Хороскоп за 9 октомври! Напрегнат ден за три зодии

0
218

ОВЕН

Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те за фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­ва­ния. Но­ви­на, коя­то ще нау­чи­те днес, ще ви ор­иен­ти­ра за пром­яна­та, коя­то ви пред­стои. Не взи­май­те стра­на в чужд спор, ще ос­та­не­те ого­рче­ни.

ТЕЛЕЦ

Неделя е на­ча­ло на но­во дви­же­ние нап­ред за Те­лец. Па­рич­ни­те ви при­тес­не­ния ще на­мерят по­ло­жи­тел­но раз­ре­ше­ние, но не без лич­на­та ви на­ме­са. Днес е необ­хо­ди­мо да от­стоя­ва­те собс­тве­ни­те си по­зи­ции. Из­ясне­те от­но­ше­ния­та си с парт­ньо­ра.

БЛИЗНАЦИ

Вие сте из­пъл­не­ни с мно­го тре­во­ги и пос­тоя­нно крои­те пла­но­ве, кои­то пос­ле­до­ва­тел­но от­хвърл­яте. Днес няма да се слу­чи ни­що неп­ред­ви­де­но. Проб­ле­ми­те в ра­бо­та­та си трябва са­ми да ре­ши­те. Ще по­лу­чи­те мо­рал­на под­кре­па от ко­ле­ги­те си.

РАК

Днес е необ­хо­ди­мо да взе­ме­те съ­щес­тве­ни ре­ше­ния, те са ло­ги­чес­ки вер­ни, без ог­лед да­ли ви ха­рес­ват, или не. Те ще са на­ча­ло на нов рас­теж и ка­рие­ра. Няка­къв чо­век без па­ри е око­ло вас, кой­то вли­яе от­ри­ца­тел­но на де­ла­та и къс­ме­та ви. Па­зе­те се от из­ма­ми.

ЛЪВ

Ни­що не мо­же да се срав­ни с ва­шия ог­нен ус­трем. То­га­ва и са­ми­те вие сте убе­де­ни в ус­пе­ха си. Ако ис­ка­те дей­стви­тел­но да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти в оно­ва, с кое­то сте се зае­ли и кое­то е важ­но за вас, трябва да сме­ни­те ме­то­ди­те си и да дей­ства­те са­мос­тоя­тел­но.

ДЕВА

Лош ден е неделя за вас, свър­зан със съ­деб­но де­ло за нас­ледс­тво. Ако мо­же­те да пос­тиг­не­те ком­про­мис­но ре­ше­ние с дру­га­та стра­на, не се ко­ле­бай­те. Пол­зот­вор­ни кон­так­ти, кои­то ще пот­върдят ре­ше­ния­та ви за бъ­дещ биз­нес ан­га­жи­мент.

ВЕЗНИ

Ни­то уму­ва­не­то, ни­то апа­тич­но­то нас­трое­ние ще ви по­мог­нат за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те. Трябва час по-ско­ро да за­дей­ства­те прек­рас­ни­те си да­де­нос­ти. Раз­чи­тай­те на ин­туи­ция­та си. Ра­бо­те­те пряко и с усъ­рдие по про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи.

СКОРПИОН

Неделя е ус­пе­шен и мно­го спо­коен ден, ка­то пре­дос­тавя на всич­ки вас мъд­ро раз­ре­ше­ние на въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми и днев­ни­те за­дъл­же­ния. У мно­зи­на твор­чес­ка­та ене­ргия на­рас­тва и тър­си но­ви фор­ми на из­ява. Оп­рав­дай­те гла­су­ва­но­то ви до­ве­рие.

СТРЕЛЕЦ

В жи­во­та всич­ко е до­пус­ти­мо, вклю­чи­тел­но и пром­яна­та на Стрел­ци­те, кои­то пред­по­чи­тат ефи­рна­та неан­га­жи­ра­ност. У мно­зи­на фи­нан­со­ва­та не­дос­та­тъч­ност е бич но­мер ед­но. Ще по­лу­чи­те важ­на ин­фор­ма­ция, коя­то сте за­дъл­же­ни да из­пол­зва­те.

КОЗИРОГ

Чувс­тво­то ви за нес­та­бил­ност ид­ва от об­ста­нов­ка­та в до­ма и днес ще се за­си­ли след нау­ча­ва­не­то на неп­рия­тна но­ви­на в служ­ба­та. Се­га трябва да пре­цен­ява­те и да за­щи­та­ва­те по­зи­ция­та си. Не вли­зай­те в спо­ро­ве или кон­фрон­та­ция в служ­ба­та.

ВОДОЛЕЙ

Склон­ни сте към мис­ти­ци­зъм, но жи­во­тът бър­зо ще се вър­не в реал­нос­тта. Мис­ли­те ви са ан­га­жи­ра­ни с проб­ле­ми­те в служ­ба­та, кои­то зас­ягат кон­так­ти­те. Не вярвай­те на пред­ло­же­ния, ид­ва­щи из­вън място­то, на кое­то ра­бо­ти­те. Те ни­ко­га няма да ста­нат реал­ност.

РИБИ

Днес Ри­би­те ще по­лу­чат пред­ло­же­ния от свои прия­те­ли. Но то­ва не е по­вод за ом­ра­за, а са­мо за пре­цен­ка. Денят е спо­рен и ус­пе­хи­те ще след­ват един след друг. Съ­би­тия­та са раз­нооб­раз­ни и ин­фор­ма­ции­те, кои­то ще по­лу­чи­те – на­деж­дни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук