Студът удря сърцето! Резките промени в климата увеличават риска от инфаркти и инсулти

0
694

Бързото застудяване провокира сърдечни про­блеми, алармират уче­ни от Тайванския уни­верситет.

Екипът на един от най-престижните уни­верситети в Азия е сле­дил почти 300 хиляди човека за цели десет го­дини. За същия период са събрани и задълбо­чени данни за метеоро­логичните условия в областите, където са живеели изследваните.0000280158-article2

Учените са регистри­рали завишени случаи на аритмии, сърдечни кризи, инфаркти и ин­султи. Проблеми са се проявили при почти 40 хиляди от следените па­циенти, и то предимно през зимните месеци. Екипът стига до извода, че рискът от сърдечни инциденти се повиша през горещите месеци с около 19% и с цели 30% при рязко застудяване. Ръководителят на екстрашените от студа групи са възрастните хора или пациентите с вече установени сър­дечни проблеми, вари­ращо кръвно налягане, дихателни затруднения, както и тези с други хро­нични заболявания.

При тях всяка рязка смяна в температурата или атмосферното на­лягане веднага оказва влияние върху кръвно­то, предизвиква спазми в кръвоносните съдови и може да провокира хипертонични кризи, ин­фаркт или инсулт, обяс­нява докторът и допъл­ва, че и децата са риско­ва група, защото при тях стандартните настинки се развиват много бързо и съществува риск от отключване на сърдечни проблеми вследствие на пневмонии.129919459123913

От Швейцарската кардиологична асоциа­ция пуснаха в официал­ния си сайт специални съвети към гражданите за студените месеци. Специалистите обясня­ват, че най-рисково не е постепенното застудяване, защото то дава време на организма да свикне с новите условия, а рязката промяна във времето. Когато граду­сите паднат изведнъж с 15-20 по Целзий, организмът преживява шок, който най-силно се от­разява на сърцето. Именно такива клима­тични аномалии са най-опасни за възрастните хора, но също така и за децата, категорични са лекари.

От асоциацията по кардиология обясняват, че дори и аритмиите да засягат предимно хора над 65-годишна възраст, то при рязък спад в тем­пературите се учестяват случаите и на пациенти на около 40 години.

От асоциацията приз­нават, че тенденцията сърдечносъдовите про­блеми да засягат все по-млади хора се наблюда­ва в последните години, като причина за това се изтъкват лошият начин на живот, стресът, злоу­потребата с алкохол и цигари, обездвижване-то и нездравословното хранене. Но според из­следвания процентът пациенти около 40-те, страдащи от сърдечни кризи, се увеличава през зимата.

Затова лекарите пре­поръчват при рязка бол­ка в сърцето, затрудне­но дишане, усещане за силна топлина в гръдна­та област, нарушаване на сърдечния ритъм, веднага да се потърси специалист. Най-често пациентите се оплакват от стягане или натиск в сърцето при поемане на студен въздух. Това мо­же да е сигнал за стенокардия или исхемична болест.

Всъщност кардиолозите изтъкват, че сту­дът е най-опасен не за тези, които прекарват повече време навън, а за тези, които всекид­невно преминават през различни температур­ни разлики. Затова спе­циалистите са катего­рични, че прекаленото загряване, надуването на климатиците и стоене в офис или стая с тем­пература над 25 градуса само по себе си е риск. Защото след прегрява­не на организма излиза­нето навън на -10 или -15 градуса е с 40-градусова разлика.

Това веднага предиз­виква рязко свиване на кръвоносните съдове, което неизменно се от­разява на кръвното на­лягане и на сърцето. За­това лекарите препо­ръчват да не се злоупо­требява с прегряването, да не се увеличават гра­дусите на климатика по­вече от 22-23, както и да не се навличаме с дебе­ли дрехи у дома и в офи­са.

Освен това специали­стите изтъкват, че не бива да се ограничава ходенето навън. Те

съветват да се излиза всеки ден първоначално по малко, след това да се увеличава интервалът на разходките.bulgaria-neve-frio5

От швейцарската асо­циация по кардиология обясняват, че е необхо­димо всеки човек да има физическа активност дори и през студените месеци- дори възраст­ните хора, както и тези с вече установени сър­дечни проблеми. Уче­ните са категорични, че е заблуда, че стоенето на много топло и липса­та на активност са бла­гоприятен режим за сърдечноболните и за възрастните хора през студените месеци.

Те изтъкват, че в някои случаи обездвижването и прекаленото за­гряване може да се ока­жат дори по-опасни за тези пациенти. Специа­листите подчертават обаче, че е необходимо състоянието на всеки рисков пациент да бъде следено от лекар.

И все пак от швейцар­ската асоциация по кар­диология не препоръчват силно натоварваше навън на студа.

Особено опасни са дейности като почи­стване на сняг рано су­трин или извършване на други силови дей­ствия при минусови температури.

Когато е много студе­но, кардиолозите съве­тват дори здравите хора за по-леки активности – като разходки, а по-на­товарващи спортове в снега да се практикуват единствено след кон­султация със специа­лист. На любителите на зимните спортове препоръчват винаги да си дадат 2-3 дни да свикнат със студа, ако темпера­турите рязко са паднали – преди да останат с ча­сове по пистите. Лека­рите напомнят и винаги да се отделят поне 10-15 минути за разгряване на мускулите преди трени­ровка в студа.

Обясняват също, че комбинацията от цига­ри, алкохол и студ е из­ключително рискова, защото благоприятства съдовите спазми. Зато­ва не се препоръчва вед­нага след стоене, вървене или спортуване на студено да се употребя­ва алкохол или да се пу­ши.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук