Хороскоп за 4 март

0
132

ОВЕН

Склон­ни сте към при­бър­за­ни съж­де­ния и нес­го­вор­чи­вост, а то­ва мо­же да ста­не при­чи­на за се­риоз­ни проб­ле­ми в лич­ния ви жи­вот. Тър­пе­ли­ви и от­стъп­чи­ви хо­ра ще мо­гат да се раз­би­рат с вас. Въ­ве­де­те ред във фи­нан­со­ви­те си ра­бо­ти. Мо­же да се за­ни­ма­ва­те с дъл­гос­роч­но пла­ни­ра­не на лич­ния и се­меен бю­джет. Денят е под­ходящ за раз­ход­ки и спорт.

ТЕЛЕЦ

Днес нап­ра­ве­те не­що, кое­то ще мо­же да про­бу­ди чувс­тва­та ви. Има дос­та не­ща, кои­то ще ви дос­тавят удо­волс­твие. Ще си из­ка­ра­те чу­дес­но в ком­па­ния­та на прия­тел, ко­го­то не сте виж­да­ли от­дав­на. Няма да ви зат­руд­ни в съ­бо­та да от­стра­ни­те слу­жеб­на греш­ка. Ще се обо­га­ти­те с мно­жес­тво но­ви ид­еи и ще на­ме­ри­те но­ва на­со­ка на жи­во­та си.

БЛИЗНАЦИ

Емо­цио­нал­но прие­ма­те слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния в съ­бо­та, под­хо­дът ви е съ­щият и към се­мей­ни­те и ро­ман­тич­ни­те от­но­ше­ния и ще е при­чи­на за ло­шо­то ви нас­трое­ние. Па­рич­ни­те ог­ра­ни­че­ния и труд­нос­ти ще  сти­му­ли­рат про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност. Ико­но­мис­вай­те свое­то вре­ме и па­ри­те си, ще са ви необ­хо­ди­ми да за­поч­не­те голям проект.

РАК

Не се опи­твай­те да дър­жи­те под пъ­лен кон­трол не­ща, кои­то не мо­гат да бъ­дат кон­тро­ли­ра­ни. Ако то­ва не ви е по си­ли­те, прие­ме­те не­ща­та та­ки­ва, как­ви­то са. По-доб­ре нап­ра­ве­те крач­ка на­зад, въз­дъх­не­те и се от­пус­не­те. Нап­ра­ви­ли сте всич­ко, кое­то е по си­ли­те ви и се­га ос­та­ва са­мо да се нас­лаж­да­ва­те на сво­бод­но­то си вре­ме в съ­бо­та.

ЛЪВ

Днес трябва да по­мис­ли­те за це­ле­съоб­раз­нос­тта на оне­зи свои же­ла­ния, кои­то из­каз­ва­те пред своя лю­бим чо­век. Оне­зи, кои­то са на ра­бо­та в съ­бо­та, да из­пълн­яват свои­те про­фе­сио­нал­ни за­дъл­же­ния  и денят ще пре­ми­не спо­кой­но. Опи­ти­те да по­мър­зе­лу­ва­те и да си поз­во­ли­те по­ве­че, от­кол­ко е нуж­но, ще бъ­дат сан­кцио­ни­ра­ни и на­ка­за­ни ма­те­риал­но.

ДЕВА

Ва­ша­та по­ло­вин­ка е ста­на­ла пре­ка­ле­но за­ви­си­ма от нас­трое­ние­то ви, кое­то зна­чи­тел­но ог­ра­ни­ча­ва сво­бо­да­та ви. Не про­дъл­жа­ва­вай­те по то­зи на­чин, тъй ка­то ско­ро ще пос­лед­ва раз­рив на от­но­ше­ния­та ви. Бъ­де­те от­стъп­чи­ви, но ре­ши­тел­но от­стоя­вай­те по­зи­ции­те си. Ег­оис­тич­на­та ви на­ту­ра е преч­ка за доб­ри­те взаи­моот­но­ше­ния с лю­би­мия чо­век.

ВЕЗНИ

Днес ще Ви оча­кват ра­дос­тни от­кри­тия и прия­тни по­па­де­ния в лич­ния жи­вот. Не сте си и по­мис­ли­ли, че всич­ко мо­же да се ока­же та­ка прос­то. Хва­не­те къс­ме­та си с две ръ­це и го дръж­те здра­во, за да не се из­плъз­не и да се вър­не­те „свет­лин­ни“ го­ди­ни на­зад. Ще трябва от­но­во да гра­ди­те ав­то­ри­тет и да до­каз­ва­те спо­соб­нос­ти­те си пред на­чал­ни­ци­те си.

СКОРПИОН

Не ви дос­ти­гат но­ви впе­чат­ле­ния, в ре­зул­тат на кое­то се появ­ява же­ла­ние да про­ме­ни­те жи­во­та си. От­но­ше­ния­та ви с чо­век, кой­то ис­кре­но ви оби­ча, са в хар­мо­ния и сте мно­го при­вър­за­ни. При някои са на­ли­це про­ме­ни от слу­же­бен ха­рак­тер, кои­то ще носят как­то по­зи­ти­вен, та­ка и не­га­ти­вен ха­рак­тер, тъй ка­то ще се ръ­ко­во­ди­те из­клю­чи­тел­но от емо­ции.

СТРЕЛЕЦ

Пра­ви­те всич­ко въз­мож­но, за да пос­тиг­не­те ус­пех, но пло­до­ве­те на ва­шия труд ще се ока­жат мно­го скром­ни. Си­туа­ция­та ще се про­ме­ни са­мо ако дей­ства­те с по-мал­ко ен­ту­сиа­зъм и с по­ве­че бла­го­ра­зу­мие. На мно­го от Стре­лец ще се на­ло­жи да от­ло­жат важ­ни ангажименти за­ра­ди вто­рос­те­пен­ни, ру­тин­ни за­да­чи. Ядосвате се във връзка с невървеж на домашните дела.

КОЗИРОГ

Денят е под­ходящ за сре­щи, за да раз­ши­ри­те своя кръг от поз­на­ти. Мо­же би ве­че е вре­ме да се пред­ста­ви­те на ро­ди­те­ли­те на своя из­бра­ник. Пос­та­рай­те се да нап­ра­ви­те доб­ро впе­чат­ле­ние. Денят не е мно­го под­ходящ за по­куп­ки, из­готв­яне на фи­нан­со­ви от­че­ти и за пра­ве­не на ка­пи­та­лов­ло­же­ния. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с ко­ле­ги, не вли­зай­те в кон­флик­ти.

ВОДОЛЕЙ

През то­зи ден по­ве­че от оби­чай­но ще се нуж­дае­те от под­кре­па и неп­ре­мен­но ще я по­лу­чи­те от хо­ра, кои­то ни­ко­га пре­ди не са де­монс­три­ра­ли свое­то доб­ро от­но­ше­ние към вас. Въз­мож­ни са по­да­ръ­ци и прия­тни сюр­при­зи. Чо­век, с ко­го­то сте има­ли общ биз­нес от­дав­на, ще ви нап­ра­ви мно­го ин­те­рес­но пред­ло­же­ние за дългосрочно сът­руд­ни­чес­тво, от което ще спечелите.

РИБИ

Има ве­роя­тност днес да за­поч­не­те да рев­ну­ва­те своя лю­бим чо­век, и то не от пред­ста­ви­тел на про­ти­во­по­лож­ния пол, а от не­що аб­страк­тно и нео­ду­ше­ве­но – фут­бол, шо­пинг или от някак­ва дей­ност, коя­то при­ко­ва­ва вни­ма­ние­то му. Ако пог­лед­не­те си­туа­ция­та ка­то цяло, ни­що не би мог­ло да ви нав­ре­ди. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и от­стъп­чи­ви, но не податливи на манипулации.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук