Хороскоп за 17 декември

0
55

ОВЕН

Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти мо­гат да пос­лед­ват от раз­го­вор с ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це, но те са вре­мен­ни и в мно­го слу­чаи неос­но­ва­тел­ни. Днес се въз­пол­звай­те от бла­го­раз­по­ло­же­ние­то на ва­ша поз­на­та. Успех в хазарта.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те съ­бо­та е ус­пе­шен ден, как­то на слу­жеб­но­то място, та­ка и за стра­нич­на де­ло­ва дей­ност. Денят пре­дос­тавя из­клю­чи­тел­на въз­мож­ност за нае­ма­не на до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та. С по-гол­ямо вни­ма­ние към слу­жеб­ни­те си въп­ро­си трябва да се от­не­сат оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с до­ку­мен­ти. Вечерта неочак-вани новини.

БЛИЗНАЦИ

За вас в съ­бо­та е пос­ти­жи­мо всич­ко, ка­то се за­поч­не от лич­ни­те ви де­ла и се стиг­не до про­фе­сио­нал­на­та ви из­раз­ност, коя­то се­га ще бъ­де осо­бе­но сил­на. Днес няма да срещ­не­те ни­как­ви труд­нос­ти при реа­ли­зи­ра­не­то на де­ла­та си. Бъ­де­те ак­тив­ни и ще пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти и много добри материални при-ходи.

РАК

В съ­бо­та за пред­ста­ви­те­ли­те на Рак денят е ус­пе­шен, за­що­то не им лип­сват ус­ло­вия и лич­ни въз­мож­нос­ти за реа­ли­зи­ра­не. Някои от вас оба­че ще проявят муд­ност, а то­ва не би­ва да се случ­ва, за­що­то ще про­пус­не­те ус­пе­шен ден. Денят се свър­зва с пъ­ту­ва­не във връз­ка с пос­ти­га­не на же­ла­но­то от вас. Неочаква-на радост в семейството.

ЛЪВ

В съ­бо­та ви оча­кват доб­ри съоб­ще­ния и но­ви­ни, свър­за­ни с ва­шия биз­нес или про­фе­сия. За мно­зи­на то­зи ден ще бъ­де свър­зан със съз­да­ва­не­то на ста­бил­на ос­но­ва за бъ­де­щи де­ло­ви дей­ствия. От­насяй­те се с гол­ямо вни­ма­ние при сло­вес­ни­те си кон­так­ти с дру­ги­те. Не из­да­вай­те пла­но­ве­те си и ще постигнете това, което искате.

ДЕВА

В съ­бо­та ва­шият де­ло­ви ци­къл е на пъл­ни обо­ро­ти и се­га трябва са­мо да под­дър­жа­те тем­по­то. На мно­зи­на от вас им пред­стои да се срещ­нат с чо­век, кой­то ви сму­ща­ва, по­ра­ди наг­лос­тта си и до­ри кон­так­ту­ва­те с из­вес­тни опа­се­ния. Не се при­тесн­явай­те, към вас няма да под­хо­ди с из­ма­ма, а дори ще имате неочаквана печалба.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та ви пре­дос­тавя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция на от­дав­наш­ни ва­ши ид­еи, ще по­лу­чи­те ра­дос­тни из­вес­тия. Къс­ме­тът ще е на ва­ша стра­на днес за осъ­щест­вява­не на лич­ни­те пла­но­ве. Ста­ва въп­рос за ва­шия лю­бо­вен жи­вот, кой­то ще ви из­пъл­ва с щас­тие. Оча­ква ви фи­нан­сов ста­би­ли­тет, който ще ви направи щастлив.

СКОРПИОН

Си­гур­но е, че един влия­те­лен и мо­щен чо­век няма да има ни­що про­тив да пое­ме гри­жа­та за вас, ос­вен че и са­ми­те вие при­те­жа­ва­те къс­ме­та в ог­ром­на до­за. В съ­бо­та вие има­те доб­ра пред­ста­ва за раз­ви­тие­то на де­ла­та си и ще на­со­чи­те уси­лия­та си в она­зи сфе­ра, коя­то се­га е най-важ­на за вас. Вечерта ви очакват приятни изненади.

СТРЕЛЕЦ

В съ­бо­та Стрел­ци­те са осо­бе­но ста­бил­ни ка­то де­ло­ва или ин­те­лек­туал­на из­ява. Пол­зот­вор­ни кон­так­ти, чрез кои­то ще осъ­щес­тви­те же­ла­ния­та си. Нас­трое­ние­то на дру­ги­те към вас се­га е бла­гоп­рия­тно и то ще да­де по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти. Ве­чер­та ще има­те ин­тим­на бли­зост с лю­бов­ния парт­ньор или други приятни моменти. Ще присъствате вечерта на купон, не прекалявайте с алкохола.

КОЗИРОГ

Днес е твър­де осе­за­те­лен ва­шият ста­би­ли­тет, но оно­ва, кое­то пос­тоя­нно се изи­сква от Ко­зи­рог, e да го под­дър­жат чрез нас­той­чи­ви­те си уси­лия. Не ви лип­сват си­ли и сме­лост за то­ва, но трябва и повече усърдие за успешен финал. Ус­пе­хи­те за биз­нес­ме­ни­те от вас са свър­за­ни с па­ри. Ще по­лу­чат со­лид­на под­кре­па от же­на и неочаквана новина от приятел в чужбина.

ВОДОЛЕЙ

Пред­ста­ви­те­ли­те на Во­до­лей ще реа­ли­зи­рат кон­так­ти, кои­то са свър­за­ни с про­фе­сио­нал­на­та им из­ява. Ще пое­ме­те ан­га­жи­мент, кой­то ще ви до­не­се ма­те­риал­ни об­ла­ги. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не из­клю­чи­тел­но ле­ко и ус­пеш­но. Мно­зи­на ги оча­кват зас­лу­же­ни лю­бов­ни по­бе­ди и неочаквани изненади от материален характер. Денят предразполага към повече лежерност и мързелуване, насладете му се.

РИБИ

Днес някои от вас мо­гат да под­пи­шат дъл­гос­ро­чен про­фе­сио­на­лен до­го­вор. За дру­ги то­зи шанс има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те, а при тре­ти се от­нася до кон­так­ти­те. В съ­бо­та бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни към здра­ве­то си и не рис­ку­вай­те с пре­нап­ре­же­ние. Някои от вас ще про­ве­дат пъ­ту­ва­не с много весели моменти и добри приятели. Ще останете повече от доволни предвид обхваналата ви еуфория.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук