Хороскоп за 17 юни

0
132

ОВЕН

Денят бе­ле­жи нео­чак­ван ус­пех за Ов­ни­те. Ще има­те въз­мож­ност да из­пре­ва­ри­те кон­ку­рен­ти­те и да пос­тиг­не­те оно­ва, към кое­то от­дав­на се стре­ми­те. Трябва да из­пол­зва­те нео­би­чай­ни за вас ме­то­ди да пос­тиг­не­те це­ли­те си. Проя­ве­те ори­ги­нал­нос­т и изо­бре­та­тел­нос­т. Въз­мож­ни са спо­ро­ве с род­ни­ни, а при някои и се­риоз­ни кон­флик­ти в се­мей­ство­то.

ТЕЛЕЦ

Няма да е осо­бе­но лес­но да пос­тиг­не­те еди­но­мис­лие с лю­би­мия в съ­бо­та. За­дъл­же­ния­та ви към се­мей­ство­то или прия­те­ли­те ще над­де­леят, за ро­ман­тич­на сре­ща не мо­же да ста­ва и въп­рос. Доб­ра­та но­ви­на за някои е свър­за­на със съоб­ще­ние, кое­то е свър­за­но с ва­ши пла­но­ве в дъл­гос­ро­чен ас­пект.

БЛИЗНАЦИ

В съ­бо­та Близ­на­ци­те са от­го­вор­ни за дей­ствия­та или без­дей­ствия­та си от пос­лед­ни­те дни. В гри­жа­та си за лю­би­мия чо­век про­пус­ка­те важ­на сре­ща, коя­то ще да­де тла­сък в про­фе­сио­нал­на­та ви ка­рие­ра. Бъ­де­те неж­ни, лас­ка­ви, вни­ма­тел­ни не­го, но не и об­себ­ва­щи. Няма да ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те лич­ни­те пла­но­ве, кое­то ще по­ро­ди нап­ре­же­ние.

РАК

Ра­ци­те днес ще ук­рас­яват жи­ли­ще­то си, най-ве­роя­тно за чес­тва­не­то на няка­къв праз­ник. Про­ме­ни­те, кои­то ста­ват у вас, са плод на лич­на пре­цен­ка и виж­да­ния за не­ща­та. По­мис­ле­те по-за­дъл­бо­че­но за то­ва, но за се­га не да­вай­те глас­ност. Под­ходящ ден за спо­кой­ни раз­мис­ли и пра­ве­не на пла­но­ве, но не е мно­го до­бър за ак­тив­ни дей­ствия.

ЛЪВ

Ве­роя­тен е ус­пех в про­фе­сио­нал­на­та дей­ност. Днес ус­пеш­но ще се справ­яте с пре­го­во­ри, а и ще ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те свои­те ид­еи в жи­во­та. Са­мо че пон­яко­га ене­ргия­та ви е пре­ко­мер­но гол­яма, а то­ва дей­ства стряска­що на об­кръ­жа­ва­щи­те. Не е зле да стои­те по-нас­тра­на от хо­ра­та, кои­то са при­вик­на­ли към спо­коен и ком­фор­тен ри­тъм на ра­бо­та.

ДЕВА

За Де­ви­те не­ща­та ще се под­реж­дат та­ка, как­то те ис­кат. Някои днес пре­ка­ле­но усъ­рдно ще на­саж­дат при­вър­за­ност към ра­зум­но­то, доб­ро­то и веч­но­то, и ще бъ­де труд­но на чо­век да се от­пус­не заед­но с тях. Пос­та­рай­те се да ов­ла­дее­те по­ри­ви­те си. В жи­во­та съ­щес­тву­ват пе­рио­ди на при­ли­ви и от­ли­ви и ви при­нуж­да­ват да да­де­те на за­ден ход.

ВЕЗНИ

Труд­но ще уло­ви­те хо­да нас раз­миш­ле­ния­та на лю­би­мия ви чо­век, вра­зу­ме­те го, ако пое­ма в неп­ра­вил­на по­со­ка. Съ­бо­та не е ден да ре­ша­ва­те про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи. Дру­ги ще ос­та­нат ого­рче­ни от не­чие не­раз­би­ра­не по да­ден въп­рос и та­ка ще влязат в спор с вас, кое­то ще ви на­ка­ра да пре­раз­гле­да­те въз­гле­ди и при­вич­ки­те си.

СКОРПИОН

От­но­ше­ния­та с близ­ки­те ви са за­тор­мо­зе­ни, об­щу­ва­не­то е труд­но и по­раж­да са­мо ого­рче­ние у ед­ни или дру­ги. Пос­та­рай­те се си­туа­ция­та да се про­ме­ни, ако трябва на­ма­ле­те тем­по­то и за­ни­же­те изи­сква­ния­та си. В про­ти­вен слу­чай нап­ре­же­ние и взаи­мно­то не­до­волс­тво ще се за­си­ли и ще кажете неща, за които ще съжалявате. Ве­роя­тно е вло­ша­ва­не и на са­мо­чувс­твие­то ви.

СТРЕЛЕЦ

Ва­ша­та вро­де­на емо­цио­нал­нос­т мал­ко се е по­ни­жи­ла, от­стъп­вай­ки място на лю­бо­питс­тво­то, мо­бил­нос­тта и въз­прием­чи­вос­тта. Нас­трой­вай­ки се на съот­вет­на­та въл­на, ще сте в със­тоя­ние да ус­вои­те всякак­ва ин­фор­ма­ция. На­рас­тва ве­роя­тнос­тта за при­ну­ди­тел­но пъ­ту­ва­не, но няма да съ­жал­ява­те, че сте го пред­прие­ли. Ще срещнете интересни хора.

КОЗИРОГ

Един ху­бав и ус­мих­нат ден, склон­ни сте към мър­зе­лу­ва­не, но не е пре­по­ръ­чи­тел­но. От­пус­ка­не­то са­мо ще ви ка­ра към ле­ни­вост и неб­реж­ност. За дру­ги от Ко­зи­рог в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра не е из­клю­че­но да бъ­дат от­кри­ти мал­ки про­пус­ки и да се на­тък­нат на не­дог­леж­да­не, кое­то ще до­ве­де до ма­те­риал­ни за­гу­би, които няма да са пагубни за вас.

ВОДОЛЕЙ

Оча­ква ви пром­яна в ра­бо­та­та. Въз­мож­но е да по­лу­чи­те по­ви­ше­ние или пред­ло­же­ние от кон­ку­рен­тна ком­па­ния, от кое­то не бих­те мог­ли да се от­ка­же­те. Или пък ще се поя­ви въз­мож­ност да за­поч­не­те свой собс­твен биз­нес. Как­во­то и да се слу­чи, то­ва е ва­шият шанс да за­поч­не­те всич­ко от на­ча­ло, отъ­рсе­те се от скром­нос­тта в то­зи мо­мент.

РИБИ

Днес съ­щес­тву­ва опа­снос­т ва­ши­те лич­ни стре­ме­жи и об­щес­тве­ни за­ни­ма­ния да не ус­пее­те да съг­ла­су­ва­те и из­пъл­ни­те. За­то­ва, без да бър­за­те, по­мис­ле­те как да ба­лан­си­ра­те в ед­на или дру­га си­туа­ция, та­ка че всич­ко да вър­ви нор­мал­но. Не се ли­ша­вай­те и от мал­ки­те удо­волс­твия, кои­то пред­ла­га жи­во­тът – гре­бе­те с ше­пи и събирайте само хубави емоции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук