Хороскоп за 29 януари

0
140

ОВЕН

Завиден е днес къс­метът ви, де­нят е с по-бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти за да­ми­те от зна­ка. Ще бъ­дат за­бе­ля­за­ни спо­соб­нос­ти­те ви, ще се по­чув­с­т­ва­те пъл­но­цен­ни. За­е­ти­те в об­ласт­та на из­кус­т­во­то ще пос­тиг­нат же­ла­ния ус­пех. Не сте ли­ше­ни и от лю­бов. Ще се рад­ва­те на по­доб­ре­ни се­мей­ни от­но­ше­ния вкъ­щи в неделя.

ТЕЛЕЦ

Има­те из­вес­т­ни пре­дуп­реж­де­ния за неделя и ве­ро­я­т­но очак­ва­те неп­ри­я­т­нос­ти. Но ако про­ме­ни­те мис­ле­не­то си и из­бяг­ва­те кон­ф­лик­ти, не е из­к­лю­че­но да бъ­де­те сюр­п­ри­зи­ра­ни. Сре­щи­те с при­я­те­ли са мно­го по­зи­тив­ни за емо­ци­о­нал­но­то ви със­то­я­ниe. По от­но­ше­ние на де­ло­вия жи­вот не са из­к­лю­че­ни спън­ки.

БЛИЗНАЦИ

Въп­ре­ки че мно­го Близ­на­ци ще се чув­с­т­ват нап­рег­на­ти и по­тис­на­ти, неделя обе­ща­ва мир и хар­мо­ния. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те си днес. Се­га е важ­но да сте мо­бил­ни и ко­му­ни­ка­тив­ни. Ще ви за­рад­ват при­я­т­ни съ­о­б­ще­ния, от­к­ри­ват се въз­мож­нос­ти за удов­лет­во­ря­ва­не на же­ла­ни­я­та ви не без ваша помощ.

РАК

Ос­во­бо­де­те се от вът­реш­ния не­га­ти­ви­зъм и не мис­ле­те ло­шо за дру­ги­те. Де­нят е прек­ра­сен за лю­бов и сре­щи с при­я­те­ли. Стре­ме­те се към хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния с близ­ки­те и окол­ни­те. Из­бяг­вай­те скан­да­лите. В служ­ба­та пра­ве­те ком­п­ро­ми­си и се вслуш­вай­те в чуж­до­то мне­ние, са­мо та­ка ще има­те пол­зот­во­рен ден.

ЛЪВ

Неделя се свър­з­ва с мно­го за­да­чи, но не из­пус­кай­те от вни­ма­ни­е­то си кон­так­ти­те. Очер­та­ват се прек­рас­ни ус­ло­вия за по­лу­ча­ва­не на вли­я­тел­ни про­тек­ции. Съблюдавайте поведението си. С тях­на по­мощ бих­те мог­ли да раз­ре­ши­те лич­ни проб­ле­ми, има­те шанс за пол­зот­во­рен съв­мес­тен биз­нес.

ДЕВА

Из­пък­ва мно­го ра­бо­та, но па­ра­лел­но се наб­лю­да­ват и въз­мож­нос­ти за лю­бов­ни пос­ти­же­ния. В де­ло­во от­но­ше­ние сте пред­раз­по­ло­же­ни към греш­ки. Не лип­с­ва и не­кон­вен­ци­о­нал­на на­ме­са от тай­ни вра­го­ве. В ин­тим­на­та сфе­ра не­ща­та са ком­п­ли­ци­ра­ни и ще се на­ло­жи да нап­ра­ви­те ком­п­ро­мис.

ВЕЗНИ

За­дейс­т­вай­те връз­ки­те си, важ­ни са хар­мо­нич­ни­те от­но­ше­ния с дру­ги­те. Ще по­лу­чи­те ра­дос­т­ни но­ви­ни и не­о­б­хо­ди­ма под­к­ре­па. В служ­ба­та же­на ще ви ока­же по­мощ при ре­а­ли­за­ция на пла­но­ве­те ви. Ще ви вър­ви в лю­бов­та, ни­що чуд­но да срещ­не­те “съд­ба­та си” в при­я­тел­с­ка ком­па­ния. Успех!

СКОРПИОН

При­я­тен и спо­луч­лив ден. Пред­с­та­ви­те­ли­те на из­кус­т­во­то ще се рад­ват на ус­пех и по­пу­ляр­ност. Къс­мет­лии сте и труд­но мо­же да се по­со­чи об­ласт, в ко­я­то днес да не ви вър­ви. Има­те и при­я­тел­с­ка под­к­ре­па, в ли­це­то на близ­ка же­на. Очер­та­ват се ма­те­ри­а­л­ни при­хо­ди. Пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не за ня­кои в чужбина.

СТРЕЛЕЦ

Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с ху­ба­ва про­мя­на в си­ту­а­ци­я­та до то­зи мо­мент. Мо­же да раз­чи­та­те на фи­нан­сов къс­мет, емо­ци­о­нал­на пъл­но­та. Съ­щес­т­ве­но зна­че­ние за ус­пе­ха ви имат сре­щи­те с при­я­те­ли днес. Не­о­б­хо­ди­мо е да сте доб­ре ин­фор­ми­ра­ни, пре­ди да пред­п­ри­е­ме­те как­во­то и да би­ло.

КОЗИРОГ

Има ве­роя­тност денят да се ока­же тру­ден. В неделя сте зат­ру­па­ни с ра­бо­та, из­пък­ват спън­ки и проб­ле­ми. В служ­ба­та об­ста­нов­ка­та е взри­воо­пас­на. По фи­нан­со­ви­те де­ла мо­же да раз­чи­та­те на под­кре­па от же­на. Не се под­веж­дай­те по обе­ща­ния за уре­жда­не на дру­ги ин­те­ре­су­ва­щи ви въп­ро­си.

ВОДОЛЕЙ

Мно­зи­на от зна­ка ще са по­тис­на­ти, но се наб­лю­да­ват бла­гот­вор­ни тран­с­фор­ма­ции в лю­бов­ния жи­вот, ко­и­то ще по­дейс­т­ват сти­му­ли­ра­що. Не пре­ка­ля­вай­те с кри­ти­ки­те, при­ми­ре­те се с ня­кои об­с­то­я­тел­с­т­ва и бъ­де­те от­с­тъп­чи­ви. Съ­щес­т­ве­на на­ме­са в де­ла­та ви ще има чо­век, на ко­го­то мо­же­те да раз­чи­та­те.

РИБИ

Има ве­ро­я­т­ност неделя да ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти и кон­ф­лик­ти. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни и по-ком­п­ро­мис­ни към об­к­ръ­жа­ва­щи­те ви. Ще ви за­рад­ват съ­о­б­ще­ния във връз­ка с па­ри. На мно­зи­на в неделя ще се на­ло­жи да се спра­вят с ня­кои ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти. Има ве­ро­я­т­ност де­нят да ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук