Хороскоп за 4 декември

0
66

ОВЕН

Неделя но­си мно­го из­не­на­ди, но вие ус­пя­ва­те да се за­дър­жи­те на по­вър­х­ност­та, от­ре­а­ги­рай­ки пра­вил­но. Ед­ни от доб­ри­те мо­мен­ти е въз­мож­ност­та за фи­нан­со­ва пе­чал­ба. Денят не е до­бър за пъ­ту­ва­не. По­мог­не­те на при­я­те­ли­те си, ко­и­то се нуж­да­ят от ва­ша­та по­мощ.

ТЕЛЕЦ

Неделя е ден на пъл­но­та за вас и при то­ва по­ло­же­ние е яс­но, че ва­ши­те лич­ни въз­мож­нос­ти са за­си­ле­ни. Бъ­де­те бди­тел­ни за де­ла­та си и не да­вай­те яс­но­та на окол­ни­те с как­во точ­но въз­на­ме­ря­ва­те да се ан­га­жи­ра­те се­га. Доб­ри въз­мож­нос­ти иматe за осъ­щес­т­вя­ва­не на де­ло­ви кон­так­ти.

БЛИЗНАЦИ

Рав­но­ве­си­е­то е сил­но из­ра­зе­но у вас днес. Твър­де впе­чат­ли­тел­ни сте и у мно­зи­на ве­че ли­чи на­ча­ло­то на нов стил. Не дейс­т­вай­те ре­ши­тел­но по ме­то­да на на­си­ли­е­то спря­мо се­бе си. От­де­ле­те де­ло­вия от лич­ния жи­вот и не смес­вай­те по­ня­ти­я­та.  Ще реализирате дълго-очаквани фи­нан­со­ви при­до­бив­ки.

РАК

Мно­го ре­ши­тел­ни сте в неделя и си­гур­но все­ки от вас има сво­я­та при­чи­на за то­ва. Де­нят изис­к­ва да бъ­де­те дейс­т­ви­тел­но нас­то­я­тел­ни и да не раз­пи­ля­ва­те дейс­т­ви­я­та и си­ли­те си. За мно­зи­на нас­тъп­ва вре­ме на про­фе­си­о­нал­на про­мя­на. Прекалено критични сте и е възможно да нараните някого.

ЛЪВ

Неделя е тру­ден ден за Лъв. Пред­с­тои ви про­мя­на, ко­я­то е доб­ре да ста­не по пъ­тя на ин­ди­ви­ду­а­л­на­та из­би­ра­тел­ност, но при ня­кои тя неп­ре­мен­но ще нас­тъ­пи по пъ­тя на на­си­ли­е­то – ва­ше­то упор­с­т­во и не­же­ла­ние да про­ме­ни­те стил или на­чин на ра­бо­та. Дейс­т­вай­те вни­ма­тел­но.

ДЕВА

Де­нят ще бъ­де  те­жък и нап­рег­нат. Ще тряб­ва са­ми да се пре­бо­ри­те с мно­го труд­нос­ти, но ще ви пос­та­вят пред въз­мож­ност­та за из­бор. Ре­ша­вай­те де­ла­та си от по­зи­ция на спра­вед­ли­вост. Не прис­тъп­вай­те та­зи гра­ни­ца, за­що­то ще сгре­ши­те. Безработните ще получат предложение за работа.

ВЕЗНИ

Пред­с­тои ви строг ана­лиз осо­бе­но в де­ло­ви план и кол­ко­то по-ра­но се зах­ва­не­те с не­го, тол­ко­ва по-го­ля­ма е ве­ро­я­т­ност­та да от­с­т­ра­ни­те ня­кои не­га­тив­ни яв­ле­ния. Сред вас се сре­щат ли­ца, стре­мя­щи се да раз­ре­шат проб­ле­ми­те си по пъ­тя на хит­рост­та или мо­ше­ни­чес­т­во­то.

СТРЕЛЕЦ

Не се прев­ръ­щай­те в съд­ни­ци, има­те дос­та­тъч­но си­ли у се­бе си, за да се спра­ви­те с те­ку­щи­те проб­ле­ми и до­ри да пос­тиг­не­те при­до­бив­ки. Ще осъ­щес­тви­те кон­так­ти, кои­то ще ви бъ­дат по­лез­ни за фи­нан­со­ви­те при­до­бив­ки. Няма да ви лип­сват про­во­ка­ции, за­то­ва тър­се­те ком­про­мис.

КОЗИРОГ

Днес Ко­зи­ро­зи­те ще про­я­вят дал­но­вид­ност и спра­вя­не с ан­га­жи­мен­ти­те си. Де­нят има дос­та по­ло­жи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки. Тук се включ­ват кон­так­ти­те, ко­и­то имат де­ло­ва или лю­бов­на ха­рак­те­рис­ти­ка, как­то и въз­мож­ност­та за во­де­не на пре­го­во­ри или пъ­ту­ва­не по ра­бо­та.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та тру­ден ден е неделя, но пре­ди всич­ко ка­то вът­реш­но със­то­я­ние. Мно­зи­на са умо­ре­ни и раз­ко­ле­ба­ни за ре­ши­тел­ни дейс­т­вия. Днес е по-доб­ре да съх­ра­ня­ва­те си­ли­те си и да на­ме­ри­те по­ве­че вре­ме за от­дих. В неделя ще бъ­де­те в ри­тъ­ма на бу­рен про­фе­си­о­на­лен ден.

РИБИ

Ако не при­бър­з­ва­те с дейс­т­ви­я­та си, днес е въз­мож­но да спе­че­ли­те. При вас нас­тъп­ва про­цес на про­ме­ни, кой­то има от­но­ше­ние към де­ло­ви­те ви за­ни­ма­ния и на­чи­на ви на мис­ле­не. Ре­а­ли­за­ци­я­та ви е из­вън съм­не­ние. Някои от вас ще се преместят в нов дом и ще поставят ново начало.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук