Хороскоп за 25 юни

0
133

ОВЕН

Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и вмес­то да пос­тиг­не­те нап­ре­дък и по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти, да пос­лед­ват зас­той, труд­нос­ти и про­ти­во­пос­та­вя­не. По та­зи при­чи­на е не­о­б­хо­ди­мо да из­бяг­ва­те раз­лич­ни­те фор­ми на кон­ф­рон­та­ция.

ТЕЛЕЦ

Неделя е ус­пе­шен ден, през кой­то все­ки от Те­лец ще мо­же без уси­лия да раз­ре­ши проб­ле­ми­те, ко­и­то има. В мо­мен­та те най-яр­ко се очер­та­ват в служ­ба­та ви, съг­ла­си­е­то е ос­но­вен бе­лег на ус­пе­ха. То ще до­ве­де до но­ви фор­ми на кон­так­ту­ва­не и сра­бот­ва­не. Дру­га­та стра­на на по­ло­жи­тел­на­та неделя се от­на­ся до ва­ша­та ак­тив­ност.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пеш­на е   неделя за Близ­на­ци­те и има от­но­ше­ние по­ве­че към ва­шия де­ло­ви жи­вот. Ед­ни от вас ще бъ­дат об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни чрез но­ва въз­мож­ност за ре­а­ли­за­ция в ня­как­ва прак­ти­чес­ка дей­ност. Дру­ги ще по­лу­чат от­дав­на очак­ва­на но­ви­на, ко­я­то ще пос­та­ви на­ча­ло­то на про­ме­ни. Ще се пол­з­ва­те от нав­ре­мен­на­та под­к­ре­па на вли­я­те­лен чо­век.

РАК

Труд­нос­ти­те, с ко­и­то ще се сблъс­ка­те, тряб­ва да ви под­с­ка­жат, че днес не е не­о­б­хо­ди­мо да де­мон­с­т­ри­ра­те упо­ри­тост при ре­ша­ва­не­то на един или друг проб­лем. При­е­ма­те  об­с­то­я­тел­с­т­ва и мно­го ско­ро те ще се пре­вър­нат във ва­ше пре­дим­с­т­во. Ня­кои от вас ще бъ­дат на­ра­не­ни от неп­ри­я­т­но съ­о­б­ще­ние, раз­к­ри­ва­що лип­са­та на прав­да.

ЛЪВ

В неделя са на­ли­це пред­пос­тав­ки за не­до­вол­с­т­во от стра­на на Лъ­во­ве­те. Ще срещ­не­те дос­та преч­ки през де­ня при ре­ша­ва­не­то на един или друг въп­рос, но те не мо­гат да ока­жат ре­ша­ва­що зна­че­ние. В служ­ба­та ви са на­ли­це ин­т­ри­ги и кле­ве­ти, не об­ръ­щай­те вни­ма­ние на та­зи мер­зост. Те ще се обър­нат в пре­дим­с­т­во за вас.

ДЕВА

Из­нер­ве­ни са Де­ви­те, за­що­то де­ла­та им се раз­ви­ват по дос­та не­у­с­та­но­вен на­чин, но всич­ко, по ко­е­то дейс­т­ва­те, ще се ре­а­ли­зи­ра ус­пеш­но. Нат­ру­па­ни­те де­ло­ви проб­ле­ми се­ри­о­з­но обез­по­ко­я­ват мно­зи­на. Но днес ня­ма мяс­то за при­тес­не­ние и е ху­ба­во да дейс­т­ва­те с ши­рок раз­мах. Лю­бов­ни­ят ви жи­вот е в зас­той, вне­се­те раз­но­о­б­ра­зие.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те се дър­жат на ни­во, проб­ле­ми­те ви – де­ло­ви и лич­ни, са дос­та­тъч­но се­ри­о­з­ни, но ог­ром­на част от вас не про­я­вя­ват ни­как­ви приз­на­ци на сму­ще­ние и не по­каз­ват с ни­що съ­щес­т­ву­ва­не­то им. По-лес­но ще ги пре­дот­в­ра­ти­те, ка­то тър­си­те съг­ла­сие с лю­бов­ния пар­т­ньор и не съз­да­ва­те си­ту­а­ции, во­де­щи до кон­ф­рон­та­ция.

СКОРПИОН

Мно­го от Скор­пи­о­ни­те са емо­ци­о­нал­но пре­въз­бу­де­ни и по-чес­то не­га­тив­ни­те емо­ции дейс­т­ват вър­ху съз­на­ни­е­то ви. При ед­ни от вас са свър­за­ни с домашни проб­ле­ми, а при дру­ги се от­на­сят до но­ви идеи. Неделя от­бе­ляз­ва на­ча­ло­то на про­ме­ни, те ще са по­ло­жи­тел­ни по де­ло­ви­те въп­ро­си. Фи­нан­со­ви­ят ста­тут при мно­зи­на ще се по­доб­ри.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пеш­на е неделя по от­но­ше­ние на ва­ша­та де­ло­ва дейност. Проб­ле­ми­те, ко­и­то ви за­ни­ма­ват, опи­рат до об­щес­т­ве­ни­те кон­так­ти или ва­ши­те сре­щи по раз­лич­ни въп­ро­си. Днес ще по­лу­чи­те но­ви­на, свър­за­на с бъ­де­щи­те ви дейс­т­вия. Пъ­ту­ва­щи­те ще се сблъс­кат с го­ле­ми труд­нос­ти, но в по-къс­ни­те ча­со­ве на де­ня всич­ко ще се ре­а­ли­зи­ра.

КОЗИРОГ

Ва­ши­те неп­ри­я­те­ли дос­та са се пот­ру­ди­ли, за да ви съз­да­дат проб­ле­ми в ед­на или дру­га об­ласт. Но са до­пус­на­ли го­ле­ми греш­ки, ко­и­то се­га ед­на по ед­на се “пу­кат” и до­каз­ват, че са из­мис­ли­ци и фал­ши­фи­ка­ции. Най-бър­зо те­зи из­ма­ми ще бъ­дат раз­к­ри­ти в сфе­ра­та на биз­не­са и ва­ши­те въз­мож­нос­ти ще са на пре­ден план.

ВОДОЛЕЙ

Пред­с­то­я­що е раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми­те при вас. Ня­кои от тях са свър­за­ни с фи­нан­си, дру­ги ще се рад­ват на ус­пех при раз­ре­ша­ва­не на жи­ли­щен въп­рос,вни­мавайте, въз­мож­ни са из­ма­ми. Кон­так­ти­те ви за де­ня ще са бе­зуп­реч­ни, въз­пол­з­вай­те се от пре­дос­та­ве­на ви по­мощ. Де­ло­ви­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния ще са на доб­ро рав­ни­ще.

РИБИ

По­ло­жи­тел­но е раз­ви­ти­е­то на вън­ш­ни­те про­фе­си­о­нал­ни де­ла и всич­ки дейс­т­вия, свър­за­ни с ра­бо­та­та ви. Мо­же­те да се на­дя­ва­те и на под­к­ре­па от стра­на на ва­ши­те ше­фо­ве. Ус­пе­хи­те днес се от­на­сят към ва­ши­те сре­щи или пъ­ту­ва­ния, ко­и­то мо­же­те да ре­а­ли­зирате. В та­зи връз­ка ви очак­ват по­ло­жи­тел­ни но­ви­ни, свър­за­ни с ра­бо­та­та ви.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук