Хороскоп за 2 април

0
220

ОВЕН

Неделя е бла­гоп­ри­я­тен, но е мно­го важ­но да се вла­де­е­те и да ту­ши­ра­те спо­ро­ве и кон­ф­лик­ти. На ра­бот­но­то мяс­то при­е­май­те съ­ве­ти­те от на­чал­с­т­во­то, но ра­бо­те­те по соб­с­т­вен ма­ни­ер. Уве­ре­но се опи­рай­те на про­фе­си­о­нал­ни­те съ­дейс­т­вия и кон­так­ти. Пе­че­лив­ши са по­зи­ции­те ви в съд­ру­жен биз­нес.

ТЕЛЕЦ

Днес мно­зи­на от Телците вяр­ват на соб­с­т­ве­ни­те си си­ли  и ня­ма да ви бъ­де труд­но да се убе­ди­те, че ус­пе­хът е с вас. По­ле­то на дейс­т­ви­я­та ви е ва­ши­ят биз­нес или ра­бот­но­то мяс­то, къ­де­то ще по­ло­жи­те всич­ки­те си уме­ния плюс за­си­ле­на­та ви ин­ту­и­ция. Ще раз­ре­ши­те до­ма­шен или жи­ли­щен проб­лем. Ху­ба­ва про­мя­на.

БЛИЗНАЦИ

Днес вие нап­рег­на­то ще раз­миш­ля­ва­те от­нос­но пла­но­ве­те, ко­и­то въз­на­ме­ря­ва­те да осъ­щес­т­ви­те в най-близ­ко вре­ме. До­ня­къ­де има­те ре­а­л­ни въз­мож­нос­ти, но за мо­мен­та те са при­ме­се­ни с мно­го илю­зии и се на­дя­ва­те по­ве­че на чу­до. Труд­нос­ти­те са от емо­ци­о­нал­но ес­тес­т­во, но ще ком­пен­си­ра­те с де­ло­ва ре­а­ли­за­ция.

РАК

Се­га Ра­ци­те са мни­тел­ни по­ве­че от не­о­б­хо­ди­мо­то. Нес­пир­но ще ана­ли­зи­ра­те све­та око­ло вас. Въз­мож­но е да про­пус­не­те де­ло­ва­та част от де­ня, мис­лей­ки как точ­но да пос­тъ­пи­те в оп­ре­де­ле­на си­ту­а­ция. На ра­бот­но­то мяс­то ще ви за­ни­ма­ват фи­нан­со­ви въп­ро­си. Вли­я­тел­ни хо­ра ще под­к­ре­пят на­ме­ре­ни­я­та ви.

ЛЪВ

Кол­ко­то по-ак­тив­ни сте, тол­ко­ва по-ус­пе­шен ще бъ­де неделя. Де­нят е осо­бе­но си­лен за кон­так­ти и най-важ­ни­ят от тях се от­на­ся до чо­век, кой­то е го­тов да ви по­мог­не във вся­ко от­но­ше­ние. Про­фе­си­о­нал­ни­те ви шан­со­ве са до­бри и ус­пе­хът ви е из­вън съм­не­ние. Объ­рне­те вни­ма­ние на здра­ве­то си.

ДЕВА

Мал­ко от­пус­на­ти и умо­ре­ни сте днес. Но ви пред­с­то­ят де­ло­ви кон­так­ти и раз­го­во­ри с хо­ра, свър­за­ни с биз­не­са ви. Ня­кой ще ви да­де це­нен съ­вет, ще ви ста­не до­бър пос­ред­ник или съд­руж­ник за из­пъл­не­ние на за­да­чи­те. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние е въз­мож­но да останете днес без сериозни ан­га­жи­мен­ти.

ВЕЗНИ

В неделя ще се осъ­щес­т­ви ва­ше дъл­го­о­чак­ва­но же­ла­ние. Ко­му­ни­ка­ци­и­те ви с окол­ни­те ще бъ­дат на те­ма фи­нан­си, осо­бе­но по­лез­но е да си сът­руд­ни­чи­те с дру­ги хо­ра. Ус­пе­хът е за­ко­но­ме­рен, явя­ва се след­с­т­вие на упо­ри­тост­та и тър­пе­ни­е­то ви в де­ла­та. Ще ви вър­ви и в лю­бов­та.

СКОРПИОН

Хар­мо­нич­но съ­че­та­ва­те стро­гост­та и бла­го­род­с­т­во­то в неделя у се­бе си, а то­ва ви­на­ги е бил най-вер­ни­ят път към ус­пе­хи­те и ува­же­ни­е­то, към ко­и­то ни­кой от Скор­пи­о­ни­те не е рав­но­ду­шен. За ня­кои про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ня­ма да пре­ми­не мно­го доб­ре и ще въз­ник­нат не­о­чак­ва­ни труд­нос­ти и неп­ри­я­т­нос­ти.

СТРЕЛЕЦ

В неделя се оказ­ва­те са­мот­ни и пъ­ту­ва­щи, но та­зи не­га­тив­на нас­т­рой­ка бър­зо ще от­пад­не през де­ня. В служ­ба­та ще има­те доб­ро вре­ме за ра­бо­та. Сре­щи­те, раз­го­во­ри­те и ко­рес­пон­ден­ци­я­та за­е­мат важ­но мяс­то за вас се­га. Ед­на част от вас ще се ин­те­ре­су­ват един­с­т­ве­но от лю­бов­ни­те си де­ла.

КОЗИРОГ

Очак­ван или не, ус­пе­хът в неделя е ваш, но той не ид­ва под­не­сен на теп­сия, а изис­к­ва твър­дост при прес­лед­ва­не на це­ли­те. Ще про­ве­де­те труд­ни раз­го­во­ри и ня­ма да лип­с­ват опо­нен­ти, ко­и­то ще ви ата­ку­ват. По­бе­да­та из-цяло е ва­ша. Па­зе­те се от хо­ра, ко­и­то са се обя­ви­ли ка­то ва­ши неп­ри­я­те­ли.

ВОДОЛЕЙ

Очер­та­ват се дос­та про­фе­си­о­нал­ни за­да­чи и мно­го ра­бо­та в неделя. Но кол­ко­то и да не ви е при­я­т­но – ня­ма да от­ка­же­те, за­що­то зна­е­те, че се раз­чи­та на вас. Въз­мож­но е да се про­ва­лят сре­щи по ва­ша ви­на, за­що­то мно­зи­на ня­ма да имат фи­зи­чес­ка въз­мож­ност да ги осъ­щес­т­вят. Пов­ли­я­ни сте от неп­ри­я­т­нос­ти в лич­ния жи­вот.

РИБИ

Ня­кой ще апе­ли­ра днес към вас за щед­рост – ще ви ис­ка па­ри под пред­лог, с кой­то се на­дя­ва, че ня­ма да му от­ка­же­те. Ще бъ­де греш­ка от ва­ша стра­на, ако при­е­ме­те ду­ми­те му за “чис­та мо­не­та”. В де­ло­во от­но­ше­ние неделя не е лек и за да об­лек­чи­те по­ло­же­ни­е­то си, по­тър­се­те съ­дейс­т­вие от­вън.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук