Бизнес климатът се подобрява през януари, къде има ръст?

0
70

Общият показател на бизнес климата се повишава с 1.5 пункта през януари в сравнение с декември 2021 г.  като ръст на показателя е регистриран в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на намаления негативизъм в оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца.

През периода октомври 2021 г. – януари 2022 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4.8 на 5.0, а средното натоварване на мощностите нараства с 0.8 пункта и достига 75.0%.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, недостатъчното търсене от страната.

Относно продажните цени в промишлеността 28.6% от мениджърите продължават да очакват те да се увеличат през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 1.2 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2021 г. и се оценява на 5.7 месеца. Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени очакванията на строителните предприемачи са те да продължат да се повишават през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 1.8 пункта, което се дължи на благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават позитивни.

Най-сериозната пречка, затрудняваща дейността, остава несигурната икономическа среда, посочена от 61.0% от предприятията. През последния месец е регистрирано и засилване на негативното влияние на фактора „конкуренция в бранша“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.

Относно продажните цени 30.5% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 0.6 пункта в резултат на изместването на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро“ към запазване на „същото“. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца са резервирани.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора.

В сравнение с декември 2021 г. нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук