Хороскоп за 28 май

0
544
Zodiac signs inside of horoscope circle astrology and horoscopes concept

ОВЕН

Неделя е из­пъл­нена с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния, при ня­кои пре­рас­на­ли в за­гу­би. Па­зе­те про­фе­си­о­нал­ния си прес­тиж и се бо­ре­те за са­мос­то­я­тел­ност на ра­бот­но­то си мяс­то. В дейс­т­ви­я­та и кон­так­ти­те си бъ­де­те ка­те­го­рич­ни. Вся­ко ко­ле­ба­ние е про­тив вас.

ТЕЛЕЦ

Ус­пе­шен е то­зи ден за вас и има мно­го доб­ри ха­рак­те­рис­ти­ки. При ня­кои гра­ду­сът на неп­ри­я­т­нос­ти­те е не­о­би­чай­но ви­сок, кой­то за­сил­ва ва­ша­та мни­тел­ност и не­до­ве­ри­е­то към дру­ги­те. Въп­ре­ки та­зи пред­паз­ли­вост Тел­ци­те имат го­ля­ма сво­бо­да за дейс­т­вия и те ще бъ­дат ус­пеш­ни в сфе­ри­те на фи­нан­си­те.В до­ма об­с­та­но­в­ка­та  се ус­по­ко­я­ва.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го ак­тив­ни сте днес и дейс­т­ви­я­та ви са пред­ва­ри­тел­но пла­ни­ра­ни. То­ва в го­ля­ма сте­пен пре­ци­зи­ра из­пъл­не­ни­е­то на всич­ко, с ко­е­то ще се за­ло­ви­те се­га. Се­га ще ви за­рад­ват доб­ри но­ви­ни, свър­за­ни с па­ри. Днес ще осъ­щес­т­ви­те ня­кои от лич­ни­те си на­ме­ре­ния. Зат­руд­не­ния са на­ли­це при ня­кои сре­щи, пъ­ту­ва­ния, де­ло­ви кон­так­ти.

РАК

Мно­го къс­мет ще има­те днес в де­ла­та, с ко­и­то ще се зах­ва­не­те. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни с па­ри­те. В неделя ва­ши­ят ус­пех има от­но­ше­ние към кон­так­ти­те, сре­щи­те с вли­я­тел­ни ли­ца и об­щес­т­ве­на­та ак­тив­ност. При до­го­ва­ря­не не във всич­ки слу­чаи ще се стиг­не до под­пис­ва­не на нов или до­пъл­ни­те­лен до­го­вор.

ЛЪВ

В неделя тряб­ва да си на­ло­жи­те спо­койс­т­вие не­за­ви­си­мо от всич­ко. При по­ве­че­то от вас то­зи ден е из­пъл­нен с труд­нос­ти и мно­зи­на ще имат пог­реш­ни пре­цен­ки за оно­ва, ко­е­то ста­ва око­ло тях. То­ва ще ви под­тик­не към при­бър­за­ни дейс­т­вия, от ко­и­то ре­зул­та­тът ще бъ­де ну­лев. Не вли­зай­те в спо­ро­ве с ко­ле­ги­те си.

ДЕВА

Неделя пред­ла­га дос­та въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция и де­ло­ви план. Глав­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на де­ня е при­до­бив­ка­та. Днес е въз­мож­но да въз­ник­не не­о­чак­ван и неп­ред­ви­ден об­рат, пре­диз­ви­кан от зад­ку­лис­ни­те дейс­т­вия на вра­го­ве­те ви. Бъ­де­те бди­тел­ни, са­мо та­ка мо­же да се пред­па­зи­те от ко­вар­ни из­не­на­ди.

ВЕЗНИ

Днес ва­ша­та пе­че­лив­ша по­зи­ция е да бъ­де­те сдър­жа­ни във всич­ки­те си дейс­т­вия и кон­так­ти. Мно­зи­на имат се­га про­фе­си­о­нал­ни проб­ле­ми и на­пи­ра же­ла­ни­е­то да ги раз­ре­ши­те със за­мах, но то­ва ще пре­диз­ви­ка об­рат­на ре­а­к­ция – та­ка са­мо ще ги за­дъл­бо­чи­те. На об­щес­т­ве­ни мес­та не прив­ли­чай­те вни­ма­ни­е­то вър­ху се­бе си.

СКОРПИОН

Скор­пи­о­ни­те са обез­по­ко­е­ни за па­ри днес. Те са свър­за­ни с ва­ша­та про­фе­сия или биз­нес. По­тър­се­те на­чин да по­ви­ши­те ни­во­то им. Де­нят е до­бър за по­доб­ни дейс­т­вия. Не про­пус­кай­те да се въз­пол­з­ва­те от съ­ве­ти­те, ко­и­то ще ви да­дат же­ни. Със­ре­до­то­че­те уси­ли­я­та си в раз­ре­ша­ва­не на важ­ни де­ло­ви проб­ле­ми.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го от вас за­поч­ват омър­лу­ше­ни де­ня и се зат­ва­рят в се­бе си. При­чи­на­та мо­же би е чув­с­т­во за го­ля­ма умо­ра или усе­ща­не­то ви за не­дос­та­тъч­ни въз­мож­нос­ти от­нос­но лич­ни или де­ло­ви дейс­т­вия. Ина­че има­те един прек­ра­сен про­фе­си­о­на­лен ден, през кой­то ня­ма да лип­с­ват и при­до­бив­ки. Не­о­б­хо­ди­ма ви е по­ве­че ак­тив­ност.

КОЗИРОГ

Не се под­да­вай­те на ин­ту­и­тив­ни впе­чат­ле­ния, ко­и­то най-чес­то са не­га­тив­ни и ви сму­ща­ват. Де­нят ня­ма да пре­ми­не съв­сем глад­ко и ще тряб­ва усър­д­но да се про­ти­во­пос­та­ви­те на ня­кого от об­к­ръ­же­ни­е­то ви. Не се вслуш­вай­те в чуж­дия съ­вет се­га, а дейс­т­вай­те по лич­но ус­мот­ре­ние. Про­фе­си­о­нал­ни­ по­бе­ди.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е ба­лан­си­рана, ще до­ве­де­те до ус­пех всич­ко, с ко­е­то се за­ло­ви­те. То­ва е ва­ше пре­дим­с­т­во по­ра­ди лич­ни­те ви въз­мож­нос­ти. Къс­ме­тът ви днес ще бъ­де яр­ко изя­вен. Ще бъ­де­те в по­мощ на при­я­те­ли­те си, но то­ва не чув­с­т­ва­те ка­то до­сад­но за­дъл­же­ние. Ще по­лу­чи­те лю­бов­но съ­о­б­ще­ние, ко­е­то ще пов­диг­не са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви.

РИБИ

Ако се­ди­те и се чу­ди­те днес с как­во точ­но да се за­е­ме­те, ед­ва ли ще има­те ня­ка­къв нап­ре­дък. Де­ло­ви­ят жи­вот, при­я­те­ли­те и лич­на­та ви по­зи­ция в об­щес­т­во­то мо­же да бъ­дат ви­на­ги пред­мет на раз­ми­съл. Сре­щи­те ви днес ще про­те­кат мно­го ус­пеш­но, ще по­лу­чи­те под­к­ре­па от вли­я­тел­ни ли­ца. Ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук