КТ „Подкрепа“ за Бюджет 2019: Повечето пари за хората с увреждания са за сметка на най-нуждаещите се

0
6525

КТ „Подкрепа“ намира, че политиката по доходите, залегнала в Закона за държавния бюджет 2019, е в правилната посока. Това пише в становището на КТ „Подкрепа“ относно проекта на правителството за Бюджет 2019 г.

Същевременно обаче синдикатът изразява някои силни възмущения относно проекта на бюджета.

Според становището на синдиката продължаващото нарастване на минималната работна заплата, увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 10%, както и 20% по-високо заплащане на труда на учителите ще се отрази благотворно не само на личните бюджети на заетите, но ще повиши потреблението и брутния вътрешен продукт (БВП) на България.

Тези ефекти можели да се проследят и през настоящата година. Както се посочва в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., растежът на БВП е бил благодарение изцяло на вътрешното търсене, което от своя страна било резултат от повишаването на заплатите и кредитите към домакинствата.

КТ „Подкрепа“: Задлъжняването не е устойчив модел на потребление, поради което ние приветстваме първия мотор на развитието – нарастването на възнагражденията.

 

В същото време обаче синдикатът подчертава безпокойството си от това, че в бюджета е заложено свиване на преразпределителната функция на държавата. Самоограничаването на приходите и разходите водело до стеснен обхват на държавните мерки, които биха могли да имат ефект върху социално-икономическото състояние на българското общество.

Това означава запазване на високи нива на неравенство, бедност, затруднен достъп до образователни и здравни услуги„, пише синдикатът.

Осигурително системи
Относно осигурителните системи от КТ „Подкрепа“ намират за правилно увеличението на максималния осигурителен доход на 3 000 лв., макар че при въвеждането на този таван е било решено той да бъде в размер на 10 пъти минималната работна заплата, т.е. през следващата година той е трябвало да бъде в размер на 5 600 лв.
Изоставането пък водило до приемане на редица несправедливи ограничения на достъпа на осигурените лица до обезщетения, каквито са били наложени с държавния бюджет 2018 по отношение на обезщетенията за безработица.

Становище на КТ „Подкрепа“: „В този смисъл, категорично не приемаме идеите и предложенията за поредно замразяване ръста на максималния осигурителен доход и паралелно с това увеличението на максималната пенсия. Обръщаме внимание, че минималните осигурителни доходи на земеделските производители и тютонопроизводители заедно с това се увеличават с 60%. Това неизбежно води до извода, че тази мярка се въвежда именно за да освободи доходите на най-високодоходните групи и да осигури ресурс за изплащане на най-високите пенсии. Подобен подход е абсурден, защото всъщност обръща в обратна посока принципа на солидарността – по-високо доходните да подпомагат по-нискодоходните.

Социалното подпомагане
Относно социалното подпомагане и грижи КТ „Подкрепа“ намира за положително увеличението на средствата за хора с увреждания, които са отредени за финансовата подкрепа в синхрон с текстовете на новия Закон за хората с увреждания.
Това обаче било за сметка на други средства в социалното подпомагане.

Становище на КТ „Подкрепа“: „Същевременно не може да не подчертаем, че беше приета нова социална помощ, която е изключително спорна. Тя ще се отпуска на деца, останали без родител, без да се прилага подоходен критерий. И до този момент такава подкрепа беше отпускана на деца-сираци, които се нуждаят от финансова помощ под формата на персонална пенсия, като безспорно подоходният критерий трябваше да бъде увеличен и да даде възможност на повече семейства да я получават. Ситуацията е абсолютно аналогична на всички останали социални плащания, при които критерият е обвързан с гарантирания минимален доход (75 лв.). Но вместо да бъде вдигната летвата за всички нуждаещи се, беше направено изключение от общото правило само за деца без родители. Без значение дали родителите им не са укривали осигуровки, без значение дали не живеят в семейства с изключително високи доходи. Емоционалният обществен балон, който беше поддържан включително от лица, назначени на държавни длъжности, доведе до въвеждане на мярка, която е не само ненужна, но и вредна.
Ненужна, защото осигуряването на образователните, здравни и жизнени потребности на децата следва да се случва през съответните системи и то за всички деца, без значение имат или нямат родители, а не като своеобразна компенсация за загубен родител. Липсата на майката или бащата не може да бъде измерена в пари.
Вредна, защото дава увереност на гражданите, които избягват плащането на осигурителни вноски, че въпреки това техните деца ще имат достъп до някаква социална помощ, която замества наследствената пенсия. Поради което те ще продължават да не правят осигурителни вноски.

„КТ Подкрепа“: Твърди се, че точно този бюджет е увеличен със средства за хората с увреждания и за нова помощ, а всъщност крайният размер на средствата по отделни политики на МТСП нараства с едва 100 млн. лв., като за най-нуждаещите се бюджетът е намален.

 

Синдикатът намира за смущаващ и фактът, че са редуцирани и средствата към Министерството на труда и социалната политика за Политика в областта на социалното включване с над 15 млн. лв. Профсъюзът подчертава, че България е на първо място в Европейския съюз по дял на живеещите в тежки материални лишения.

Данъчната политика
Относно данъчната политика в новия бюджет синдикатът също изразява възмущение.
Без значима промяна в структурата на данъците, не може да се очаква промяна в социалната и осигурителната система. КТ „Подкрепа“ многократно е заявявала позицията си „за“ връщане на необлагаемия минимум, диференцирани ставки на ДДС за стоки от първа необходимост и прогресивно данъчно облагане, каквото е то в нормалните, цивилизовани, западноевропейски държави, към които се опитваме да се присъединим не само формално„, пишат от КТ „Подкрепа“.

