0
5310

ОВЕН
Ов­ни­те ще имат доб­ра неделя, с из­клю­че­ние на слу­жеб­но-про­фе­сио­на­ния ас­пект на деня. Тук ще има­те неотс­тра­ни­ми за мо­мен­та проб­ле­ми, за кои­то е най-доб­ре нав­ре­ме да об­яви­те на свои­те ръ­ко­во­ди­те­ли, за да не се съз­да­де неп­рия­тно впе­чат­ле­ние за вас. Пред­стоят ви съ­щес­тве­ни про­ме­ни, кои­то ка­саят со­циал­ния ви на­чин на жи­вот.

ТЕЛЕЦ
Неделя има по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни стра­ни за Тел­ци­те. С тях ще се сблъс­ка­те пър­во на ра­бот­но­то си място, а оне­зи, кои­то нямат оп­ре­де­лен в ча­со­ве ра­бо­тен ден и са ан­га­жи­ра­ни с биз­нес, ще схва­нат те­зи две про­ти­во­по­лож­ни тен­ден­ции чрез фи­нан­со­ви­те де­ла. Не бър­зай­те да ги прид­виж­ва­те, за­що­то ще сгре­ши­те. Ще си са­мо­нав­ре­ди­те.

БЛИЗНАЦИ
По-гол­яма част от Близ­на­ци са на­по­рис­ти в дей­ствия­та си днес, за да раз­ре­шат проб­ле­ми­те, кои­то имат. Те не са де­ло­ви или слу­жеб­ни, а имат от­но­ше­ние към лич­ния жи­вот. Ве­роя­тнос­тта да пос­тиг­не­те ус­пех ни­как не е мал­ка, за­що­то дей­ствия­та ви се ха­рак­те­ри­зи­рат с ре­ши­тел­ност. Из­вес­тни проб­ле­ми оча­кват биз­нес­ме­ни­те.

РАК
При­тес­не­ние­то е ха­рак­тер­но за Ра­ци­те в неделя. То се свър­зва с кон­так­ти­те, до­ма и про­фе­сио­нал­ния жи­вот. Във връз­ка с пла­но­ве­те ви за деня ни­що не трябва да ви спи­ра и се пос­та­рай­те да дей­ства­те ка­то хо­ра, убе­де­ни в къс­ме­та си. Оча­квай­те влия­тел­но при­със­твие във ва­шия жи­вот, ще по­лу­чи­те нео­чак­ва­на по­мощ.

ЛЪВ
За Лъ­во­ве­те денят ще бъ­де про­мен­лив ка­то раз­ви­тие. Пла­но­ве­те на мно­зи­на от вас няма да се осъ­щест­вят, по­не та­ка, как­то пред­ва­ри­тел­но са на­чер­та­ни. По въп­ро­си, по кои­то сте раз­съж­да­ва­ли и сте се при­гот­ви­ли за дей­ствия, ще пос­лед­ват преч­ки. Проб­ле­ми­те, в кои­то мно­зи­на са се за­дъл­бо­чи­ли, ще ус­пеят да раз­ре­шат са­ми.

ДЕВА
Де­ви­те са усъ­рдни и дей­стват по на­чер­та­ния от тях план. Не­за­ви­си­мо че се­га мно­го от вас са за­тъ­на­ли по раз­лич­ни проб­ле­ми, по­ве­че­то от зна­ка не мислят вър­ху тях, а ра­ботят с мак­си­мал­на си­ла за пос­ти­га­не на стре­ме­жи­те си. В де­ло­ви план то­ва оз­на­ча­ва твор­чес­ка из­ява и ус­пеш­ни хо­до­ве за съ­буж­да­не на гра­див­ни­те си­ли у парт­ньо­ри­те.

ВЕЗНИ
При­тис­на­ли са ви мно­го проб­ле­ми, кои­то чес­то до та­ка­ва сте­пен ви пре­то­вар­ват ум­стве­но, че нак­рая не сте в със­тоя­ние да пре­це­ни­те кое е пра­вил­но­то за вас. В неделя не­ща­та не стоят по по­до­бен на­чин. На­ме­ре­ния­та ви да се зах­ва­не­те с ед­но де­ло, кое­то не раз­би­ра­те, са твър­де рис­ко­ва­но на­чи­на­ние. По­мис­ле­те да­ли няма да за­гу­би­те.

СКОРПИОН
Неделя е доб­ра за Скор­пио­ни­те. Но­си­тел е на дос­та но­ви­ни, ус­пеш­на про­фе­сио­нал­на дей­ност и ак­тив­ност в об­щес­тве­ни­те сре­ди. По-труд­но ще ви се от­да­дат де­ла, свър­за­ни с фи­нан­со­ви пе­чал­би. Те не са из­клю­че­ни, но трябва да прео­до­лее­те дос­та преч­ки, до­ка­то ги дос­тиг­не­те. Ху­бав ден за пъ­ту­ва­не, ка­сае­що биз­нес.

СТРЕЛЕЦ
Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра ка­то до­бър ден за Стрел­ци­те. Но някои драз­ни­те­ли, кои­то въз­буж­дат нер­внос­тта ви, ще ста­нат при­чи­на за си­лен гняв, с кой­то мо­же­те да си нав­ре­ди­те слу­жеб­но. С то­зи ден са свър­за­ни но­вос­ти за вас. Голям афи­ни­тет прояв­яват мно­зи­на към сре­щи­те и в та­зи връз­ка днес не гре­ши­те. Ще по­лу­чи­те под­кре­па  от прия­тел.

КОЗИРОГ
По­ло­жи­тел­ни­те и от­ри­ца­тел­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки про­дъл­жа­ват да вървят ед­нов­ре­мен­но с вас. По­ло­жи­тел­на е наг­ла­са­та ви в неделя, как­то и от­но­ше­ние­то на слу­жеб­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли към вас. Ще се сблъс­ка­те със слу­жеб­ни проб­ле­ми и име­нно те ще ви по­мог­нат за раз­ре­ша­ва­не­то им. Ра­бо­те­те с по­ве­че ра­зум­ност.

ВОДОЛЕЙ
Днес Во­до­леи­те ще за­рад­ват с доб­ри вес­ти свои­те ко­ле­ги или прия­те­ли, кое­то ще бъ­де прие­то ка­то дъл­гоо­чак­ва­но съоб­ще­ние. Про­фе­сио­нал­ният ден е дос­та ус­пе­шен и мно­го от вас няма да усетят от­ми­на­ва­не­то му. Шан­сът на Во­до­леи­те е свър­зан с фи­нан­си, пъ­ту­ва­ния, пре­го­во­ри, об­щес­тве­ни кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра.

РИБИ
Денят е из­пъл­нен с но­ви­ни за Ри­би­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие имат про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла, но по-голям е шан­сът ви в де­ло­ви­те сре­щи. Неделя е ха­рак­тер­на с но­ви за­поз­нанс­тва, кои­то имат две нап­рав­ле­ния за реа­ли­за­ция – фи­нан­со­во и лю­бов­но. Име­нно днес бе­ле­жи­те пре­лом във фи­нан­со­во от­но­ше­ние. Ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук