Хороскоп за 8 януари

0
166

ОВЕН

Неделя е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис­ли­ми об­стоя­телс­тва. Чувс­тва­те се с “въ­рза­ни ръ­це”, без­дей­ствие­то е не­мис­ли­мо за вас. Има­те мал­ки но­вос­ти в про­фе­сио­нал­ния ви жи­вот. Ра­бот­ният ден пред­виж­да раз­го­во­ри и съ­ве­ща­ния. Пол­зот­во­рен кон­такт с род­ни­ни, на­соч­ващ ви към пра­вил­на­та по­зи­ция в бъ­де­ще.

ТЕЛЕЦ

Неделя за Тел­ци­те се ха­рак­те­ри­зи­ра с раз­го­во­ри, об­съж­да­ния или тър­гов­ски сдел­ки. Вие се из­явява­те ка­то трез­ви и обе­ктив­ни във взаи­моот­но­ше­ния­та, без да ви лип­сват уме­ние­то за справ­яне с про­ме­ни и тър­гов­ският нюх. Те­зи про­ме­ни ка­саят про­фе­сио­нал­ния и со­циал­ния ви ста­тут. До­ри и да са неп­рия­тни, из­глеж­да вие ос­та­ва­те не­за­сег­на­ти. Чрез тях ще пос­та­ви­те но­во на­ча­ло в жи­во­та си.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е ра­дос­тен ден за Близ­на­ци, под­хран­ва на­деж­да­та ви за ус­трой­ва­не в со­циал­но от­но­ше­ние. Денят се свър­зва и с пром­яна на лич­но ни­во, ще взе­ме­те ре­ше­ние по проб­лем, кой­то сте от­ла­га­ли, или но­ва лю­бов за вас. Неп­рия­тнос­ти­те и труд­нос­ти­те за Ов­ни­те са свър­за­ни с фи­нан­си и не­въз­мож­ност за справ­яне в та­зи връз­ка. Из­бягвай­те кон­флик­ти и из­каз­вай­те мне­ние­то си мно­го де­ли­кат­но и кон­крет­но.

РАК

За Ра­ци­те неделя но­си при­тес­не­ния и же­ла­ние да из­бягат от дей­стви­тел­нос­тта. Сил­но емо­цио­нал­ни сте, а про­ме­ни­те око­ло вас до­пъл­ни­тел­но раз­кла­щат ду­шев­ния ви ста­би­ли­тет. Нап­ре­же­ние­то днес е най-сил­но на ра­бот­но­то ви място и в до­ма. Вни­ма­вай­те, про­фе­сио­нал­но не са из­клю­че­ни го­ле­ми неп­рия­тнос­ти и сблъ­съ­ци, от кои­то по­тър­пев­ши­те ще сте вие.

ЛЪВ

Труд­но е за Лъ­во­ве­те да зае­мат под­чи­ни­тел­ни по­зи­ции или да се чувс­тват в сянка по няка­къв по­вод, но в неделя им се на­ла­га точ­но та­ко­ва по­ве­де­ние. Прие­ме­те си­туа­ция­та и не се чувс­твай­те още­те­ни. Мо­же­те да пос­тиг­не­те мно­го, ако бъ­де­те тър­пе­ли­ви и из­ча­ка­те бла­гоп­рия­тния мо­мент. Въп­ре­ки някои фи­нан­со­ви при­тес­не­ния, ще има­те ус­пе­шен про­фе­сио­на­лен ден.

ДЕВА

Неделя за Де­ви­те се ха­рак­те­ри­зи­ра с фи­нан­со­ви про­ме­ни, ще има­те доб­ри ре­зул­та­ти, по­зо­ва­вай­ки се на дей­ствия­та си в та­зи връз­ка. Има­те някак­ва скан­дал­на си­туа­ция на ра­бот­но­то място, но от нея мо­же­те да из­вле­че­те “ди­ви­ден­ти” за се­бе си. Във взаи­моот­но­ше­ния­та след­вай­те ин­туи­тив­на­та си наг­ла­са, ка­то спаз­ва­те необ­хо­ди­ма­та дис­тан­ция спрямо ко­ле­ги­те в служ­ба­та.

ВЕЗНИ

Неп­рия­тнос­ти­те при Вез­ни­те ка­саят ра­бо­та­та ви. Някои от вас ще се сблъс­кат с из­мам­ни­ци, кои­то са сил­ни вра­го­ве, те целят фи­нан­со­во­то ви дис­кре­ди­ти­ра­не. Про­фе­сио­нал­ният неделя не се оче­рта­ва до­бър в мно­го от­но­ше­ния, изи­сква се тър­пе­ние и из­чак­ва­не от ва­ша стра­на. До­ве­ре­те се на прия­те­ли, те ще бъ­дат във ва­ша ус­лу­га.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни, проб­ле­мът при вас в неделя е па­ри­чен. Ще бъ­де­те при­тес­не­ни по­ра­ди не­въз­мож­нос­тта си да от­клик­не­те на мол­би­те от род­ни­ни за фи­нан­со­во под­по­ма­га­не. За някои от вас е на­ло­жи­тел­но днес да вър­нат заем, кой­то дъл­го са от­ла­га­ли. Биз­нес­ме­ни­те от Скор­пион се на­ла­га да бъ­дат по-ком­би­на­тив­ни и ог­ра­ни­че­ни в биз­нес­ дей­ствия­та си. Вни­ма­вай­те в служ­ба­та.

СТРЕЛЕЦ

Бъ­де­те пред­паз­ли­ви за па­ри­те си и спрямо фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Не бър­зай­те с из­явле­ния или дей­ствия. Ста­ра­тел­но об­мисл­яйте все­ки свой ход и ра­бо­те­те с ми­съл­та за бъ­де­що под­си­гур­ява­не. Не заб­равяй­те дип­ло­ма­ция­та, тя е осо­бе­но важ­на за про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност. Някои Стрел­ци ще имат проб­ле­ми с де­ца­та.Въз­дър­жай­те се, ху­мо­рът ви ще ос­та­не не­раз­бран и ще си спе­че­ли­те вра­го­ве.

КОЗИРОГ

И за вас неделя се ока­зва тру­ден във фи­нан­со­во от­но­ше­ние. На­ла­га се да из­бягва­те кон­флик­ти­те. На фи­нан­со­ва те­ма не са из­клю­че­ни го­ле­ми раз­пра­вии в до­ма ви. Ху­ба­во е да не да­ва­те из­раз на при­тес­не­ния­та си за смет­ка на хо­ра­та в до­ма. В служ­ба­та денят ще бъ­де прек­ра­сен, по про­фе­сио­нал­на ли­ния се от­кри­ват доб­ри пер­спек­ти­ви за реа­ли­за­ция.

ВОДОЛЕЙ

Неп­рия­тен неделя в служ­ба­та, къ­де­то Во­до­леи­те няма да се чувс­тват доб­ре по­ра­ди ра­бо­та и неу­ре­ди­ци, с кои­то ще ви пос­рещ­нат. На­ли­це е и оби­дно за вас от­но­ше­ние от стра­на на хо­ра­та, с кои­то има­те кон­такт. Об­щу­ва­не­то с прия­те­ли и род­ни­ни мо­же да ви за­тор­мо­зи, но вие стои­те на здра­ви по­зи­ции и има­те въз­мож­нос­ти за справ­яне, ка­то не ви лип­сва ве­рен под­ход.

РИБИ

За Ри­би­те е необ­хо­ди­мо да са пред­паз­ли­ви с прия­те­ли­те си днес, за­що­то не сте зас­тра­хо­ва­ни от теж­ки фи­нан­со­ви уда­ри. По­ве­че­то от вас имат лич­ни при­тес­не­ния, кои­то мо­гат да поп­ре­чат на дей­ствия­та ви. Аб­стра­хи­рай­те се и на­со­че­те уси­лия­та си за раз­ре­ша­ва­не на лич­ни въп­ро­си и за­до­вол­ява­не на ин­те­ре­си­те. Не е ег­ои­зъм, още по­ве­че че сте де­ли­кат­ни в об­щу­ва­не­то и ни­ко­го не за­тор­моз­ява­те.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук