Хороскоп за 30 декември

0
2736

ОВЕН

В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, свър­за­ни с нас­ледс­тво. Ще има­те пол­зот­вор­ни кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Днес мно­го от вас ще се сблъс­кат с труд­нос­ти при раз­нищ­ва­не на зап­ле­те­ни ис­то­рии, за някои те ще се ока­жат неп­рео­до­ли­ми. Въп­ре­ки то­ва не сте ли­ше­ни на­пъл­но от ус­пе­хи и те ще дой­дат в ре­зул­тат на лич­ни­те ви ста­ра­ния. Ще нас­тъпят важ­ни про­ме­ни в про­фе­сио­на­лен план.

БЛИЗНАЦИ

В сряда мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на въп­ро­си, кои­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли. Пре­ди всич­ко е необ­хо­ди­мо да про­ме­ни­те по­зи­ция­та на дей­ствия­та си, не­що в так­ти­ка­та и да се ор­га­ни­зи­ра­те за ата­ка. Ще нас­тъпят по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в се­мей­ния бю­джет и много весели моменти.

РАК

Сряда е ус­пеш­на за Ра­ци­те и за мно­зи­на ще бъ­де на­ча­ло на по­ло­жи­те­лен пе­риод. Се­га е вре­ме­то на важ­ни про­ме­ни във ва­шия жи­вот и днес ще бъ­де­те сви­де­те­ли на доб­ри но­ви­ни, кои­то ви ка­саят. Не взе­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния и дей­ствия. На­со­че­те вни­ма­ние­то си към кон­так­ти­те.

ЛЪВ

Някои съ­би­тия във ва­ша­та служ­ба про­ти­чат мно­го ди­на­мич­но и ще до­ве­дат до нео­чак­ва­ни про­ме­ни. От тях ва­ша­та си­гур­ност не е зас­тра­ше­на, но та­ка­ва ве­роя­тност съ­щес­тву­ва в близ­ко­то бъ­де­ще. Ако ви е въз­мож­но, раз­ши­ре­те мак­си­мал­но ин­фор­ми­ра­нос­тта си и ана­ли­зи­рай­те фак­ти­те.

ДЕВА

Сряда е из­клю­чи­те­лен ден за вас и съз­да­ва реал­ни въз­мож­нос­ти да осъ­щес­тви­те оне­зи стре­ме­жи, чии­то ма­ща­би са по-зна­чи­тел­ни. По­ло­жи­тел­на­та пром­яна в де­ла­та ви е неос­по­рим факт и ви ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во. Не бъ­де­те прип­ре­ни, а дей­ствай­те пре­циз­но, кое­то е в сти­ла ви.

ВЕЗНИ

Трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място днес. Денят пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и ук­реп­ва­не на об­щес­тве­ни­те връз­ки. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та си. Не дей­ствай­те при­бър­за­но по въп­ро­си, от­нас­ящи се до па­ри, ще пре­тър­пи­те за­гу­би.

СКОРПИОН

В сряда Скор­пио­ни­те са го­то­ви аг­ре­сив­но да се хвърлят нап­ред, по­каз­вай­ки твър­дос­тта на ха­рак­те­ра си. Из­пра­ве­ни сте пред проб­ле­ми, чие­то раз­ре­ше­ние се стре­ми­те час по-ско­ро да осъ­щес­тви­те. Ще дей­ства­те ус­пеш­но и пос­те­пен­но ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в ли­чен и де­ло­ви план.

СТРЕЛЕЦ

Има­те до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то съз­да­ват сил­но чувс­тво на афект у вас. Ус­пе­хи­те ви са най-из­яве­ни във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Ще за­вою­ва­те и дру­ги ус­пе­хи, от­нас­ящи се до про­фе­сия­та и лич­ния жи­вот. Мно­зи­на ще бъ­дат по­доз­ри­тел­ни към ед­на важ­на но­ви­на, от­нас­яща се за про­фе­сия­та ви.

КОЗИРОГ

Има­те дос­та проб­ле­ми за ре­ша­ва­не и мно­зи­на от вас са на кръс­то­път в не­доу­ме­ние с как­во точ­но да се зае­мат. Денят е мно­го ус­пе­шен и са­ми трябва да ре­ши­те кое е най-важ­но за вас, за да на­со­чи­те уси­лия­та си в та­зи по­со­ка. Оне­зи от вас, кои­то оча­кват важ­но съоб­ще­ние, ще го по­лу­чат.

ВОДОЛЕЙ

Сряда за­поч­ва труд­но в из­вес­тен сми­съл за Во­до­леи­те. За­ре­де­ни сте с мно­го ене­ргия за дей­ствия и ще я на­со­чи­те към ре­ша­ва­не на про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Ще пос­лед­ват ус­пе­хи. Оча­кват ви доб­ри но­ви­ни и ус­пеш­ни кон­так­ти. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та или ус­пе­хи­те си с око­лни­те.

РИБИ

Труд­но ще се оп­ра­ви­те днес, ако се зае­ме­те с проб­ле­ми­те, кои­то не ви да­ват ми­ра. Се­га не бих­те мог­ли да сто­ри­те не­що за раз­ре­ша­ва­не­то им. Доб­ри са дан­ни­те за реа­ли­за­ция в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и не ви лип­сва къс­мет за па­рич­ни при­до­бив­ки. Ус­пеш­ни лю­бов­ни кон­так­ти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук