Хороскоп за 4 юни

0
178

ОВЕН

Дос­та на­то­ва­ре­на ра­бот­на сед­ми­ца има­ха Ов­ни­те и при по­ве­че­то от вас в съ­бо­та се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. То­ва обу­слав­я и със­тоя­ние­то ви днес. Денят от­но­во е нап­рег­нат и неп­рия­тен. Не рис­ку­вай­те по от­но­ше­ние на фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ТЕЛЕЦ

Нер­вен ден, ка­то за мно­зи­на Тел­ци мо­же да се пре­дос­та­ви слу­чай да про­менят жи­во­та си или няка­къв не­гов ас­пект. Мно­го важ­но е да не се по­дда­ва­те на емо­ции, да съх­ра­ни­те спо­кой­ствие­то на ума и нав­ре­ме да взе­ме­те вярно­то ре­ше­ние, от кое­то за­ви­си ус­пеш­на­та ви слу­жеб­на реа­ли­за­ция.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те съ­бо­та е ра­дос­тен, но с пре­по­ръ­ка да не се под­да­ва­те на емо­ции. По­ра­ди въз­ник­ва­не на вне­зап­на си­туа­ция не са из­клю­че­ни неп­ред­ви­де­ни хар­чо­ве, но е въз­мож­но в служ­ба­та да по­лу­чи­те нео­чак­ва­но па­ри. Съ­бо­та е тру­ден и неп­рия­тен за биз­нес­ме­ни­те в съд­ру­жен биз­нес. Уют и спо­кой­ствие в до­ма.

РАК

Вне­зап­на си­туа­ция от до­ма­шен ха­рак­тер зас­яга фи­нан­си­те на мно­зи­на от Ра­ци­те. Въп­ре­ки че съ­бо­та за вас е мно­го емо­цио­на­лен, ще съу­мее­те да не да­де­те из­раз на усе­ща­ния­та си и денят в по­ве­че­то слу­чаи е бла­гоп­рия­тен. Неп­рия­тнос­ти ви оча­кват в служ­ба­та. В биз­не­са денят се свър­зва със зас­той или из­мяна на парт­ньо­ри­те.

ЛЪВ

Ху­бав ден е съ­бо­та и но­си ус­пех за съз­да­ва­не на об­щес­тве­ни връз­ки, съю­зи и до­го­вор­ни от­но­ше­ния. Прия­телс­тво­то съ­що не е за пре­неб­рег­ва­не и някои от Лъв ще ак­цен­ти­рат име­нно в та­зи на­со­ка. Неп­рия­тно ще се чувс­тва­те на ра­бот­но­то място. Денят е те­жък и проб­ле­ма­ти­чен, ка­то не са из­клю­че­ни оби­ди и ого­рче­ния.

ДЕВА

Нап­рег­нат и пси­хи­чес­ки на­то­ва­рен ден е съ­бо­та за Де­ви­те. Все пак се справ­яте доб­ре и мо­же да се ока­же пол­зот­во­рен. За вас мно­го важ­но е да ов­лад­ява­те нас­трое­ние­то си днес и по ни­ка­къв на­чин да не си поз­вол­ява­те пре­вес на емо­ции­те и из­лиш­ни хар­чо­ве. В съ­бо­та има някак­во ра­дос­тно съ­би­тие от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та е до­бър ден за Вез­ни­те, бла­го­родс­тво­то и доб­ро­же­ла­тел­но­то ви от­но­ше­ние към око­лни­те са ос­нов­ни­те ви прин­ци­пи за днес. Ще се рад­ва­те от нео­чак­ва­но­то раз­ви­тие на фи­нан­со­ви­те де­ла и из­не­над­ва­що­то по­лу­ча­ва­не на па­ри е ва­лид­но за мно­зи­на. Про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява ще бъ­де блест­яща, ще раз­ре­ши­те някои проб­ле­ми.

СКОРПИОН

Сил­но емо­цио­на­лен ден, гра­ни­чещ с еу­фо­рия, за биз­нес пред­ста­ви­те­ли­те от Скор­пион. Но по­доб­но по­ве­де­ние от ва­ша стра­на е мно­го пог­реш­но и пре­дуп­реж­де­ния­та за вни­ма­ние са най-ве­че на­со­че­ни към вас. Съ­бо­та е пол­зот­во­рен от стра­на на при­до­бив­ки. По фи­нан­со­ви въп­ро­си дей­ствай­те в съд­ру­жие.  Слу­жеб­ният ден е пе­че­ливш.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те мо­гат да пре­търпят ра­зо­ча­ро­ва­ние, но по-важ­но­то за вас е да дей­ства­те в съюз. От­нос­но па­ри­те ед­ва ли сте във въз­торг от раз­ви­тие­то на об­стоя­телс­тва­та, но има тен­ден­ции за раз­ведр­ява­не, и то най-ве­че по слу­жеб­на ли­ния, об­щес­тве­ни кон­так­ти и биз­нес.  Харчете умерено, защото сте си поставили голяма цел. Ус­ло­вия­та са бла­гоп­рия­тни за за­ни­ма­ние с лю­би­ми­те ви не­ща.

КОЗИРОГ

Зле се чувс­тват Ко­зи­ро­зи­те в съ­бо­та по­ра­ди преу­мо­ра или пре­нап­ре­же­ние. Денят ще ви под­не­се емо­ции или из­не­на­ди и в по­ве­че­то слу­чаи те са по­ло­жи­тел­ни. Из­клю­че­ние пра­ви до­маш­на­та об­ста­нов­ка, къ­де­то мно­зи­на от вас ще бъ­дат ого­рче­ни по няка­къв по­вод. В преи­му­щес­тве­ни по­зи­ции сте и ни­кой не мо­же се­риоз­но да ви за­сег­не, особено когато знаете, че сте прави.

ВОДОЛЕЙ

Прия­тен ден, кой­то мо­же да ви въве­де в заб­луж­де­ние. Во­до­леи­те не са зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки, тъй че не дей­ствай­те емо­цио­нал­но. Не взимайте страна в разрешаване на спорове. Ху­ба­ви пред­пос­тав­ки за лю­бов, но из­вес­тна до­за мни­тел­ност би поп­ре­чи­ла за раз­ви­тие­то й. Биз­нес­ме­ни­те имат чу­де­сен ден, а слу­жеб­но ан­га­жи­ра­ни­те е мно­го ве­роя­тно да бъ­дат из­не­на­да­ни.

РИБИ

Об­стоя­телс­тва­та са бла­гоп­рия­тни в съ­бо­та, сти­га да ус­пее­те да се въз­пол­зва­те. Гре­ши­те от­нос­но въп­ро­си от до­ма­шен ха­рак­тер и до­ри някои от вас са пред­раз­по­ло­же­ни към ма­нии. Най-добре ще е днес да се отдадете на хобито си. Вни­ма­вай­те, са­мо ще от­ро­ви­те деня си. За по­ве­че­то Ри­би съ­бо­та се ха­рак­те­ри­зи­ра с на­рас­на­ли­те им въз­мож­нос­ти и влия­ние­то сред око­лни­те.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук