Съдят управител на фирма, лъгал за да вземе пари по Натура 2000 във Враца

0
1986

Окръжна прокуратура – Враца е предала на съд К.К., управител на дружество за неверни сведения с цел финансиране по Натура 2000.

Обвиняемият е и едноличен собственик на дружеството „Старинни конници“ ЕООД със седалище в с. Згориград, община Враца. Предмет на дейност на фирмата е отглеждане, подобряване и опазване на изчезващи породи коне, обучение на млади ездачи, туристическа и търговска дейност, развъждане на коне, земеделска дейност и др.

През май 2014 г. К.К. депозирал в Общинска служба „Земеделие“ Враца заявление за подпомагане по мярка Натура 2000 за код на култура – „Постоянно затревени площи/пасища и мери за паша“. Той посочил два парцела с обща площ 271.53 хектара – единият в землището на в с. Бързия, общ. Берковица и другия във Вършец. В приложената към заявлението таблица на отглеждани животни за 2014 г. са вписани двадесет и шест коне.

Близо два месеца по-късно след подаване на заявлението за подпомагане, К.К. сключва договори за пренаемане на поземлени имоти, които представлявали земеделска земя публична общинска собственост, намиращи се в местността „Козница“.

В хода на последваща проверка за окомплектоване на всички изискуеми документи по подаденото от К.К. заявление, същите били изпратени в Централно управление Държавен фонд „Земеделие“ София. Установено е, че има презастъпвания на очертаните от обвиняемия парцели с тези на други кандидати за подпомагане.

Съгласно установения ред, К.К. е уведомен за това обстоятелство, като му е определен двадесетдневен срок за предоставяне на допълнителни документи, доказващи правото му на ползване на дублиращите се с други кандидати площи, обаче той не го прави.

На 15 октомври 2014 г. е извършена проверка на място от експерти от Разплащателна агенция при ДФЗ, за която обвиняемият предварително е уведомен и поканен да присъства. Той се явява, но не може да посочи със сигурност местонахождение на заявените от него парцели.

Посредством GPS, направени фотоснимки, извършен оглед на парцела и направени замервания е установено, че същия е изцяло недопустим за подпомагане, поради наличие на множество храсти, хвойна, скали и камъни. Освен това, на място не са установени следи от паша на животни, както и присъствие на такива.

Задължението на бенефициента, кандидатстващ за подпомагане по Натура 2000 е да коси тревата в определен период от годината или да осигури пашана животни. По този начин се осигурява поддържането на парцелите в добро земеделско и екологично състояние, запазвайки съответния им културен вид.

След като вижда, че длъжностните лица констатирали несъответствие на заявените от него парцели с изискванията по програмата за подпомагане, К.К. си тръгва без да изчака края на проверката. Впоследствие той не се явява да се запознае с констатациите, отразени в контролния лист, нито прави възражения.

Размерът на претендираната сума по заявената от обвиняемия К.К мярка е определена в размер на 68 241 лева. Средствата са осигурени, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (82%), а останалите от националния бюджет на Република България.

Предвид направените констатации за недопустимост за подпомагане на заявените площи, паричните средства на кандидат-бенефициента не са отпуснати.

Впоследствие К.К. е привлечен към наказателна отговорност за умишлено предоставяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз и от бюджета на Република България.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук