Хороскоп за 6 февруари

0
2851

Днес три зодии ги чакат големи проблеми

ОВЕН

Нелош ден, до гол­яма сте­пен спо­собс­тващ за из­пъл­не­ние на ва­ши­те же­ла­ния. Ще ви об­хва­нат съм­не­ния в собс­тве­ни­те ви въз­мож­нос­ти за справ­яне със за­да­чи­те си. Пла­ни­рай­те не­ща­та, кои­то трябва да свър­ши­те в съ­бо­та, и ще ус­пее­те да ги фи­на­ли­зи­ра­те. Мо­мен­тът е под­ходящ и за уре­жда­не на въп­ро­си, от­нас­ящи се до нед­ви­жи­ми имо­ти.

ТЕЛЕЦ

Неут­ра­лен и нео­со­бе­но сло­жен съ­бо­тен ден за по­ве­че­то от Те­лец. Мо­же да го пре­ка­ра­те от­но­си­тел­но спо­кой­но, за­ни­ма­вай­ки се с дреб­ни не­ща и в ком­па­ния на прия­тни хо­ра. Мо­же да пла­ни­ра­те пъ­ту­ва­ния и сре­щи. Те няма да ви съз­да­дат от­ри­ца­тел­ни емо­ции и да по­ни­жат нас­трое­ние­то ви. Въз­мож­ни са проб­ле­ми с де­ца­та, бъ­де­те тър­пе­ли­ви и из­слу­шай­те ис­ка­ния­та им.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци­те ще нау­чат някак­ва тай­на, спо­де­ле­на от прия­тел, кой­то ще поис­ка и съ­вет по да­де­ния проб­лем. Пре­ди да взе­ме­те от­но­ше­ние, си из­ясне­те глед­ни­те точ­ки, от­го­во­ре­те му чес­тно и де­ли­кат­но пред­ста­ве­те виж­да­ния­та си, до­ри и да не съв­па­дат с оча­ква­ния от­го­вор. Пра­во­та­та е на ва­ша стра­на. Бъ­де­те ми­лос­ти­ви към хо­ра, кои­то ис­кат ва­ше­то бла­го­во­ле­ние.

РАК

За вас то­зи ден ще бъ­де мно­го ус­пе­шен във фи­нан­со­во от­но­ше­ние. Въз­мож­но е по­ви­ша­ва­не на зап­ла­та­та или поя­ва на до­пъл­ни­те­лен из­точ­ник на до­хо­ди, биз­нес­ме­ни­те ще под­пи­шат из­год­ни сдел­ки. Ще из­пре­варят кон­ку­рен­ти и бър­зо ще на­ми­ра­те из­ход от слож­ни си­туа­ции. От­но­ше­ния­та с близ­ки­те ви ще са хар­мо­нич­ни, ще пос­ти­га­те съг­ла­сие в ре­ша­ва­не­то на все­ки въп­рос.

ЛЪВ

Съ­бо­та е бла­гоп­рия­тно под­реж­дащ се ден, кой­то ще от­крие пред вас но­ви въз­мож­нос­ти и ще ви поз­во­ли да пос­тиг­не­те ус­пех на но­во поп­ри­ще. Ще ви вър­ви във всич­ко, с кое­то се зае­ме­те, поч­ти без да по­ла­га­те ни­как­ви уси­лия. Вярвай­те в собс­тве­ни­те си сили при ре­ша­ва­не на за­да­чи­те и ще из­ле­зе­те по­бе­ди­те­ли. Денят е неб­ла­гоп­рия­тен за пътувания.

ДЕВА

Не се хвърл­яйте от ед­на край­ност в дру­га. Пос­ле­до­ва­тел­но и с го­тов­ност се дви­же­те към пос­ти­га­не на це­ли­те си, ка­то ще се на­ло­жи да прео­дол­ява­те не­мал­ки препя­тствия. Кол­ко­то и се­риоз­ни да са труд­нос­ти­те, не трябва да гу­би­те уве­ре­нос­т в се­бе си. Шан­со­ве­те да пос­тиг­не­те ус­пех са мно­го го­ле­ми, прос­то трябва да уд­вои­те уси­лия­та си.

ВЕЗНИ

В съ­бо­та Вез­ни­те нео­чак­ва­но ще раз­бе­рат как­во трябва да нап­равят, за да про­менят жи­во­та си към по-доб­ро. Крач­ка­та трябва да е мно­го сме­ла и неед­ноз­нач­на, на­пъл­но сте го­то­ви за нея и не гу­бе­те вре­ме. Нео­чак­ва­но ще се появят съюз­ни­ци, по­мощ­ни­ци и съ­миш­ле­ни­ци, с кои­то ще има­те об­щи ин­те­ре­си, а де­ло­ви­те отношения ще пре­ми­нат в прия­тел­ски.

СКОРПИОН

В съ­бо­та при Скор­пио­ни­те се оче­рта­ват кав­ги, по­ро­де­ни от лип­са­та на па­ри. Дру­ги ще ста­нат обект на из­бли­ци на лю­бов от бли­зък чо­век. Не злоу­пот­реб­явай­те с до­ве­рие­то на хо­ра­та, кои­то оби­ча­те, в про­ти­вен слу­чай ще се от­дръп­нат от вас. Някак­во не­до­ра­зу­ме­ние с прия­тел ще ви раз­гне­ви, а реак­ции­те ви ще бъ­дат неоп­рав­да­но сил­ни. Оче­рта­ва се и раз­пра­вии с близ­ки­те Ви.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци, в съ­бо­та в об­щу­ва­не­то с ва­шия лю­бим чо­век трябва да се ръ­ко­во­ди­те от то­ва, кое­то съ­вес­тта ви под­ска­же. Бъ­де­те ми­ли и раз­би­ра­щи проб­ле­ми­те му. Пос­та­рай­те се да не осъ­жда­те пос­тъп­ки­те на прия­те­ли. Някои ус­пеш­но ще пре­ми­нат съ­бе­сед­ва­не за ра­бо­та. Ако има­те на­ме­ре­ние да за­поч­не­те нов биз­нес, съоб­ра­зе­те се с мне­ние­то на парт­ньо­ра си.

КОЗИРОГ

Денят ще бъ­де свър­зан с прек­рат­ява­не на от­дав­наш­ни от­но­ше­ния, кои­то не сте це­ни­ли кой знае кол­ко, въп­ре­ки че сте из­влек­ли мак­си­мал­на пол­за за се­бе си. Някои от Ко­зи­рог са го­то­ви да опи­тат щас­тие­то си на но­во поп­ри­ще, днеш­ният ден е под­ходящ за из­бра­но­то нап­рав­ле­ние. Ще се на­ло­жи да се дей­ствате твър­до, а то­ва съв­сем няма да се ха­ре­са на всич­ки.

ВОДОЛЕЙ

На Во­до­леи­те в съ­бо­та ще се на­ло­жи да взе­мат важ­ни ре­ше­ния как да про­дъл­жи жи­во­тът им в бъ­де­ще. Твър­до са уве­ре­ни, че вървят в пра­вил­на­та по­со­ка, но по­тър­се­те и глед­на­та точ­ка на чо­век, на ко­го­то вярва­те. Ва­ша­та чувс­тви­тел­ност ще е пред из­пи­та­ние, ще се опи­тат да ви на­ранят на те­ма “се­мей­ство”  ще от­правят уп­рек към вас за нес­вър­ше­на ра­бо­та.

РИБИ

Днес не е зле да се въз­дър­жа­те от спо­ро­ве с ше­фо­ве­те и ко­ле­ги­те, а да се със­ре­до­то­чи­те в ра­бо­та­та, но­се­ща реал­на пол­за. Ка­мъ­че­то на раз­до­ра мо­же да е по по­ли­ти­чес­ки въп­ро­си и да нас­трои­те всич­ки сре­щу себ­е си. На­со­че­те ене­ргията си за по-по­лез­ни не­ща. Оче­рта­ват се раз­ног­ла­сия с лю­би­мия чо­век, на­ме­ре­те ком­про­ми­сен ва­риант в ре­ше­ние­то на проб­ле­ма.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук