Хороскоп за 22 май

0
2629

Напрегнат ден за три зодии

ОВЕН

Проя­ве­те ини­циа­ти­ва в се­мей­ни­те ра­бо­ти. Денят е из­клю­чи­тел­но под­ходящ за сре­щи и по­добр­ява­не на до­маш­на­та об­ста­нов­ка. Гри­жи­те за де­ца­та и до­маш­на­та по­ло­вин­ка ще ви до­не­сат ог­ром­но удо­влет­во­ре­ние. Денят е бла­гоп­рия­тен за фи­нан­со­ва дей­ност, свър­за­на с до­ма, та­ка­ва в сфе­ра­та на ус­лу­ги­те или сел­ско­то сто­панс­тво. При някои от вас ще се проявят нео­чак­ва­ни та­лан­ти.

ТЕЛЕЦ То­зи ден ще ви до­не­се ус­пе­хи, но те съв­сем няма да бъ­дат ле­ки. Бъ­де­те го­то­ви на рис­ко­ви, нес­тан­дар­тни пос­тъп­ки. Няма да е из­лиш­но же­ла­ние­то да из­пи­та­те свои­те си­ли на но­во­то поп­ри­ще. Це­леус­тре­ме­нос­тта пон­яко­га гра­ни­чи с инат и точ­но за­то­ва про­дъл­жа­вай­те да се за­ни­ма­ва­те със слож­ни за­да­чи. Ще съу­мее­те да за­па­зи­те по­зи­ции­те си в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

Денят няма да е осо­бе­но ус­пе­шен за Близ­на­ци­те, тъй ка­то сла­бос­ти­те и греш­ки­те им ще се на­би­ват на очи. Няма да е лес­но да убе­ди­те хо­ра­та, че сте спо­соб­ни на мно­го не­ща, за­що­то про­пус­ки­те ви в пос­лед­но вре­ме са би­ли го­ле­ми. В об­кръ­же­ние­то ви има чо­век, кой­то раз­прос­тран­ява за вас кле­вер­ни­чес­ка ин­фор­ма­ция. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние и злос­ло­вие­то ще спре.

РАК

През то­зи ден ва­шият лю­бим чо­век ще за­бе­ле­жи, че не­що не е на­ред в от­но­ше­ния­та ви и ще нап­ра­ви всич­ко въз­мож­но да ги из­гла­ди. Ус­мих­не­те се и по­ка­же­те, че про­ща­ва­те греш­ки­те. Опи­тай­те се да му съ­дей­ства­те с всич­ко въз­мож­но не­ща­та и при не­го да се по­лу­чат. Някои ще при­до­бият вярна пред­ста­ва за хо­ра­та, с кои­то имат ра­бо­та, ако си от­варят очи­те и уши­те.

ЛЪВ

През то­зи ден най-доб­рия съ­вет, кой­то ще по­лу­чи­те за то­ва как­во да пра­ви­те със своя ли­чен жи­вот, ще чуе­те при раз­го­вор с ви­со­ко­пос­та­вен чо­век. Оне­зи, кои­то са на ра­бо­та, ще имат пол­зот­во­рен ден, оче­рта­ва се ус­пеш­но справ­яне със за­да­чи­те. Някои ще пос­ре­щат в до­ма си гос­ти, кои­то ще им нап­равят при­мам­ли­во пред­ло­же­ние за съв­мес­тен биз­нес.

ДЕВА

Днес ще се ока­же, че всич­ки­те ви стра­хо­ве са би­ли нап­раз­ни, и всич­ко в жи­во­та ви е ра­дос­тно, мно­гоц­вет­но и оп­ти­мис­тич­но. Вие ни­ко­га не бих­те мог­ли да вдъх­не­те щас­тие­то с пъл­ни гър­ди, ако не сте пре­жи­ве­ли то­зи страх, кой­то Ви се е на­ло­жи­ло да пре­жи­вее­те. В съ­бо­та прео­дол­ява­те препя­тствия­та в ра­бо­та­та си с ле­ко­та. Ус­пе­хи­те ви ще бъ­дат за­бел­яза­ни от ше­фо­ве­те ви.

ВЕЗНИ

Ва­шият лю­бим чо­век днес ще е мно­го зает и няма да ви от­де­ли необ­хо­ди­мо вре­ме и за­то­ва меж­ду вас мо­же да въз­ник­нат кон­флик­ти. Пос­та­рай­те се да ги уре­гу­ли­ра­те по ми­рен път, без да прибя­гва­те към ек­стрем­ни мер­ки. В раз­го­во­ри­те с близ­ки­те бъ­де­те от­стъп­чи­ви. Из­бягвай­те нап­раз­ни­те спо­ро­ве и нап­ра­ве­те ком­про­мис.

СКОРПИОН

Пос­тъп­ки­те ви ще се стру­ват на зао­би­кал­ящи­те необ­мис­ле­ни и ек­стра­ва­ган­тни. Наб­лю­да­ват ви осъ­ди­тел­но и с ин­те­рес, кое­то ще ви при­тес­ни. Няма да по­лу­чи­те по­мощ или по­ле­зен съ­вет за оп­ре­де­ле­на дей­ност. От­но­ше­ния­та с лю­би­мия чо­век ще ста­нат по-хлад­ни, ако не ре­ши­те бър­зо как­во да пра­ви­те заед­но през уи­кен­да.

СТРЕЛЕЦ

В съ­бо­та е необ­хо­ди­мо Стрел­ци­те да из­лязат от гра­ни­ци­те на въз­мож­нос­ти­те и да над­ско­чат се­бе си, са­мо та­ка ще ус­пеят да ту­ши­рат за­раж­да­не­то на не­га­тив­но от­но­ше­ние на на­чал­ни­ци. По­ве­че­то от зна­ка из­гарят от не­тър­пе­ние да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си. Някои от вас ще по­лу­чат нео­чак­ва­но пред­ло­же­ние за пъ­ту­ва­не, при което ще си отдъхнете от напрегнатата седмица в добра компания.

КОЗИРОГ

Днес ще се на­ло­жи да упо­тре­би­те немал­ко уси­лия, за да има­те по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти от дей­нос­тта си. Ни­що не ви на­помня за стой­нос­тта на па­ри­те та­ка доб­ре, как­то ка­чес­тве­на­та, чес­тна и нап­рег­на­та ра­бо­та. За някои за­поз­нанс­тво с но­ви хо­ра, кои­то ще от­крият пред тях но­ви въз­мож­нос­ти за уве­ли­ча­ва­не на фи­нан­си­те. Хазартните личности между вас ще имат шанс за печалба.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са нащ­рек и преп­ро­вер­яват всяко свое дей­ствие, за да се убедят, че не на­ру­ша­ва­те пра­ви­ла­та, кое­то е дос­та стре­си­ра­що. Ни­ко­га не сте се от­ли­ча­ва­ли с уме­ние­то се­риоз­но да под­хож­да­те към не­ща­та и да ги из­пълн­ява­те та­ка, как­то ги ис­ка на­чалс­тво­то. Но днес ще мо­же да из­пъл­ни­те всич­ко, кое­то се изи­сква от вас и печалбите ще са налице.

РИБИ

Объ­рне­те вни­ма­ние на лю­би­мия чо­век, с ко­го­то сте заед­но от дъл­го вре­ме. Ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния са мал­ко ве­роя­тни, но вие не спи­рай­те да пръс­ка­те по­зи­тив­на ене­ргия. Някои от Ри­би са зае­ти еди­нстве­но със свои­те проб­ле­ми, но няма да ус­пеят да ги раз­ре­шат днес. За дру­ги от зна­ка денят ще бъ­де свър­зан с го­ле­ми ус­пе­хи на но­во­то поп­ри­ще.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук