­т­нос­ти – те не се от­на­сят до про­фе­си­о­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти и ра­бот­ния ден. Неделя пос­та­вя на­ча­ло на про­ме­ни, ко­и­то имат от­но­ше­ние към ва­шия лю­бо­вен жи­вот. Хар­мо­нич­ни са вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та в до­ма ви. Ще бъ­де­те при­я­т­но из­не­на­да­ни.

РИБИ

По­ло­жи­те­лен ден е неделя за биз­нес­ме­ни­те. Се­га има­те пъл­на въз­мож­ност да поп­ра­ви­те до­пус­на­ти фи­нан­со­ви греш­ки. Ра­бот­ни­ят ден ня­ма да бъ­де осо­бе­но из­ра­зи­те­лен, той ще е из­пъл­нен с мно­го ан­га­жи­мен­ти за ня­кои Ри­би. Пла­ни­рай­те де­ло­ва­та си дей­ност за предстоящата сед­ми­цаа и та­ка ня­ма да про­пус­не­те биз­не­с ан­га­жи­мен­ти­те си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук