Гласуваха устройствен правилник за НИМХ

0
1805

Правителството одобри правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С влизане в сила на Закона за държавния бюджет НИМХ се преобразува от основно звено на БАН в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е МОН.

С правилника се регламентират националната и международната дейност, управлението и структурата, организацията на работа, начините на финансиране и необходимото имущество, числеността на персонала и други важни елементи за функционирането на НИМХ.

По този начин се осигурява изпълнението на националните и международни дейности, възложени на НИМХ със закони и подзаконови нормативни актове.

Ръководните органи на НИМХ ще са Общо събрание на учените, Научен съвет и генерален директор.

Общото събрание на учените включва лицата, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен, които работят по трудово правоотношение в НИМХ. То определя броя на членовете и избира и допълва състава на Научния съвет

Генерален директор на НИМХ може да бъде само хабилитирано лице или лице с научна степен „доктор на науките“, което ще се назначава от министъра на образованието по предложение на Научния съвет на НИМХ.

Като разпоредител с бюджет той организира, координира и контролира административната, оперативната и научната дейност на НИМХ. Генералният директор ще представлява НИМХ и държавата в международните организации съгласно решения на Министерския съвет или правилата за членство в тези организации.

Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология ще се финансира със средства от държавния бюджет, собствени приходи, проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и други международни организации, както и безвъзмездно получени средства.

Институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална собственост, както и други права и задължения.

Недвижимите имоти, предоставени от държавата на института, са държавна публична собственост, съответно държавна частна собственост.

Вижте най-добрите оферти за групово пазаруване 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук