Хороскоп за 6 юли

0
19

ОВЕН
Ов­ни­те ще по­лу­чат нео­чак­ва­ни съоб­ще­ния за про­ме­ни в служ­ба­та. По­ло­же­ние­то ви е ста­бил­но и няма място за без­по­кой­ство. При по­ве­че­то от вас то е свър­за­но с фи-нан­си­те, но бър­зо ще пре­ми­не, ка­то раз­бе­ре­те ис­тин­ска­та при­чи­на за поя­ви­ли­те се ре­фор­ми. Опи­ти­те ви за па­рич­ни при­до­бив­ки днес ще се ока­жат не­дос­та­тъч­но резул­тат­ни.

ТЕЛЕЦ
Денят на Тел­ци­те е свър­зан със слу­жеб­ни при­тес­не­ния. Няма­те ни­как­ва реал­на при­чи­на, за да го де­монс­три­ра­те. Ли­ния­та ви на раз­ви­тие е гра­див­на, за кое­то не­малък дял има лич­ният ви къс­мет. Във втор­ник за вас за­вър­шва един те­жък про­фе­сиона­лен пе­риод. Ще бъ­де сме­нен от ус­пе­шен, с бър­зо из­рас­тва­не за вас.

БЛИЗНАЦИ Близ­на­ци­те имат голям шанс за па­рич­ни пе­чал­би във втор­ник от ра­бо­та или ха­зарт. Объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на кон­так­ти­те с ви­со­ко­пос­та­ве­ни хо­ра. Мно­зи­на от вас са нас­трое­ни в из­вес­тно от­но­ше­ние аг­ре­сив­но към тях, но то­ва е греш­ка. От про­веден раз­го­вор ще нау­чи­те важ­ни но­ви­ни, кои­то мо­же­те да пол­зва­те за собс­тве­но­то си ста­би­ли­зи­ра­не.

РАК
Ра­ци­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни във втор­ник. Склон­ни сте към до­пус­ка­не на греш­ки, кои­то са най-ярко из­ра­зе­ни за ва­шия биз­нес или по лич­ни въп­ро­си. Слу­жебният ден пре­ми­на­ва нор­мал­но, ка­то за мно­зи­на не са из­клю­че­ни доб­ри­те пос­ти­жения. Те се из­раз­яват са­мо по въп­ро­си, свър­за­ни с про­фе­сия­та ви.

ЛЪВ
Лъ­во­ве­те са под­бра­ли мно­го точ­на стра­те­гия във втор­ник. Днес вие пър­во изу­ча­вате оно­ва, кое­то ви е необ­хо­ди­мо за да­де­на дей­ност, и след то­ва прис­тъп­ва­те към осъ­щест­вява­не на де­ло­то. Ус­пе­хи­те са из­вън съм­не­ние. В биз­не­са не пра­ве­те ре­форми. Ще нас­тъпят важ­ни про­ме­ни, за кои­то е доб­ре да бъ­де­те пред­ва­ри­тел­но го­то­ви.

ДЕВА Няма кон­крет­ни ука­за­ния за Де­ви­те, че денят ще пре­ми­не ус­пеш­но или не. На­ли­це е фак­тът, че в служ­ба­та, в биз­не­са и об­щес­тве­ния жи­вот, има пром­яна. На­ме­ри­те точ­ния мо­мент за дей­ствия, кое­то да­ва га­ран­ция за по­ложи­те­лен резултати. В про­ти­вен слу­чай тран­сфор­ма­ции­те мо­гат да се окажат неб­ла­гоп­рия­тни.

ВЕЗНИ
Втор­ник мо­же спо­кой­но да се на­ре­че ус­пе­шен ден за Вез­ни­те. Ще по­лу­чи­те ед­на важ­на ин­фор­ма­ция, коя­то ще ви за­рад­ва. Тя ка­сае де­ло­вия ви жи­вот. Нах­лу­ват проме­ни, кои­то са дос­та из­год­ни за вас, и след­ва ли­ния на бла­го­по­лу­чие. На­со­че­те внима­ние­то си към “вън­шния свят” и тър­се­те въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция.

СКОРПИОН
Скор­пио­ни­те са при­тес­не­ни от някои проб­ле­ми, свър­за­ни с до­ма. Дру­ги от зна­ка се ог­ра­ни­ча­ват в дей­ствия­та си или се са­мо­зат­варят из­цяло за вън­шния свят. То­ва не е на­чин да ре­ши­те на­бо­ле­ли­те въп­ро­си. Зна­чи­тел­но по-ра­дос­тно е съ­би­тие­то, кое­то ще пре­диз­ви­ка ед­на но­ви­на у вас. Зас­яга про­фе­сия­та или биз­не­са ви.

СТРЕЛЕЦ Стрел­ци­те раз­чи­тат на свои­те ка­дър­нос­ти и пон­яко­га се дър­жат дос­та ви­со­ко­мер­но с ко­ле­ги­те си. Днес не е доб­ре да де­монс­три­ра­те по­доб­но от­но­ше­ние. Някои са доста раз­драз­не­ни от по­ве­де­ние­то ви към тях и ще се опи­тат по няка­къв на­чин да ви нав­редят. Раз­чи­тай­те на ста­бил­на под­кре­па от влия­тел­ни мес­та. Стрелците са настроени сантиментално днес и са разсеяни. Мобилизирайте се!

КОЗИРОГ
Втор­ник съз­да­ва мно­жес­тво въз­мож­нос­ти за ус­пе­хи при Ко­зи­ро­зи­те. Те се от­насят до ва­ша­та про­фе­сио­нал­на дей­ност и биз­не­са. И две­те нап­рав­ле­ния са пе­че­лив­ши, но не в па­рич­ни при­до­бив­ки. Прин­цип­но не лип­сват ни­как­ви въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки. Мно­зи­на ще бъ­дат об­на­деж­де­ни от из­вес­ти, свързано с човек, който е много близък на сърцето ви.

ВОДОЛЕЙ
Ло­шо е нас­трое­ние­то на Во­до­леи­те, чес­то то се дъл­жи на фи­нан­со­ви неп­рия­тнос­ти. Но нас­тъп­ват важ­ни бла­гоп­рия­тни про­ме­ни във фи­нан­со­вия ви жи­вот. Днес по­ве­чето от вас ще имат сре­ща с чо­век от прия­тел­ския кръг или влия­тел­на лич­ност от де-ло­ви­те сфе­ри, кой­то ще ви за­рад­ва с важ­но из­вес­тие. Спо­кой­ствие и уют в до­ма ви цари и това внася нежност в отношенияата ви.

РИБИ
Ри­би­те във втор­ник са дос­та умо­ре­ни, по­ра­ди ог­ром­ния брой за­дъл­же­ния, с кои­то ве­че са се спра­ви­ли. Но то­ва не е слу­чай­но, за­що­то вие сте има­ли па­ри­чен сти­мул за осъ­щест­вява­не на де­ла­та. Про­фе­сио­нал­ният ден ще пре­ми­не дос­та ус­пешно. Към някои от вас е въз­мож­но да бъ­дат от­пра­ве­ни де­ло­ви пред­ло­же­ния, приемете ги само ако ще останете удовлетворени от крайния резултат.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.