КТ „Подкрепа“ предлага два варианта за компенсиране на намалените приходи в бюджета при прилагане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата, приемайки твърдението, че тази мярка би струвала на бюджета 1,236 млрд. лева.


А. Модел без максимален осигурителен доход
Европейската практика и математиката сочат, че при осигурителна система без таван прогресивността може да е по-слабо изразена. Поради това залагаме относително скромна прогресия, а резулатите са следните (изчислени през доходите за 2016 г., които бяха оповестени от министъра на финансите в Народното събрание, това бяха разполагаемите данни към момента на подготовка на вариантите):

– социалните осигуровки стават „плосък данък“ – премахването на максималния осигурителен доход в България ще донесе 710 млн. лв., което е 57.4% от нужните средства за необлагаем минимум;
– добавка „Солидарност“ – скромна прогресивност: 20% данък върху доходите над 5000 лв., като за всички доходи до тази сума важат необлагаемият минимум и 10% данък над него. Тя ще донесе на бюджета 267 млн. лв. или 22.7% от цената на необлагаемия минимум;
– корпоративен данък – ставка от 12% върху печалбите на бизнеса ще донесе 415 млн. лв. или 33.6% от цената на необлагаемия минимум.

Дори само тези мерки са предостатъчни да платим „цената“ на това да не облагаме най-ниските доходи в страната. Да не пълним бюджета от джобовете на най-бедните работещи български граждани.

Б. Модел с таван на осигурителния доход, компенсиран от по-прогресивен данък
– изместване на максималния осигурителен доход на 5000 лв. ще донесе 257 млн. лв. допълнително на хазната;
– по-ниската осигурителна тежест за лицата с доходи над тавана следва да се компенсира с по-изразена прогресия в данъка върху доходите на физическите лица. За доходите до 2600 лв. се запазва сегашната ставка от 10%. Данък от 15% за доходите между 2600 и 5000 лв. и данък „Солидарност“ в размер на 25% за доходите над 5000 лв. ще допринесе 554 млн. лв.

Компенсирането на намалените приходи при този вариант е по-трудно, но не и невъзможно. Разбира се, и двата варианта включват увеличение на един от най-ниските корпоративни данъци в ЕС. Както и изсветляване на икономиката с най-голям сив сектор в ЕС. Мерките срещу укриването на данъци и осигуровки следва да са малко по-креативни, което е въпрос само на политическа воля.

КТ „Подкрепа“ изявява готовност да участва в дебати за данъчната система и начините за борба със сивата икономика. Ефективни мерки в този смисъл са повече от закъснели. Настояваме също в мотивите към държавния бюджет да бъде изготвян анализ на демографските ефекти от заложените политики. Към момента дискреционните мерки изчисляват финансовото въздействие, но държавният бюджет има далеч по-значим аспект от чисто счетоводния, той предопределя качеството на живот на българските граждани през следващата година.

В становището си за законопроекта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2019 г. КТ „Подкрепа“ няма значими несъгласия.

Синдикатът обаче смята за неприемлив подхода, при който в преходните и заключителни разпоредби на бюджета се правят значими промени в редица други закони, които засягат области като трансплантации, лечение в чужбина, медицински пособия, обществени поръчки, ТЕЛК, медицински одит и други.

„Подобни реформи се планират и провеждат плавно, защото костват човешки животи. А нерядко засегнатите познават по-добре системата и нейните дефицити, отколкото висшите чиновници“, пише синдикатът.

Част от промените, предвидени в проекта за Бюджет 2019, също така засягалиЦентъра „Фонд за лечение на деца“ – синдикатът не открива причината, поради която за лечение на деца в чужбина за 2019 г. е отделен бюджет от 12 млн. лв., докато изразходваните през 2017 г. средства са приблизително 20,5 млн. лв.
„Надяваме се, че дефинициите на двете пера се различават и това няма да доведе до вълна от отхвърлени молби за належащо лечение на деца“, пише в становището, като се посочва, че благотворителните кампании в страната и сега са много, което понякога води до злоупотреби, вместо държавата да се намеси адекватно.

КТ „Подкрепа“ акцентира и върху това, че със сливането на Фонда с НЗОК ще възникне проблем с отпускането на еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за лицата, техните придружители и донори.Към момента Център „Фонд за лечение на деца“ е второстепенен разпоредил със средства към министъра на здравеопазването, а със заличаването на фонда и поемането на неговите функции от НЗОК децата, които се лекуват в чужбина, вече нямало да попадат в обхвата на тази разпоредба и ще бъдат лишени от жизненоважни средства за пребиваване в чужбина.

А срокът на лечение при тежките случаи стига до една година. В този период придружителят няма как едновременно да се грижи за болен възрастен или дете и да работи в чужбина, за да плаща наеми, сметки, да издържа и себе си, и човекът, който се лекува. Дори сега, при пределно ясни текстове, отговорността се прехвърля между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Водят се безкрайни дела. А някои хора не доживяват така необходимото им подпомагане„, натъртват от КТ „Подкрепа“.

Синдикатът настоява този пропуск да бъде попълнен, преди реформата да стане факт, за да не се допусне повече хора да страдат. „Ако не можем да предотвратим настъпването на животозастрашаващи състояния, то можем да спестим допълнителните мъки и битовизми на семействата с тежко болни хора, което се случва и в момента„, пише още синдикатът.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук