Ето какви важни решения взе Министерски съвет

0
1425

Законови промени ще подобряват обективността и прозрачността при подбора на държавни служители

На своето заседание днес кабинетът реши да предложи на Народното събрание да ратифицира подписаното през февруари т. г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК.

Разгледан бе и законопроект, чрез който се цели подобряване на обективността и прозрачността при подбора на държавни служители.

Ето и всички решения на правителството от днес:

Изборът на главен инспектор, приетите правила за оценка на натовареността на съдиите, създаването на специализирани разследващи звена са сред изпълнените препоръки от Доклада на ЕК от 2015 г.

Правителството прие отчета по Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.
Планът за действие беше приет в началото на март м. г. и съдържа законодателни, организационни и аналитични мерки и действия на институциите в областта на съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, които целяха преодоляване на идентифицираните в Доклада на ЕК слабости.

От заложените мерки 29 са изпълнени, 32 са в процес на изпълнение, а по две се работи, тъй като са с постоянен срок на изпълнение. Част от целите, които не са реализирани, зависят от измененията в Закона за съдебната власт.
В областта на независимостта, отчетността и етиката на съдебната власт е приет Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Конституцията на Република България и е изготвен ЗИД на Закона за съдебната власт. Избран е главен инспектор на Инспектората към ВСС и има нов правилник за организацията на дейността на Инспектората. Въведена е нова система за централизирано случайно разпределение на делата във всички съдилища и е направен анализ в областта на атестирането на магистратите.

По отношение реформата в съдебната система в отчета е посочено създаването на Съвет по прилагането на Актуализираната стратегия за съдебна реформа и разработването на пътни карти за изпълнение на всяка една от стратегическите цели в нея. В отговор на препоръките е приет ЗИД на Наказателния кодекс в частта относно борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма и е изготвен друг проект – за въвеждане в НК на директивата относно атаките срещу т. нар. информационни системи.

За повишаване ефикасността на съдебната система са приети Правила за оценка на натовареността на съдиите, изготвен е преглед на дисциплинарната практика на ВСС за периода 1 януари 2014 г. – 30 април 2015 г. и др. Приет е ЗИД на НПК, съдържащ промени относно възможностите за налагане на мерки за неотклонение. В Пътната карта за електронно правосъдие са залегнали и конкретни дейности за изграждане на оперативен капацитет в сектор „Правосъдие”.

Приемането на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията и на план за изпълнение на приоритетните й цели са реализирани мерки в областта на борбата с корупцията. Отчетено е определянето на национален координатор по антикорупционни политики, създаването на функциониращ Национален съвет по антикорупционни политики и на специализирано междуведомствено звено между ДАНС, МВР и Прокуратурата за разследване на корупцията. Посочва се изготвянето на проект на закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, и новата законодателна рамка на обществените поръчки.

В областта на борбата с организираната престъпност като изпълнени мерки се отчитат възстановяването на ГДБОП в МВР, създаването на специализирано звено в Специализираната прокуратура за работа по престъпления против данъчната система, изготвянето на Междуведомствен план в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес и разработените промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

КНСБ получава сграда край с. Брястово
за провеждане на обучения на синдикални членове

Правителството прехвърли безвъзмездно на КНСБ собствеността върху сграда в местността „Банска чука” край с. Брястово, община Минерални бани. Условието е имотът да се ползва само за неикономическа дейност. В последните близо 20 години КНСБ провежда в него курсове за квалификация и преквалификация на синдикалния актив и влага средства за поддържането му. Днешното решение ще позволи синдикатът да кандидатства с проект, финансиран от европейските фондове.

Министерският съвет предостави на НАП част от сградата на бул. „Проф. Яким Якимов” №25 в Бургас. Офисите ще се ползват за нуждите на Териториалната й дирекция в града.

С друг акт на кабинета бяха отстранени технически грешки в РМС 140/2008, с което на Министерството на правосъдието са предоставени за ползване към затвора във Враца поземлени имоти. Днешното решение осигурява правилно и точно изписване на идентификаторите на двата терена.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот, предоставен в управление на БАБХ. Теренът с площ от 1,6 дка с построената в него ветеринарна лечебница в с. Могилица, община Смолян, е с отпаднала необходимост за Агенцията. Решението на правителството ще позволи с имота, който не се използва по предназначение, да бъдат извършени разпоредителни действия и да се реализират необходими за подобряване финансовото състояние на БАБХ приходи.

Министерският съвет даде съгласието си да бъдат продадени на търг недвижими имоти, собственост на „Земинвест” ЕАД. Дружеството е със 100% държавно участие в капитала и правата в него се упражняват от министъра на земеделието и храните. Паричните средства от продажбата на терените и сградите в Поморие, Карнобат, Шабла, София и с. Септемврийци (стопански дворове, конюшни, ветеринарни лечебници) ще останат в търговското дружество, като с тях се предвижда възстановяване на техническото състояние на стопанисваните водоеми, въвеждането им в редовна експлоатация и подобряване на сигурността. „Земинвест” ЕАД ще пристъпи към продажбата с начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

За ратификация е предложено споразумението
за консултантски услуги между МРРБ
и Световна банка

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през февруари т. г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК. Страни по него са Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка).

Консултантските услуги по Споразумението, което е трето между Световната банка и МРРБ, са специално предназначени да спомогнат за създаването на условия, механизми и капацитет за подобряване на дейността и увеличаване на ефективността на отрасъл ВиК.
Предвижда се да бъде разработена Стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми с цел намаляване на въздействието върху цените в следствие на изменената регулаторна рамка в отрасъл ВиК и разработване на механизъм за задържане на част от приходите от ВиК услуги за бъдещо реинвестиране. Това ще подпомогне и изпълнението на предварителни условия за усвояване на европейски средства през периода 2014-2020 г.

Дейностите по Споразумението ще се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС в рамките на ос „Води” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, с конкретен бенефициент дирекция „Водоснабдяване и канализация” на МРРБ.

За ратификация e предложено
Споразумението за създаване
на Единен патентен съд

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението относно Единния патентен съд, към което България се присъедини в началото на 2013 г. Документът е част от проекта за единна патентна система на ЕС, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Единният патентен съд е вторият стълб на системата, наред с единната патентна закрила, и неговото създаване осигурява единна практика в областта на патентната закрила. Предлаганата система за съдопроизводство ще позволи и значителни икономии за европейските предприятия.

Със Споразумението се създава Единен патентен съд за решаване на спорове относно нарушаването и недействителността на европейски патенти, издадени по силата на Европейската патентна конвенция, и европейски патенти с единно действие, както и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави-членки. Системата на Съда е децентрализирана.

Съдопроизводството е двуинстанционно. Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва както централно, така и местни и регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи държави. Съставите на отделните съдилища са многонационални.

Първоинстанционният съд заседава в състав от трима съдии, а Апелативният съд – в състав от пет.
Създаването на Единен патентен съд ведно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.


България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в икономическата сфера

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Унгария за икономическо сътрудничество. Документът цели задълбочаване на търговско-икономическите връзки между двете страни и по-специално – улесняване на обмена на информация и на контактите между правителствените институции и деловите среди в икономическата област.
Подписването на Споразумението отразява стремежа на България и Унгария да създадат най-благоприятни условия за ползотворно сътрудничество и насърчаване на двустранната търговия чрез подобряване на инвестиционния климат, организиране на изложби, панаири, бизнес-форуми, активизиране на контактите между малките и средни предприятия и предприемачите от двете страни и др. Със споразумението се създава и Смесена българо-унгарска комисия за икономическо сътрудничество.

Одобрени са българските позиции за заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 10 и 11 март в Брюксел.
Предмет на дискусия във формат „Правосъдие” ще бъдат предложенията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма, както и за регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор.

С оглед постигнатия напредък в преговорите по проекта на директива относно борбата с тероризма, България може да подкрепи предложения от Нидерландското председателство общ подход. Считаме, че с приемането на директивата ще се повиши взаимното доверие между държавите-членки в тази област, което от своя страна ще улесни взаимното признаване на присъди и съдебни решения, както и полицейското и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

България приветства конструктивния подход на Нидерландското председателство при намирането на компромис между различните позиции на делегациите и напредъка по разпоредбите на предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор, отнасящи се до бюджета и финансите, отношенията с партньорите и статута и функциите на административния директор. Нормите относно бюджета и финансите следва достатъчно ясно да посочат какъв е обхватът на оперативните разходи за разследванията. България счита, че дебатът за разходите за дейността на Европейската прокуратура не следва да се отразява негативно върху напредъка на преговорите по досието.

Министрите, отговарящи за вътрешните работи на държавите-членки, ще разгледат проекта на директива за изменение на Директива 477/91 относно контрола върху придобиването и притежанието на огнестрелни оръжия, както и последващите действия в изпълнение на Заключенията на Съвета от 20 ноември 2015 г. по отношение на борбата с тероризма.
Одобрена беше и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14 март в Брюксел.

На него се очаква приемане на проекти на Заключения на Съвета относно два специални доклада на Европейската сметна палата – „Добре ли управлява Комисията споразуменията за партньорство в областта на рибарството” и „Подкрепа от ЕС за държавите производителки на дървен материал съгласно Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията”. Министрите ще обменят мнения относно документ, свързан с положението на пазарите в някои селскостопански сектори предвид продължаващата криза, породена от руската забрана за внос на селскостопански продукти от ЕС. ЕК ще представи информация за използването на финансови инструменти в сектора на земеделието.

Правителството предлага законови промени
за подобряване на обективността и прозрачността при подбора на държавни служители

Правителството предлага промени в Закона за държавния служител. Основните им цели са да се подобри обективността и прозрачността на подбора на служители, преустановяване на злоупотреби с правни възможности, създадени за особени случаи, но чрез които се заобикаля конкурсът, както и осигуряване на открита и прозрачна процедура при преминаването на служителите на държавна служба в друга администрация чрез постоянна мобилност.

В закона се регламентира провеждането на два етапа при конкурса за постъпване на държавна служба. Първият, централизиран етап, е провеждането на тестове за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на държавна служба. Вторият специализиран етап е за определяне нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретна длъжност в съответната администрация. Централизираният етап на конкурса ще бъде организиран от Института по публична администрация (ИПА) като валидността на резултатите от него ще бъде три години.

Служителите в държавната администрация няма да могат да заемат ръководна длъжност без успешно преминаване на тест за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности, който също ще се организира от ИПА. Въвежда се и Информационен портал за мобилност на служителите в държавната администрация, осигуряващ прозрачност. Разпоредбите, които касаят новата процедура за провеждане на конкурса (централизиран и специализиран етап), ще влязат в сила от 1 януари 2018 г., като до тогава ще бъдат осигурени необходимите технологични и организационни предпоставки за провеждането й.

С цел преустановяване на злоупотребите, чрез които се заобикаля конкурса, е предвидено да влезе в сила забрана за назначаване по заместване и за преназначаване на свободна длъжност на наетите по заместване лица, които не са преминали успешно централизирания етап на конкурса. Ще влезе в сила и забрана за преназначаване на лица, назначени на непълно работно време на длъжности, които са определени за заемане на пълно работно време, както и за назначаване на ръководна длъжност на непълно работно време.

При гарантиране на необходимите знания, умения, способности и нагласи на служителите в администрацията ползите ще бъдат както икономически, така и социални. Наличието на компетентни служители ще повиши както ефективността и ефикасността на държавните политики, така и доверието в обществото.

Със законопроекта са направени и допълнителни предложения в Закона за държавния служител, чрез които ще бъде повишено качеството на нормативната уредба и ще се създадат повече възможности за намиране на професионалисти в малките населени места, развитие на младите професионалисти в държавната администрация (чрез въвеждане на стипендиантска програма), ще бъде уредена приемствеността при напускането на ключови служители, както и ще бъдат прецизирани някои текстове по отношение на различното третиране на служителите, назначени по трудово и по служебно правоотношение.
Законопроектът е приет на вносител.

Правителството прие осем наредби, които запазват постигнатото високо ниво на защита
на потребителите

Министерски съвет прие осем наредби, които създават задължение към всички икономически оператори (производители, вносители и дистрибутори) да поддържат регистри с данни за всяко лице, което им е доставило, както и за всяко лице, на което са доставили даден продукт. Това значително ще подобри възможностите за проследяване във веригата на разпространение, което е особено важно за намирането и отстраняването от пазара на несъответстващи продукти. Наредбите не въвеждат нови изисквания към съответните продукти и запазват вече постигнатото високо ниво на защита на потребителите и професионалните ползватели на тези продукти.

Приетите наредби са:
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели;
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане;
за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост;
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие;
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване;
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори;
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Новите наредби предвиждат по-ясно и пропорционално разпределение на задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им във веригата на предоставяне на пазара. Това ще улесни разбирането и спазването на тези задължения от страна на икономическите оператори и ще помогне за по-ефективен контрол от страна на органите за надзор на пазара. Така ще се постигне и намаляване на нелоялната конкуренция от страна на икономическите оператори, които не спазват правилата.
С правителственото постановление в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на европейски директиви и се отменят действащите наредби за същите продукти.

Промени в ОП „Развитие на човешките ресурси”
ще улеснят стартирането на собствен бизнес
от младежи

Правителството одобри изменения в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. Целта им е да се подобри достъпът до финансиране за младежи, които искат да стартират собствен бизнес. Това ще се случи чрез включването на допълнителен финансов инструмент по линия на Инициативата за младежката заетост. Прилагането му в дългосрочен план се очаква да увеличи възможността за създаване на нови работни места в новорегистрирани предприятия, както и да се ангажира допълнителен частен финансов ресурс.

С промените в програмата се включва „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в списъка на допустими бенефициенти. Държавното дружество е учредено с цел да управлява прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната.
Измененията дават възможност и Националния осигурителен институт (НОИ) да бъде включен като допустим бенефициент в рамките на приоритетни оси 3 и 4. Това е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване на експертизата за работоспособността на хората с увреждания в работоспособна възраст.

Правителството предостави 12,270 млн. лв. за ремонт и реставрация на значими културни и исторически обекти
и за общинска инфраструктура

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер до 12,270 млн. лв., от които 4,185 млн. лв. се предоставят на Министерството на културата по политики в областта на опазване на движимото и недвижимо културно наследство и на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование. Средствата са предназначени за консервация и реставрация на Голямата базилика в археологическия резерват „Ранносредновековен град Плиска“ и за разплащане на окончателното завършване на ремонта на сградата и залата на Драматичен театър „Н. Масалитинов“ в Пловдив.

Правителството одобри и допълнителни разходи по бюджетите на общини в размер на 8,085 млн. лева. Средствата са предназначени основно за ремонт и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура и обекти на общините Пловдив, Силистра, Дулово, Тутракан, Кайнарджа, Алфатар и Долна баня.
Предоставените средства по бюджетите на Министерството на културата и на изброените общини са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 година.

За представителните си нужди правителството
ще използва основно резиденция „Бояна“

Правителството прие решение органите на изпълнителната власт да използват преимуществено комплекс „Бояна“ (резиденция „Бояна“) за представителни нужди за времето, когато комплексът няма да е ангажиран с мероприятията, свързани с българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Съсредоточаването на мероприятията на администрацията на едно място и отстъпката, която комплекс „Бояна“ предлага за органите на изпълнителна власт (30% към настоящия момент) създава предпоставки за постигането на по-висока ефективност при разходването на публичните средства. Правителството счита, че така ще се осигури и постоянна ангажираност на наличната материална база. /БЛИЦ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук