Асоциацията на прокурорите в България подкрепи Иван Гешев за главен прокурор

0
183

Във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява принципната си, убедена и категорична подкрепа за номинирания кандидат г-н Иван Стоименов Гешев. Това се казва в становище на асоциацията, изпратено до медиите ден, след като пред Съдебната палата бяха събрани стотици ромски банди да протестират заедно с политически партии и медии на олигарси срещу избора на Иван Гешев. 

Изразяваме твърдото си несъгласие с опитите на някои среди настоящият избор да бъде превърнат в политически фарс и опорочен от инспириран уличен натиск и компроматна кампания. Призоваваме цялото българско общество да прояви зрялост и отговорност, като дебатът и процедурата се развиват само и единствено на „полето“ на професионалните критерии и законовите изисквания.

Асоциацията на прокурорите в България представи на вниманието на професионалните среди, обществото и медиите принципно становище за качествата, на които следва да отговаря бъдещият главен прокурор. Считаме, че единодушно номинираният от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет кандидат г-н Иван Стоименов Гешев отговаря на тези критерии.

Ето какво се казва още в позицията: 

Напълно споделяме и се солидаризираме с масовата подкрепа за г-н Иван Гешев, изразена от стотици прокурори, следователи и служители от различните организационни структури и нива в Прокуратурата на Република България. Тази безпрецедентна подкрепа показва ясното желание на огромния процент от работещите в системата, за главен прокурор на Република България да бъде избран именно прокурор, който да е посветил своя професионален и житейски път на прокуратурата.

Убедени сме, че богатият дългогодишен професионален опит на г-н Гешев, който в кариерното си развитие е започнал от най- ниското ниво като прокурор на първоинстанционно ниво, за да достигне до заеманата от него към настоящия момент длъжност Заместник на главния прокурор, ще бъде огромен плюс в неговата бъдеща дейност. Нещо повече, в качеството му на следовател и служител от системата на Министерството на вътрешните работи, г-н Гешев има реален практически опит и в сферата на разследването и разкриването на престъпленията, което с оглед нуждата от координирана реакция срещу престъпността като обществен и социален феномен, е безценно и от изключителна важност. Този огромен опит, това детайлно познаване на функционирането на системата на различните й нива, на плюсовете и минусите, на специфичните й връзки с останалите държавни органи от правоохранителния сектор, на действителните нужди, както на работещите в системата кадри, така и на българските граждани, ще даде възможност на г-н Гешев незабавно да пристъпи към решаване на проблемите, към осъществяване на необходимите политики и към реализирането на очертаните от него стратегически приоритети в дейността на Прокуратурата на Република България.

Считаме, че освен чисто прокурорските си качества, с работата си като административен ръководител на Специализираната прокуратура и като Заместник главен прокурор, г-н Иван Гешев е доказал на практика, че притежава и изявени ръководни, административни и мениджърски умения и компетенции, както и способността да формира, развива, ръководи и мотивира способен и ефективен екип.

В своята досегашна дейност като редови прокурор, административен ръководител и член на Асоциацията на прокурорите в България, г-н Иван Гешев винаги е демонстрирал откритост, честност, принципност и диалогичност в отношенията си с обикновените прокурори, следователи и служители. Вярваме, че тези качества са от решаващо значение за функционирането на Прокуратурата на Република България като единен организъм. Създаването на нормална и спокойна работна атмосфера е от ключово значение за ефективността на всяка една система.

Като съсловна организация на прокурорите в България изцяло подкрепяме и адмирираме ясно изразения в концепцията на г-н Иван Гешев приоритет за социална ангажираност с проблемите на работещите в системата прокурори, следователи и служители. Убедени сме, че г-н Гешев ще се ръководи от максимата, че най- важният ресурс на всяка една система са работещите в нея хора. В тази връзка изразяваме своята готовност неуморно и последователно да работим, като си партнираме и сътрудничим с главния прокурор на Република България за постигане на следните цели: подобряване на условията на труд и на материалната база; гарантиране на адекватни за положения труд и усилия трудови възнаграждения; осигуряване на предвидимо и справедливо допълнително материално и нематериално стимулиране; разширяване възможността за ползване на ведомствени жилища и базите за почивка и отдих; подобряване на съществуващите застрахователни условия; доразвиване на съществуващата система на подпомагане на нуждаещите се колеги; изграждане на система за психологически грижи и помощ и т.н.

Ще подкрепяме и всички бъдещи усилия на главния прокурор и ръководството на Прокуратурата на Република България за гарантиране на справедлива натовареност; за постоянно професионално усъвършенстване, квалификация и обучения; за равна, реална и базирана на справедливи критерии възможност за кариерно развитие и израстване; за прозрачност и обективност при провежданите процедури за избор на административни ръководители.

С оглед постигане на реални и видими резултати в противодействието на престъпността, от ключово значение е и наличието на адекватна и модерна нормативна рамка. В своята концепция г-н Гешев е акцентирал на належащата нужда от усъвършенстване на материалното и процесуално законодателство, която необходимост е осъзната и споделена от всички работещи в сферата на разследването и наказателното правораздаване професионалисти.

Безспорно достойнство в концепцията на г-н Гешев и в публичните му изяви е изразеното от него последователно виждане, че бъдещият главен прокурор трябва да стъпи на солидната основа и да надгради над постиженията на своите предшественици, като със своя труд, усилия и умения спомогне за възходящото развитие на Прокуратура на Република България и утвърждаването на нейния авторитет.

Съзнаваме, че като магистрати, ние до голяма степен сме длъжници на българските граждани. Трябва веднъж завинаги да спечелим двете най- важни битки- в борбата с т-н. “битова“ престъпност и в борбата с престъпността по високите етажи на властта. Тези два проблема са своеобразен бич за съвременното българското общество и понякога оставят у обикновените хора горчивото чувство за липса на справедливост. Ето защо на всички нас е необходим не просто главен прокурор, който формално отговаря на законовите критерии за заемане на длъжността, а човек който притежава куража и непримиримостта да води и спечели тези битки. Вярваме, че именно г-н Иван Гешев е този човек и професионалист, който на практика е демонстрирал и доказал, че притежава волята, смелостта и необходимите качества да воюва за каузата на законността и справедливостта, като неотклонно защитава правата и интересите на българските граждани, общество и държава.

В настоящата динамична и сложна международна и вътрешна обстановка, в съвременния развиващ се с главоломна скорост във всички сфери /икономическа, научно- техническа, дигитална, социална, културна и т.н./ свят, Прокуратура на Република България не може да остане изолирана, капсулирана и закостеняла структура. За да изпълнява своите конституционни и законови функции, Прокуратурата трябва непрекъснато да се развива и модернизира, като бъде едновременно проактивна в борбата с престъпността във всичките й уродливи форми и в същото време да остане стабилна и разумно „консервативна“. В цялата си досегашна дейност кандидатът за заемане на длъжността главен прокурор г-н Иван Гешев е доказал, че е изразител и радетел именно на идеята за утвърждаване на Прокуратурата на Република България като модерна, гъвкава и ефективна структура. Считаме, че г-н Гешев притежава стратегическото мислене и качествата да бъде „визионер“, като ръководи Прокуратурата на Република България в този решаващ за развитието на страната и обществото ни етап.

На база на цялостната кариера и безспорните лични и професионални качества на г-н Иван Гешев, на база на изготвената от него концепция, на база на мненията на колегите прокурори, следователи и служители, на база на подкрепата от служителите от останалите държавни органи в сферата на противодействието и борбата с престъпността, на база на гражданската и обществената подкрепа, сме твърдо убедени, че именно г-н Иван Стоименов Гешев е правилният и разумен избор, като ще бъде достоен и успешен главен прокурор на Република България.

Този кредит на доверие безспорно е израз на големия авторитет и високите качества на кандидата, но в същото време представлява и огромна отговорност и очертава очакванията на всички български граждани за бъдещо възходящо и позитивно развитие. Убедени сме, че г-н Иван Гешев ще бъде не главен прокурор на напразните обещания и празното говорене, а главния прокурор на решителните действия и постигнатите конкретни и реални резултати.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук