Хороскоп за 22 април

0
456

ОВЕН
Днес ва­ши­те ус­пе­хи в лю­бов­та ще бъ­дат пряко свър­за­ни със си­ла­та на ва­шия ин­те­лект и еру­ди­ция. Няма да има­те ре­ша­ва­ща роля при взи­ма­не на ре­ше­ние, свър­за­но с нас­ледс­тво. Не сте ли­ше­ни от къс­мет и ще съу­мее­те да се спра­ви­те с про­фе­сио­нал­ни­те си за­дъл­же­ния въп­ре­ки спън­ки­те и ка­па­ни­те, кои­то ви за­ла­гат ко­ле­ги. Вла­дей­те нер­ви­те си и не вли­зай­те в кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ
Не­дей­те да се из­не­над­ва­те пре­ко­мер­но, ако в съ­бо­та ва­ши­те ле­ко­мис­ле­на и зряла стра­на влязат в се­риоз­на бор­ба. Ако мо­же­те, взе­ме­те стра­на­та, коя­то би­ха пред­по­че­ли по­ве­че­то. В край­на смет­ка, ка­то се дър­жи­те по та­къв на­чин, ще си спе­че­ли­те прия­те­ли. Има чо­век, кой­то упо­ри­то ло­би­ра за ид­еи­те ви, и те мно­го ско­ро ще се реа­ли­зи­рат.

БЛИЗНАЦИ
Не лош ден за оне­зи от Близ­на­ци, кои­то са в със­тоя­ние да се при­дър­жат към гра­фик в спаз­ва­не­то на по-ра­но съз­да­де­ни пла­но­ве. В то­ва се крие клю­чът на ус­пе­ха в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра. Кол­ко­то по-мал­ко ек­спе­ри­мен­ти­ра­те и им­про­ви­зи­ра­те, тол­ко­ва по-доб­ре. Въз­мож­ни са труд­нос­ти в об­щу­ва­не­то, да­же с хо­ра, кои­то от­дав­на и доб­ре поз­на­ва­те.

РАК
Днес на ва­шия лю­бим чо­век мо­же да не му ха­ре­са, че от­дел­яте пре­ка­ле­но мно­го вре­ме и си­ли за обу­че­ние, ра­бо­та или някак­во дру­го за­ни­ма­ние, кое­то не го ка­сае не­пос­редс­тве­но. Ще се на­ло­жи да му до­каз­ва­те тяхна­та необ­хо­ди­мост, и то наис­ти­на мно­гок­рат­но. Без­смис­ле­но ще е об­съж­да­не­то на се­риоз­ни въп­ро­си, касаещи бъдещия ви съвместен живот.

ЛЪВ
Ве­роя­тен е ус­пех в про­фе­сио­нал­на­та дей­ност. Днес ус­пеш­но ще се спра­ви­те с пре­го­во­ри, ще ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те свои­те ид­еи в жи­во­та. Са­мо че пон­яко­га ене­ргия­та ви е пре­ко­мер­но гол­яма, а то­ва дей­ства стряска­що за об­кръ­жа­ва­щи­те. Не е зле да стои­те по-нас­тра­на от хо­ра­та, кои­то са при­вик­на­ли към спо­коен и ком­фор­тен ри­тъм на ра­бо­та.

ДЕВА
Тъй ка­то се съмн­ява­те в пра­вил­нос­тта на ве­че взе­ти ре­ше­ния, ще пре­ка­ра­те гол­яма част от съ­бо­та в раз­мис­ли за то­ва как­ви въз­мож­нос­ти са би­ли из­пус­на­ти и как­ви фак­ти са ос­та­на­ли неу­точ­не­ни. То­ва за­ни­ма­ние ще се ока­же край­но неп­ро­дук­тив­но и нап­раз­но ще гу­би­те вре­ме­то си, кое­то бих­те мог­ли да из­пол­зва­те за мно­го по­лез­ни не­ща. Събота е под­ходяща за ак­тив­на дей­ност.

ВЕЗНИ
Ден за рав­нос­мет­ка при Вез­ни­те. Осъ­знай­те в съ­бо­та впе­чат­ле­ние­то, кое­то пра­ви­те на хо­ра­та. Мно­го чес­то под­хвърл­яте ос­троум­ни реп­ли­ки или про­ни­ца­тел­ни за­бе­леж­ки и вед­на­га си тръг­ва­те, без да си да­ва­те смет­ка, че то­ку-що сте шо­ки­ра­ли няко­го. От­дав­на са за­бел­яза­ни ва­ши­те спо­соб­нос­ти с ле­ко­та да раз­ре­ша­ва­те проб­лем­ни си­туа­ции, печелите симпатии.

СКРПИОН
Не бър­зай­те днес да пра­ви­те пър­ва­та крач­ка. Пре­дос­та­ве­те та­зи въз­мож­ност на чо­ве­ка, кой­то е ваш на­чал­ник. Де­монс­три­рай­те своя­та го­тов­ност към аде­кват­но въз­прие­ма­не на но­во­въ­ве­де­ния­та. Мно­го е важ­но да взе­ме­те пра­вил­но­то ре­ше­ние, за кое­то ще по­лу­чи­те под­кре­па­та на вис­шес­тоя­щи. Ва­ша­та при­вър­за­ност към ра­зум­но­то, доб­ро­то и веч­но­то ще е ва­шият учи­тел за деня.

СТРЕЛЕЦ
Ако сте го­то­ви да на­со­чи­те си­туа­ция­та в своя ли­чен жи­вот по нов път, то днеш­ният ден е най-под­ходящ. Спо­де­ле­те свои­те мис­ли с чо­ве­ка, кой­то ви ин­те­ре­су­ва, и виж­те реак­ция­та. Бъ­де­те мак­си­мал­но чес­тни. Не се стра­ху­вай­те да раз­ка­же­те от­кро­ве­но за оно­ва, кое­то чувс­тва­те. Вла­дей­те емо­ции­те си, ще ви ком­про­ме­ти­рат пред на­чал­ни­ци­те.

КОЗИРОГ
В съ­бо­та Ко­зи­ро­зи­те ще по­хар­чат па­ри, свър­за­ни с по­куп­ки за до­ма. Страс­тта към пра­ве­не на им­пул­сив­ни по­куп­ки ще ви вка­ра в го­ле­ми раз­хо­ди. Кон­тро­ли­рай­те ги, ще ви трябват на по-къ­сен етап. Не да­вай­те па­ри назаем, няма да ви се из­дъл­жат нав­ре­ме. Въоб­ще днес ос­та­ве­те па­рич­ни­те въп­ро­си и се зае­ме­те с хо­би­то си, кое­то ще ви до­не­се удо­влет­во­ре­ние.

ВОДОЛЕЙ
На Во­до­леи­те в съ­бо­та ще им се на­ло­жи да проявят са­мооб­ла­да­ние в  служ­ба­та, об­кръ­жа­ва­щи­те ви сякаш на­роч­но ще ви дразнят и ще ви из­кар­ват от нер­ви. Не поз­вол­явай­те емо­ции­те да ви зав­ла­деят. За пос­тъп­ки­те, из­вър­ше­ни под тяхно въз­дей­ствие, ще съ­жал­ява­те в пос­ледс­твие. Во­де­те се от ло­ги­ка­та и здра­вия ра­зум при вземане на важно решение.

РИБИ
Днес ще мис­ли­те ори­ги­нал­но и нет­ри­виал­но, то­ва ще ви поз­во­ли да взи­ма­те бър­зи и нео­чак­ва­ни ре­ше­ния, от които не всич­ки ще са пра­вил­ни.  Ху­ба­во ще е да има­те кри­тик в пол­за на здра­вия ра­зум. Ве­чер­та са въз­мож­ни нео­чак­ва­ни ви­зи­ти, кои­то ще ви раз­въл­ну­ват. Ин­те­рес­на сре­ща или за­поз­нанс­тво с чо­век за дъл­го ще зав­ла­дее мис­ли­те ви.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук