Хороскоп за 9 юли

0
174

ОВЕН

В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­ли­я­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги неделя е ден за пъ­ту­ва­не, ко­е­то ще ви пре­дос­та­ви мно­го но­ви въз­мож­нос­ти. Съ­щес­т­ву­ва­щи­те об­с­то­я­тел­с­т­ва ви спи­рат в де­ло­вия жи­вот, но на­пъл­но мо­же­те да раз­чи­та­те на при­я­тел­с­ка под­к­ре­па и съ­вет.

ТЕЛЕЦ

Мно­го ве­ро­я­т­но е да въз­ник­нат проб­ле­ми за Тел­ци­те при кон­так­ти­те. Но до го­ля­ма сте­пен за тях ще бъ­де­те са­ми­те вие при­чи­на. Ако из­бър­з­ва­те с обе­ща­ни­я­та си, ще нав­ре­ди­те на де­ло­ва­та си дей­ност. Из­ча­кай­те по­ка­на­та на хо­ра­та, с ко­и­то сте в пос­то­ян­но об­щу­ва­не, и то­ва ще бъ­де ва­ши­ят пе­че­ливш ход.

БЛИЗНАЦИ

Мно­зи­на от вас ще пъ­ту­ват в неделя, но най-неп­ри­я­т­но­то е, че пъ­ту­ва­не­то мо­же да се от­ло­жи. То­ва е по­ра­ди нес­вър­ше­на ра­бо­та или лип­са на ва­жен до­ку­мент. За по­ве­че­то от зна­ка фи­нан­со­ви­ят въп­рос е поч­ти не­раз­ре­шим днес. До го­ля­ма сте­пен то­ва се дъл­жи на раз­се­я­ност­та на ня­кои от вас.

РАК

В неделя най-яр­ко са из­ра­зе­ни ва­ши­те лич­ни про­фе­си­о­нал­ни въп­ро­си. Те тряб­ва да се на­ре­кат проб­ле­ми, ко­и­то мо­же­те да раз­ре­ши­те са­мо по пъ­тя на обе­ди­не­ни­те дейс­т­вия. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за кон­так­ти и про­веж­да­не на пре­го­во­ри в та­зи на­со­ка. Хо­ра­та, с ко­и­то те тряб­ва да се про­ве­дат, са ва­ши близ­ки – при­я­те­ли и ко­ле­ги.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те тър­сят но­ви въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на ня­кои де­ла, вър­ху ко­и­то ве­че сте ра­бо­ти­ли. Но пъ­тят, кой­то сте из­б­ра­ли, е дос­та тру­ден и ще ви сблъс­ка с не­въз­мож­ност за осъ­щес­т­вя­ва­не на же­ла­ни­я­та ви. То­ва е та­ка, за­що­то по­ве­че­то от вас обик­но­ве­но дейс­т­ват са­мос­то­я­тел­но. Не­о­б­хо­ди­мо е да ком­би­ни­ра­те дейс­т­ви­я­та с хо­ра, на ко­и­то вяр­ва­те.

ДЕВА

По­зи­тив­ни­ят неделен ден за­ви­си са­мо от вас. Не­и­з­ра­зи­тел­на е фи­нан­со­ва­та пе­чал­ба, за­що­то съ­щес­т­ву­ват обек­тив­ни преч­ки, ко­и­то ще спрат ак­тив­ност­та ви. По­ло­жи­тел­ни за днес ще са кон­так­ти­те ви, при ко­и­то е въз­мож­но да пос­тиг­не­те спо­ра­зу­ме­ние за съд­руж­ни дейс­т­вия с ня­ко­го. По­ло­жи­те­лен ден за биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

Обик­но­ве­но ко­га­то ня­кой има проб­ле­ми, той не се спи­ра в дейс­т­ви­я­та си по пъ­тя за тях­но­то раз­ре­ше­ние. Но мно­зи­на от Вез­ни­те пра­вят днес тък­мо об­рат­но­то. То­ва са су­бек­тив­ни преч­ки, из­диг­на­ти от са­ми­те вас и тряб­ва по-ско­ро да ги от­с­т­ра­ни­те. Ор­га­ни­зи­рай­те се и дейс­т­вай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния. Шан­сът е във ва­ши ръ­це.

СКОРПИОН

Неделя е ва­жен ден за Скор­пи­о­ни­те, ако имат на­ме­ре­ния да ра­бо­тят с ня­ко­го. То­ва е ус­пе­шен ход, кой­то ще уве­ли­чи ва­ши­те фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Де­нят е мно­го до­бър за кон­так­ти с раз­лич­ни хо­ра или за при­до­би­ва­не на не­чие пок­ро­ви­тел­с­т­во. Труд­нос­ти ще имат оне­зи от вас, ко­и­то пъ­ту­ват за чуж­би­на днес.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го до­бър ден е неделя за Стрел­ци­те. Ос­вен въз­мож­ност­та за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки през то­зи ден вие има­те и твър­де из­ра­зи­те­лен про­фе­си­о­на­лен неделя. Мо­же да се го­во­ри за при­до­бив­ки, но те не оз­на­ча­ват неп­ре­мен­но фи­нан­со­ви. За ед­на част от биз­нес­ме­ни­те де­нят е твър­де ус­пе­шен, ще има­те усър­д­ни дейс­т­вия с пар­т­ньо­ри­те.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те не би­ва да бър­зат в стре­ме­жа си за при­до­бив­ки днес. То­ва мо­же да ви изо­ли­ра от окол­ни­те, след ко­е­то да пос­лед­ват про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти. За­ре­де­ни сте с дос­та­тъч­но енер­гия и сте в със­то­я­ние да се спра­ви­те с всич­ки проб­ле­ми. Не­о­б­хо­ди­мо е са­мо да се кон­цен­т­ри­ра­те за от­с­т­ра­ня­ва­не­то им.

ВОДОЛЕЙ

Днес Во­до­ле­и­те са твър­де ан­га­жи­ра­ни с лич­ни­те си де­ла и ще про­я­вят пре­неб­ре­же­ние към ра­бот­ния ден. То­ва е греш­ка от ва­ша стра­на, за­що­то ще въз­ник­нат проб­ле­ми, с ко­и­то не мо­же­те да се спра­ви­те са­мос­то­я­тел­но. По­тър­се­те по­мощ­та на ко­ле­ги­те или на­чал­ни­ци­те си и та­ка с об­щи уси­лия да от­с­т­ра­ни­те неп­ри­я­т­нос­ти­те.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би­те са дос­та из­тер­за­ни пси­хи­чес­ки днес. От­с­т­ра­не­те не­га­тив­ни­те емо­ции кол­ко­то е въз­мож­но по-бър­зо, за­що­то те са в със­то­я­ние да ви при­чи­нят и фи­зи­чес­ки неп­ри­я­т­нос­ти. Ня­кои Ри­би са влю­бе­ни или из­жи­вя­ват теж­ки ра­зо­ча­ро­ва­ния от ин­тим­ния си кон­такт. Не­ща­та не сто­ят фа­тал­но. Доб­ро е про­фе­си­о­нал­но­то раз­ви­тие.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук