Хороскоп за 23 август

0
2519

ОВЕН

Неделя е мно­го ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­ця­ло от вас как ще про­те­че. Ако изя­ви­те при­съ­ща­та си аг­ре­сив­ност, мо­же да се сблъс­ка­те с го­ле­ми неп­ри­я­т­нос­ти. Сле­де­те по­ве­де­ни­е­то си и на ра­бот­но­то мяс­то, дис­тан­ци­рай­те се от скан­да­ли и кон­ф­рон­та­ции. Де­нят мо­же да ви до­не­се ус­пе­хи и пе­чал­би в биз­не­са, но бъ­де­те по-пред­паз­ли­ви спря­мо съд­руж­ни­ци­те си.

ТЕЛЕЦ

За Те­лец де­нят е къс­мет­лийс­ки и е свър­зан с пе­чал­би, ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки и фи­нан­со­ви об­ла­ги. Па­зе­те се от мо­ше­ни­ци в пар­т­ньор­с­ки­те от­но­ше­ния. Из­к­лю­чи­тел­но до­бър е де­нят за ме­ди­ци и ма­гис­т­ра­ти, в бла­гоп­ри­я­т­ни по­зи­ции сте и ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи. Ня­кои имат и вли­я­тел­ни­те про­тек­ции на мъж с власт, на ко­го­то мо­же да раз­чи­та­те за под­к­ре­па.

БЛИЗНАЦИ

За вас де­нят е дос­та спо­ко­ен и при­я­тен, ако не се смя­та скан­да­лът с бли­зък чо­век, слу­жеб­ни­те ин­т­ри­ги и из­ма­ми от ко­ле­ги или тай­ни вра­го­ве. В служ­ба­та има­те под­к­ре­па­та на на­чал­ник или ра­бо­то­да­тел, до ко­го­то мо­же­те да при­бег­не­те за ус­лу­га. По­ве­че­то се­га ня­мат фи­нан­со­ви проб­ле­ми, за раз­ре­ша­ва­не­то на та­ки­ва ще ви по­мог­не же­на.

РАК

Днес сте твър­де ве­ли­ко­душ­ни и ня­кои хо­ра от кръ­га ви мо­гат лес­но да ви из­ма­мят или още­тят. Въз­мо­жен е спор в служ­ба­та на те­ма па­ри, кой­то ще об­тег­не от­но­ше­ни­я­та с ко­ле­ги­те ви. Все пак вие сте прав и е доб­ре да от­с­то­я­ва­те твър­до по­зи­ци­я­та си, раз­би­ра се, с при­съ­ща­та ви еле­ган­т­ност.  Мно­го бла­гоп­ри­я­тен ден за тър­гов­ци и биз­нес­ме­ни.

ЛЪВ

В неделя сте нап­рег­на­ти и аг­ре­сив­ни. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте към скан­да­ли и мо­же да из­ле­е­те гне­ва си вър­ху не­ви­нен чо­век. Де­нят ина­че е мно­го до­бър за де­ло­ва­та, про­фе­си­о­нал­на­та или биз­нес ре­а­ли­за­ция. Ус­пе­хи ще има­те при раз­г­леж­да­не на съ­деб­ни де­ла, при де­ло­во пъ­ту­ва­не, при сключ­ва­не на до­го­во­ри или пре­го­во­ри.

ДЕВА

Бла­гоп­ри­я­т­на е неделя за ре­ша­ва­не на важ­ни лич­ни или про­фе­си­о­нал­ни въп­ро­си. Ако пъ­ту­ва­те, вни­ма­вай­те с как­ви хо­ра ще кон­так­ту­ва­те. Въз­мож­но е да ви из­ма­мят и с цел ма­те­ри­а­л­ни об­ла­ги да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция. Ве­ро­я­т­ност­та за ус­пе­хи в биз­не­са е свър­за­на с по­мощ­та на же­на. Днес е чу­де­сен ден за со­ци­а­л­ни кон­так­ти.

ВЕЗНИ

Днеш­ни­ят ден мо­же би е един от най-доб­ри­те за Вез­ни. Има­те твор­чес­ки под­ход към вся­ка­къв вид де­ло­ва дей­ност, ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в до­маш­ни­те ан­га­жи­мен­ти и вза­и­мо­о­т­но­ше­ния, со­ци­а­л­ни­те кон­так­ти, пре­го­во­ри или пъ­ту­ва­ния. Ус­пеш­ни ще са ак­тив­ни­те ви от­но­ше­ния с кре­ди­то­ри, с ко­и­то тряб­ва лич­но да пре­го­ва­ря­те, и с биз­нес­ пар­т­ньо­ри­те ви.

СКОРПИОН

Днес сте твър­де емо­ци­о­нал­ни, а то­ва не­ви­на­ги е доб­ре. За ед­ни ще е по­вод за без­п­ри­чин­ни нер­ви, а за дру­ги сти­мул за при­бър­за­ни дейс­т­вия, ко­и­то не са ви от пол­за. Има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти днес за осъ­щес­т­вя­ва­не на дейс­т­ве­ни кон­так­ти, ко­и­то да пре­рас­нат в съв­мес­т­ни дейс­т­вия след вре­ме. Се­га сте из­к­лю­чи­тел­но мощ­ни и в про­фе­си­о­нал­на­та об­ласт.

СТРЕЛЕЦ

В неделя има­те пъл­на сво­бо­да да дейс­т­ва­те, ка­то се под­чи­ня­ва­те на лич­ни­те си на­ме­ре­ния. Па­зе­те се все пак от кон­ф­рон­та­ции или кон­ку­рен­ция. Има­те го­лям къс­мет и сте най-сил­ни в де­ло­ва­та сфе­ра. Ед­на от най-доб­ри­те ви въз­мож­нос­ти е в об­ласт­та на фи­нан­си­те. Ус­пе­хи ще има­те и по со­ци­а­л­ни въп­ро­си, към ко­и­то сте на­со­чи­ли вни­ма­ни­е­то си.

КОЗИРОГ

Обик­но­ве­но дейс­т­ва­те бав­но и пос­ле­до­ва­тел­но, но неделя из­к­люч­ва тра­ди­ци­он­ния ви под­ход. Тъй ка­то къс­ме­тът ви днес е ог­ро­мен, на­со­че­те уси­ли­я­та си към труд­но пос­ти­жи­ми де­ла, ко­и­то сте по­и­зос­та­ви­ли. Поч­ти си­гур­но е, че ще пос­тиг­не­те всич­ко, ко­е­то ви е не­о­б­хо­ди­мо. Тряб­ва са­мо да из­бяг­ва­те фи­нан­со­ви спо­ро­ве. Сти­му­ли­рай­те и кон­так­ти­те си.

ВОДОЛЕЙ

По­ве­че­то от Во­до­лей ще бъ­дат твър­де спо­ре­щи днес. То­ва не е най-доб­ри­ят ва­ри­ант да опол­зот­во­ри­те де­ня си. Неделя е си­гу­рен ден за при­до­бив­ки, на­со­че­те вни­ма­ни­е­то си там, не об­ръ­щай­те вни­ма­ние на пре­пят­с­т­ви­я­та и се стре­ме­те ми­ро­лю­би­во да ги пре­о­до­ля­ва­те. Се­га ня­кои мо­гат да раз­го­ва­рят с на­чал­ни­ци­те си за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­та­та и ще го пос­тиг­нат.

РИБИ

Мно­го тър­гов­с­ки мис­лят Ри­би­те днес. То­ва “биз­нес­ нас­т­ро­е­ние”, ако про­я­ви­те ак­тив­ност без при­бър­за­ност, мо­же да ви до­не­се зна­чи­тел­ни ус­пе­хи. Бла­гоп­ри­я­т­на е неделя за кон­так­ти, под­пис­ва­не на до­го­во­ри, пъ­ту­ва­ния, осъ­щес­т­вя­ва­не на ста­ри идеи. От осо­бе­на важ­ност са кон­так­ти­те ви с вли­я­тел­ни хо­ра, ако ги осъ­щес­т­ви­те – ще спе­че­ли­те.

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.